Biuletyn 12 maja 2017 r.

poniedziałek, 15 maja 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

12 maja 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

Terminy: konferencja odbędzie się 25-26 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

To przedostatnia konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Przedyskutowane będą różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Istotnym wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz rola finansowania doskonałości, w tym sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Terminy: nabór wniosków do 5 czerwca; realizacja zadań do 30 listopada 2017 r.;

Budżet: 338 tys. zł; dotacja dla pojedynczego projektu wyniesie od 10 do 50 tys. zł;

Ogłaszamy nabór ofert w konkursie "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". W ramach programu zgłoszone mogą zostać projekty m.in. akcji informacyjnych, konferencji, serminariów, szkoleń czy warszatów. Inicjatywy powinny uwzględniać przynajmniej jeden z wyznaczonych celów: 

 • Działania związane ze wzmacnianiem współpracy kół naukowych oraz podwyższania kompetencji członków kół naukowych,
 • Działania związane ze rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych,
 • Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów.

Przycisk czytaj więcej

Rusza cykl spotkań z rzecznikiem praw absolwenta

Zapraszamy na cykl otwartych spotkań z rzecznikiem praw absolwenta Grzegorzem Piątkowskim. Spotkania odbywające się na uczelniach dotyczyć będą spraw związanych z funkcjonowaniem systemu szkolnictwa wyższego, rynku pracy, ale też szeroko ujętej sfery gospodarki i finansów publicznych.

Najbliższe spotkania:

 • 12 maja 2017 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
 • 16 maja 2017 na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
 • 19 maja 2017 na Uniwersytecie w Białymstoku.
 • 22 maja 2017 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przycisk czytaj więcej

Unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr

Terminy: nabór wniosków od 29 maja do 28 lipca 2017 r.

Kto: uczelnie publiczne i niepubliczne

Budżet: 50 mln zł; koszt projektu na jednego uczestnika w kraju to 9 tys. zł, a w przypadku szkolenia zagranicznego - 24 tys. zł.  

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - to najnowszy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych osób zatrudnionych na polskich uczelniach. 

Wsparcie w ramach projektów otrzymają doktorzy i doktoranci, którzy stanowią kadrę dydaktyczną uczelni i nie ukończyli 35. roku życia. Projekty powinny dotyczyć przynajmniej dwóch z trzech obszarów:

 • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
 • umiejętności informatycznych,
 • nauczania w języku obcym.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji

Terminy: nabór zgłoszeń do 31 maja 2017 r.

Rozpoczynamy nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Jej zadaniem jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkami rady mogą zostać osoby, które posiadaą znaczące osiągnięcia naukowe, przestrzegają zasad etyki naukowej i cieszą się nieposzlakowaną opinią. 

Przycisk czytaj więcej

DIGITAL HERITAGE – konkurs w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

Terminy: nabór wniosków do 22 czerwca 2017 r.

Budżet: 4,5 mln euro

Celem wspólnego konkursu DIGITAL HERITAGE jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

 • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage);
 • Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage);
 • Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage).

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Terminy: miesiąc od ogłoszenia konkursu (8 maja); ogłoszenie wyników konkursu do 30 czerwca 2017 r.

Budżet: miesięczna kwota stypendium doktoranckiego to 2450 zł

Rozpoczynamy program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z pracodawcą doktoranta. W roku akademicki 2017/2018 w tym trybie możliwe będzie przyjęcie na studia 500 osób. 

Środki finansowe są przeznaczone na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Terminy: spotkanie odbędzie się 23 maja 2017 r.; rejestracja do 18 maja 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Hoża 20 w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące I konkursu w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy". Jeśli Państwa wątpliwości lub pytania dotyczą konkretnych kwestii, prosimy o zgłaszanie ew. tematów do rozmowy na adres mailowy: konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl. 

Przycisk czytaj więcej

Zaczynamy konsultacje II ustawy o innowacyjności

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Ruszają konsultacje publiczne projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności – to kolejny etap prac nad poprawą otoczenia prawnego dla działalności innowacyjnej. Projekt zakłada możliwość odliczenia 100 proc. kosztów przeznaczonych na B+R i znacznie rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych.

Druga ustawa ma między innymi zwiększyć ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe, rozszerzyć możliwości działalności uczelni w formie spółek i umożliwić korzystanie z ulg na B+R częściom firm działającym poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ważnym elementem projektu jest także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę.

Przycisk czytaj więcej

15 mln euro od EFI dla polskiego funduszu VC

Na początku maja doszło do podpisania pierwszej polskiej umowy w ramach instrumentów kapitałowych programów Unii Europejskiej, która będzie realizowana w ramach programu Horyzont 2020 oraz Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (głównego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy). Jej celem jest utworzenie funduszu VC, który będzie inwestował w znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa z obszaru nowych technologii informatycznych.

InnovFin Equity jest częścią InnovFin – nowej generacji unijnych instrumentów finansowych i doradczych, uruchomionych w ramach programu Horyzont 2020 w celu ułatwienia dostępu do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw. „InnovFin – finansowanie UE dla innowatorów” umożliwi wsparcie w wysokości ok. 50 mld euro dla inwestycji w działalność badawczo-innowacyjną w Europie.

Przycisk czytaj więcej

Trzecia edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji

Terminy: konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie

Ambasada Szwajcarii w Polsce wraz z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w trzeciej edycji Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji – wydarzenia gromadzącego przedstawicieli sektora nauki, biznesu i administracji publicznej, które otworzy m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarz Stanu, prof. Aleksander Bobko.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Jak stworzyć udany cyfrowy ekosystem”. Wśród honorowych gości i prelegentów znajdą się m.in. Pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz Pan Jovan Kurbalija, Prezes DiploFoundation w Genewie. 

Zamiar wzięcia udziału w konferencji należy zgłaszać pod adresem e-mail: var.events@eda.admin.ch. 

Umiędzynarodowienie

NAWA przyjęta przez Radę Ministrów

Ułatwianie najzdolniejszym naukowcom powrotów do kraju, ściąganie obcokrajowców w mury polskich uczelni i promocja polskiej nauki za granicą – to podstawowe zadania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Projekt ustawy o NAW-ie został dzisiaj przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Nowa agencja rozpocznie działalność 1 października 2017 roku.

Do głównych zadań NAW-y należą:

 • stworzenie systemu programów mobilnościowych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i nauczycieli akademickich, które dotyczyć będą zarówno przyjazdów do Polski, jak i wyjazdów za granicę;
 • prowadzenie programów wspierających powroty do kraju polskich naukowców;
 • stworzenie mechanizmu finansowania (jak choćby stypendia, finansowanie lub dofinansowanie kształcenia lub utrzymania);
 • uruchomienie projektów wspierających uczelnie w podnoszeniu jakości oferty edukacyjnej;
 • prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjno-promocyjnych dotyczących polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
 • propagowanie znajomości języka polskiego za granicą.

Przycisk czytaj więcej

Rozpoczynamy 16-tą edycję konkursu European Language Label

Terminy: nabór wniosków do 20 czerwca 2017 r.

Już po raz szesnasty rozpoczynamy poszukiwania najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie nauczania i uczenia się języków obcych.

To szansa dla wszystkich nauczycieli i instytucji, realizujących oryginalne i twórcze projekty językowe, na zdobycie prestiżowego certyfikatu European Language Label. Tegoroczna edycja jest szczególnie wyjątkowa, ponieważ przyznamy nagrodę w kategorii specjalnej, związanej z obchodami 30-lecia programu Erasmus+.

Przycisk czytaj więcej

15. posiedzenie Polsko-Austriackiej Grupy Roboczej

Na ostatnim posiedzeniu gruby rozstrzygnięty został polsko-austriacki konkurs wymiany osobowej naukowców. Spośród zgłoszonych projektów wybrano te, które najskuteczniej będą wspierać mobilność naukowców w okresie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Następna edycja konkursu ogłoszona zostanie 15 maja 2017 r.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Porozumienie o utworzeniu polsko-chińskiej Szkoły Inżynieryjnej

W siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisane zostało porozumienie o utworzeniu polsko-chińskiej Szkoły Inżynieryjnej Tianjin Chengjian University prowadzonej wspólnie przez Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską. Podpisy pod dokumentem o współpracy złożyli rektorzy i prorektorzy uczelni w obecności wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksandra Bobko.

Chińsko-Polska Szkoła Inżynierii Tianjin Chengjian University to inicjatywa mająca na celu umożliwienie studentom chińskim odbycia studiów międzynarodowych w swoim kraju oraz uzyskania podwójnych dyplomów na kierunkach:

 • Budownictwo,
 • Inżynieria Środowiska,
 • Architektura,
 • Architektura krajobrazu.

Programy studiów zostaną wspólnie przygotowane przez stronę chińską i polską i będą spełniały wymagania programowe ministerstw nauki i szkolnictwa wyższego obu krajów. Obie strony zadbają też o realizację procesu kształcenia na jak najwyższym poziomie.

Przycisk czytaj więcej

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu – seminarium

Terminy: serminarium odbędzie się 17 maja 2017 r.;

Miejsce: Warszawa

Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z podejmowaniem studiów przez cudzoziemców, uznawalnością świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą oraz uzyskiwaniem wizy studenckiej. Omówione zostaną kwestie dotyczące przenoszenia osiągnieć studenta, zaliczania egzaminów i punktów ECTS oraz wznawiania studiów.

Przedstawimy także informacje dotyczące uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w wybranych państwach oraz zasady ich uznawania w naszym kraju. Poruszony zostanie również temat zatrudniania nauczycieli akademickich w Polsce i uzyskiwania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików