Biuletyn 10 lutego 2017 r.

poniedziałek, 13 lutego 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

10 lutego 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Ustawa 2.0 – prezentujemy pomysły zwycięzców

Trzy zespoły, kilkudziesięciu naukowców i sześć miesięcy konsultacji. Właśnie zakończyliśmy kolejny etap konkursu Ustawa 2.0. Publikujemy propozycje reformy szkolnictwa wyższego, które posłużą do stworzenia nowej ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oficjalna prezentacja założeń przygotowanych przez zespoły z Uniwersytetu SWPS, Instytutu Allerhanda i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza już 1 marca – więcej szczegółów wkrótce.

Ostateczny projekt nowej ustawy zostanie zaprezentowany na wrześniowym Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie.

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

4 mln zł dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Do MNiSW trafiło 85 ofert, spośród których wybrano 16 najlepszych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie blisko 4 mln zł.

UTW umożliwiają upowszechnienie najnowszych dokonań nauki wśród słuchaczy, zachęcając ich do większej aktywności intelektualnej, społecznej i kulturalnej. W konkursie wyłonione zostały ośrodki, które wywiązują się z tego zadania najlepiej przez organizację szerokiego wachlarza zajęć. W ocenie projektów wzięta została również ich rola w lokalnej społeczności oraz możliwości aktywizacji osób do tej pory niezainteresowanych ofertą UTW.

Przycisk czytaj więcej

Komunikat w sprawie wskaźników kosztochłonności

Na stronie internetowej MNiSW opublikowany zosał komunikat o wskaźnikach kosztochłonności ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Rejestracja na konferencję programową NKN w Poznaniu

Termin: 23-24 lutego 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Diagnoza jest powszechnie znana: polska nauka odstaje od światowej czołówki. Słaba aktywność i wyniki w konkursach grantowych European Research Council są wskaźnikiem niezdolności do proponowania przełomowych programów badawczych.

Niska pozycja Polski w europejskim rankingu innowacyjności jest w części skutkiem zbyt niskiego poziomu badań stosowanych i wdrożeniowych. Zwiększenie nakładów na badania naukowe, choć konieczne, jednak nie wystarczy. Potrzebna jest refleksja nad tym, jak dokonać zwrotu polskiej nauki ku badaniom przełomowym, zarówno podstawowym, jak i stosowanym.

Przycisk czytaj więcej

Ułatwienie matkom powrotu do pracy naukowej w konkursach ogłoszonych przed 15 grudnia 2016 r.

Dzięki nowym regulacjom wprowadzonym po raz pierwszy przez Radę NCN w konkursach ogłoszonych 15 grudnia 2016 r., w konkursach na stanowiska typu post-doc finansowanych w ramach projektów badawczych będą mogły wziąć udział kobiety, które uzyskały stopień naukowy doktora wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, o ile urodziły bądź przysposobiły dziecko/dzieci. Okres, jaki upłynął od uzyskania stopnia doktora, może zostać przedłużony o 18 miesięcy na każde dziecko.

Powyższa zasada może być stosowana również podczas rekrutacji na stanowiska typu post-doc finansowane ze środków projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach wcześniejszych edycji konkursowych. Oznacza to, że limit czasu upływającego od uzyskania stopnia doktora zdefiniowany właściwą uchwałą Rady (odpowiednio 5 lub 7 lat) może być przedłużony o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. 

Przycisk czytaj więcej

III edycja konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Termin: nabór wniosków do 28 kwietnia 2017 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Konkurs został ogłoszony przez rektora Uniwersytetu Łódzkiego profesora Antoniego Różalskiego i dotyczy prac z zakresu nauk humanistycznych. Zgłoszone mogą zostać książki opublikowane w języku polskim (lub w jęz. podstawowym danej dziedziny) w 2016 roku o tematyce z zakresu nauk humanistycznych. 

Przycisk czytaj więcej

Forum Akademickie nagrodziło popularyzatorów

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył nagrody laureatom XII konkursu miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy. W tegorocznej odsłonie pod hasłem "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach", nadesłano ponad sto prac.

Konkurs „Forum Akademickiego” jest skierowany do młodych naukowców prowadzących własne badania, bądź pracujących w zespołach badawczych. Artykuły są pisane z perspektywy twórcy i uczestnika badań, tchną zaangażowaniem i młodzieńczą pasją.

Przycisk czytaj więcej

Rusza rejestracja na warsztaty dla pracowników administracji jednostek naukowych

Termin: szkolenie odbędzie się 14 marca; zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 17 luego 2017 r.

Miejsce: siedziba Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, przy ul. Królewskiej 57

Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów.

Celem szkolenia jest:

 • omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny,
 • prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
 • przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
 • pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.

Przycisk czytaj więcej

Dan David Prize dla prof. Andrzeja Udalskiego

Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego UW został laureatem nagrody Dan David Prize. To międzynarodowe wyróżnienie przyznawane przez Uniwersytet w Tel Awiwie i Fundację Dan David za osiągnięcia mające przełomowe znaczenie naukowe, technologiczne, kulturalne i społeczne dla współczesnego świata. W rankingach ogólnoświatowych nagród naukowych, których listę otwiera tradycyjnie Nagroda Nobla, zajmuje miejsce w połowie pierwszej dziesiątki.

Prof. Udalski został wyróżniony za wkład w rozwój nowej dziedziny badań astronomicznych – wielkoskalowych przeglądów nieba prowadzonych w szerokim zakresie skal czasowych. Naukowiec z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał nagrodę w kategorii Przyszłość (Future) – astronomia.

Przycisk czytaj więcej

13. konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Po raz trzynasty ogłoszony został konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich uczonych zajmujących się badaniami w dziedzinie informatyki.

Celem Nagrody przyznawanej corocznie od 2005 r. jest promowanie polskiej informatyki i jej osiągnięć przez nagradzanie wybitnych młodych polskich uczonych pracujących w tej dziedzinie. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest jego dorobek naukowy udokumentowany publikacjami. Po 12 latach istnienia nagroda im. Witolda Lipskiego ma już bardzo wysoką markę. Wszyscy dotychczasowi laureaci odnoszą znaczące sukcesy w życiu zawodowym. O randze nagrody może świadczyć między innymi to, że gronie laureatów są 4 osoby, które uzyskały prestiżowe granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

Przycisk czytaj więcej


UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Informacja dotycząca wniosków oczekujących na finansowanie z FNiTP

W związku ze zmianami prawnymi, zlikwidowany zostaje Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2260), z dniem 1 stycznia 2017 r. likwiduje się Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Ponadto, zgodnie z art. 117 ust. 11 ww. ustawy, postępowania w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej ustanowionego komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2010 r. o ustanowieniu Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. 1 stycznia 2017 r.) i do tego dnia niezakończone ostateczną decyzją, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

55 mln na nowatorskie projekty aplikacyjne

Konkurs na najlepsze projekty aplikacyjne był organizowany po raz drugi. Jego budżet wynosił 200 mln zł. Zgłaszane w konkursie projekty poza innowacyjnością w skali światowej musiały się wpisywać w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Premiowane były przedsięwzięcia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteriów oceny była opłacalność wdrożenia.

W wyniku oceny dofinansowanie w wysokości ponad 55,7 mln zł otrzyma 13 projektów. Zwycięskie konsorcja będą pracowały m.in. nad nowatorskimi, inteligentnymi znakami drogowymi, umożliwiającymi zapobieganie najbardziej powszechnym kolizjom na drogach szybkiego ruchu, innowacyjną platformą do przesiewowej analizy związków terapeutycznych czy nowym rozwiązaniem w zakresie zautomatyzowanej weryfikacji oprogramowania urządzeń pokładowych, krytycznego dla bezpieczeństwa lotów.

Przycisk czytaj więcej

WoodINN – nowy program sektorowy NCBR

Terminy: nabór wniosków od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r. 

Kto: przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw

Budżet: 120 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło kolejny program sektorowy. Na wsparcie innowacyjnych projektów przedsiębiorstw z branży leśno-drzewnej, meblarskiej oraz przemysłów współpracujących przeznaczyło 120 mln zł.

W ramach programu WoodINN będą finansowane prace B+R mające na celu opracowanie lub usprawnienie technologii wykorzystywanych w przemyśle leśno-drzewnym i meblarskim, jak również w przemysłach towarzyszących, do których można zaliczyć produkcję tworzyw sztucznych, blach, profili stalowych czy aluminiowych wykorzystywanych przez sektor leśno-drzewny i meblarski. Agenda badawcza programu kładzie nacisk na tworzenie nowych oraz znacząco udoskonalonych produktów, w szczególności tych o szczególnych właściwościach i funkcjach, przy jednoczesnym wprowadzaniu rozwiązań zapewniających efektywne zużycie surowca i energii oraz racjonalne wykorzystanie środków chemicznych stosowanych przez przemysł.

Przycisk czytaj więcej

Rusza kolejna szybka ścieżka

Termin: nabór wniosków od 1 marca do 30 czerwca 2017 r. 

Budżet: miliard zł dla MŚP; 400 mln zł dla dużych przedsiębiorców

Miliard złotych na wsparcie innowacji w sektorze MŚP i 400 mln zł dla dużych przedsiębiorstw. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowe konkursy „szybkiej ścieżki”. Ich nowatorska formuła - ograniczenie formalności do niezbędnego minimum, prowadzony etapami nabór wniosków oraz krótki czas wydania decyzji o dofinansowaniu - jest bardzo atrakcyjna dla firm. 

W konkursach „szybkiej ścieżki” dla MŚP w 2016 roku przedsiębiorcy złożyli prawie tysiąc wniosków o dofinansowanie o łącznej wartości ponad 5,5 mld zł. Duże przedsiębiorstwa złożyły zaś 74 wnioski, których łączna wartość wyniosła prawie 900 mln zł.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie do składania wniosków w konkursie o Slavic Award na wykłady w amerykańskich uniwersytetach

Startuje kolejna edycja konkursu Fulbright Slavic Award, przeznaczonego dla wykładowców ze stopniem minimum doktora zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium, trwające od 4 do 9 miesięcy, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Przycisk czytaj więcej

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF Pobyt badawczy). Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45. roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.

Przycisk czytaj więcej

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chinami

Termin: nabór wniosków do 28 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, na podstawie decyzji Wspólnej Komisji podjętej w oparciu o oceny projektów.

Przycisk czytaj więcej

Międzynarodowe targi edukacyjne w Kanadzie

Termin: targi odbędą się 5 marca 2017 r.

Miejsce: Toronto

Zapraszamy na największe w Kanadzie międzynarodowe targi edukacyjne „Study and Go Abroad”.

Co roku odwiedza je ponad 2000 osób, zainteresowanych studiowaniem na świecie. W ubiegłym roku ponad 120 wystawców prezentowało bogatą ofertę edukacyjną. Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne, biznesowe, artystyczne, politologiczne, a także różnorodne filologie obce.

Ze względu na wysoką jakość oferowanej edukacji i stosunkowo niewielkie koszty utrzymania, Polska jest bardzo atrakcyjnym wyborem, nie tylko dla licznej kanadyjskiej Polonii. Każdego roku zwiększa się liczba Kanadyjczyków podejmujących studia w naszym kraju. W 2016 roku na polskich uczelniach studiowało już około 500 osób pochodzących z Kanady.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików