Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego

piątek, 19 czerwca 2015

Minister Lena Kolarska-Bobińska podpisała Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego. To pierwszy w historii program, który zawiera kompleksową wizję rozwoju umiędzynarodowienia polskiej nauki i polskich uczelni.

Umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym. Działania w jego ramach podejmowane są przez MNiSW i jego agencje, ale przede wszystkim przez uczelnie. Jego najważniejszym celem jest przyciągnięcie do Polski studentów oraz zatrudnienie zagranicznych naukowców. Istotną jego częścią jest uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych programach edukacyjnych i badawczych. W programie zapisane są cele, sposoby jak je osiągnąć oraz określono źródła ich finansowania.

– Przyciąganie studentów osiągniemy poprzez poprawę jakości kształcenia i badań naukowych, ale też odpowiednimi warunkami do studiowania. Równie ważne jest podnoszenie kompetencji i umiejętności kadr akademickich –tłumaczy prof. Lena Kolarska-Bobińska. Minister nauki dodaje, że MNiSW realizuje już szereg inicjatyw podnoszących atrakcyjność Polski jako centrum rozwoju nauki i kształcenia. Współpraca ministerstwa nauki i szkół wyższych jest tutaj kluczem do sukcesu.

– Uczelnie są najważniejszymi podmiotami w procesie podnoszenia poziomu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. Ministerstwo będzie je wspierać specjalnymi funduszami – m.in. na umiędzynarodowienie przeznaczamy 75 mln euro w ramach programu „Uczelnie przyszłości” – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Członkostwo Polski w UE, geopolityczne położenie naszego kraju oraz rozwój gospodarki opartej na wiedzy to główne czynniki sprzyjające podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Sukcesy na tym polu to też szansa na dalszy rozwój nauki i szkolnictwa wyższego oraz na silniejszą pozycję Polski w Europie i na świecie. Dlatego też efektywna polityka państwa wymaga wskazania kierunków działań oraz narzędzi niezbędnych do ich realizacji.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowało „Program umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego”. Obecnie w Polsce studiuje 46 tys. studentów zagranicznych. Na świecie studia poza granicami swojego kraju odbywa już 4 mln osób. W perspektywie roku 2020 będzie to już 7 mln osób chcących kształcić się poza krajem urodzenia. Rynek ten jest szacowany na 100 miliardów dolarów. Najaktywniejszymi na nim graczami są USA, Wielka Brytania, Australia. Jednak wciąż pojawiają się nowi liczący się uczestnicy, m.in. Francja, Niemcy. Polska ma szansę dołączyć do tego grona ze względu na dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, bowiem rola europejskiego lidera we wzroście gospodarczym przyciąga uwagę świata.

Ważne jest też utrzymanie więzi naukowych z Polakami kończącymi studia za granicą i absolwentami polskich uczelni pracującymi poza granicami kraju. Polityka resortu w tej dziedzinie skierowana jest na zachęcanie tych osób do uczestniczenia w zespołach badawczych z udziałem polskich naukowców oraz do pełnienia funkcji promotorów i promotorów pomocniczych prac doktorskich powstających w Polsce. Działanie to wspierać będą środki w ramach ministerialnego programu „Uczelnie przyszłości”.

Zadaniem realizowanym od lat jest aktualizacja i rozbudowa wielojęzycznego portalu www.go-poland.pl. Jest on podstawowym źródłem informacji o możliwościach studiowania w Polsce. Powstanie portalu to efekt ministerialnej kampanii „Ready, Study, Go! Poland”, która od 2012 r. wspiera uczelnie w organizacji stoisk podczas międzynarodowych targów i konferencji edukacyjnych. Jeszcze w tym roku zainicjujemy kampanię Research&Go! Poland. Z portalu www.go-poland.pl wyodrębniony zostanie serwis adresowany do cudzoziemców zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych w Polsce.

W program umiędzynarodowienia wpisują się też wcześniejsze ministerialne inicjatywy, takie jak „Studia dla wybitnych”, „Mobilność Plus”, czy „Polski Erasmus dla Ukrainy”.

Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików