15 mln zł na polsko-litewskie projekty badawcze

wtorek, 26 czerwca 2018

Wspólne kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo Polski i Litwy, muzyka czasu przemian, polsko-litewskie „polowanie” na galaktyczne czarne dziury oraz systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin ‒ to wybrane zagadnienia, które zostaną zbadane przez laureatów pierwszej edycji konkursu DAINA 1 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki i Litewską Radę Naukową.

DAINA 1

W ramach konkursu do NCN wpłynęły aż 253 wnioski. Do finansowania skierowano 16 projektów na łączną kwotę prawie 15 mln zł. Zainteresowani polsko-litewską współpracą badacze wnioskowali łącznie o ponad 206 mln zł. Najwięcej wniosków, bo aż 109, złożyli w ramach nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 91 w naukach ścisłych i technicznych, zaś 53 w naukach o życiu.

– Pierwszą edycję konkursu DAINA uważamy za bardzo udaną. Cieszy nas tak duże zainteresowanie ze strony naukowców. Jest ono potwierdzeniem, że istnieje zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, mające na celu wzmocnienie potencjału polskiego i litewskiego środowiska naukowego oraz rozwijanie współpracy badawczej między naszymi krajami – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Współpraca polsko-litewska

Porozumienie o współpracy pomiędzy Litewską Radą Naukową (Research Council of Lithuania RCL, w j. litewskim: Lietuvos mokslo taryba, LMT) a Narodowym Centrum Nauki zostało podpisane 16 listopada 2016 r. w Krakowie. Niecały rok później – 15 września 2017 r. – ogłoszono pierwszy wspólnie zorganizowany konkurs. O finansowanie mogły się starać polsko-litewskie zespoły badawcze realizujące badania we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN. Projekty musiały być zaplanowane na 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem polskiego zespołu mógł być naukowiec posiadający co najmniej stopień doktora. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie mogła być mniejsza niż 150 tys. zł, zaś finansowanie litewskiej części nie mogła przekraczać 80 000 EUR w przypadku projektów 2-letnich lub 120 000 EUR w przypadku projektów 3-letnich.

Listy rankingowe są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

O Narodowym Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest agencją wykonawczą MNiSW powołaną w wyniku reformy systemu finansowania nauki z 2010 r. NCN wspiera badania podstawowe, czyli prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań naukowych dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie. Budżet NCN w 2018 r. to niemal 1,3 mld zł na finansowanie badań podstawowych. NCN jest koordynatorem programu QuantERA – pierwszego ERA-NETu zarządzanego przez agencję z kraju znajdującego się wśród tzw. nowych krajów członkowskich UE oraz prestiżowego programu Dioscuri, we współpracy z niemieckim Max Planck Gesellschaft. Centrum jest również operatorem obszaru „Badania” w ramach III. edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy Norweskich) i EOG.

Tagi: Narodowe Centrum Nauki, nauka, Współpraca badawcza, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików