Wiceministrowie Piotr Müller i Piotr Dardziński na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy

czwartek, 6 września 2018

Forum Ekonomiczne w Krynicy, największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, co roku jest okazją do rozmowy na temat aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie. Zbieżny cel przyświeca Forum Ekonomicznemu Młodych Liderów – które w tym roku po raz trzynasty skupiło liderów z całej Europy, którzy rozmawiali na temat przyszłości młodego pokolenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentowali na wydarzeniach wiceministrowie – Piotr Dardziński i Piotr Müller.

Biotechnologia 2.0 w medycynie – kierunek dla polskiej gospodarki

Wiceminister Piotr Dardziński był jednym z prelegentów XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy w panelu poświęconym roli biotechnologii 2.0 w polskiej medycynie.

- Polska ma w zakresie biotechnologii ogromny potencjał. Mamy nadzieję, że zrealizujemy ambicje, by nasz kraj stała się ważnym międzynarodowym hubem biotechnologicznym w Europie – mówił Piotr Dardziński. Wiceminister przypomniał także o działaniach resortu nauki, mających na celu wsparcie rozwoju biotechnologii: - Pod koniec lipca MNiSW skierowało do konsultacji społecznych ustawę o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Nauki Polskiej, która zakłada umożliwienie tworzenia wirtualnych instytutów badawczych, w ramach których byłyby w nowatorski sposób finansowane najlepsze zespoły badawcze w Polsce. Pierwszym obszarem, w którym ma powstać WIB, będzie biotechnologia medyczna – wyjaśnił wiceminister.

- Wyzwaniem, które stoi przed nami w najbliższych miesiącach, jest utworzenie pierwszego polskiego Wirtualnego Instytuty Badawczego. MNiSW intensywnie pracuje z przewidzianym jako jego operator Polskim Ośrodkiem Rozwoju Technologii PORT nad dobrym przygotowaniem wdrożenia tego pomysłu – mówił podsekretarz stanu w MNiSW Piotr Dardziński.

Szkolnictwo wyższe wobec rozwoju nowoczesnej technologii i zmian na rynku pracy

Wiceminister Piotr Müller wziął udział w debacie Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, dotyczącej wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym w czasach intensywnego rozwoju nowoczesnych technologii i zmian na rynku pracy.

- Dla resortu nauki szczególnie ważne jest wzmacnianie współpracy uczelni z biznesem, w tym niwelowanie barier i stwarzanie jak najlepszych warunków wspomagających współpracę obu środowisk – wyjaśnił wiceminister Müller. – W Konstytucji dla Nauki duży nacisk położyliśmy na promowanie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, szczególnie w zakresie  kształcenia na tych kierunkach studiów, na które istnieje realne zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy.

Wiceminister Müller mówił o rozwiązaniach przyjętych w nowej ustawie, takich jak zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe czy wprowadzenie dwóch profili kształcenia: praktycznego (studia dualne) i ogólnoakademickiego. - Uczelnie mają teraz możliwość prowadzenia studiów z udziałem pracodawców - studiów dualnych, które umożliwiają pracodawcom współtworzenie programów kształcenia, organizowania wspólnie z uczelnią praktyk, prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dla studentów, a także opiniowanie kierunków rozwoju uczelni na przyszłość  – powiedział wiceminister. -  Istotnym narzędziem realizacji polityki jakości kształcenia jest prowadzony przez MNiSW ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Uzyskane wyniki stanowią istotny system zapewniania jakości kształcenia uczelni oraz umożliwiają lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do wymogów współczesnego rynku pracy –podkreślił Piotr Müller.

Więcej o ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych można przeczytać tutaj: http://ela.nauka.gov.pl/.

Tagi: Piotr Dardziński, Piotr Müller

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików