Astronomia – nowy podział dyscyplin bez negatywnego wpływu na badania

poniedziałek, 3 września 2018

Projekt rozporządzenia, w którym astronomia włączona została do nauk fizycznych, nie wpłynie negatywnie na badania w tej dyscyplinie, jej finansowanie ze środków publicznych, ani na prowadzenie kierunków studiów w zakresie astronomii. Warto zaznaczyć, że projekt rozporządzenia w sprawie dziedzin naukowych i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych był do 31 sierpnia poddawany konsultacjom społecznym. W związku z tym dokument nie jest ostateczny – wciąż trwa analiza zgłoszonych uwag.

Nowa systematyka oparta na klasyfikacji OECD

Warto też mieć na uwadze, że podział dyscyplin nie jest autorskim pomysłem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punktem wyjścia do budowy klasyfikacji jest systematyka dziedzin i dyscyplin przyjęta przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W ramach klasyfikacji OECD astronomia (w tym astrofizyka, nauka o kosmosie) jest jedną z subdyscyplin w ramach dyscypliny „nauki fizyczne”.

Natomiast  zaproponowana w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. 

Nowa klasyfikacja bez negatywnego wpływu na badania

Proponowana w projekcie ustawy zmiana systematyki dziedzin i dyscyplin naukowych jest tworzona na potrzeby m.in. ewaluacji jakości działalności naukowej oraz nadawanie stopni. Nie będzie miała ona negatywnego wpływu na prowadzone badania naukowe – naukowcy będą mogli nadal prowadzić badania w swoich specjalnościach, a żadne zagadnienie badawcze nie będzie dyskryminowane. Poszczególne dyscypliny zostaną podzielone w ramach innej systematyki, a zakres wszystkich obecnych dyscyplin zostanie uwzględniony w ramach nowego podziału. Badania naukowe będą w praktyce prowadzone na wszystkich obecnych polach badawczych oraz będą nadal finansowane ze środków publicznych.

Co więcej, nowa klasyfikacja nie wymaga konieczności modyfikacji np. systematyki paneli Narodowego Centrum Nauki, wzorowanej na klasyfikacji Europejskiej Rady ds. Badań Naukowej, i przewidującej odrębny panel „astronomia i badania kosmiczne”. Zmieniona klasyfikacja dyscyplin nie będzie miała także wpływu na kierunki prowadzonych studiów. Uczelnie prowadzące studia na kierunkach obejmujących astronomię, nadal będą mogły kształcić w tym zakresie.

Tagi: astronomia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików