Biuletyn 14 kwietnia 2017 r.

wtorek, 18 kwietnia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

14 kwietnia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

Terminy: konferencja odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Politechnika Gdańska

Rozpoczynamy rejestrację na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.

Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy pozostałe uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Przycisk czytaj więcej

Komitet Polityki Naukowej o Ustawie 2.0

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Komitetu Polityki Naukowej na temat projektów przygotowanych w ramach konkursu Ustawa 2.0. 

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Terminy: nabór wniosków od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Budżet: 43 mln zł

Konkurs NCBR „Akademickie Biura Karier” skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Dni NCN w Kielcach już za miesiąc

Terminy: dni NCN odbędą się 10 i 11 maja 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapraszamy na piątą edycję Dni Narodowego Centrum Nauki. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce”.

Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki, rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Od pięciu lat Centrum we współpracy z kolejnymi polskimi uczelniami zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych z całego kraju do udziału w dwóch dniach warsztatów i spotkań, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. 

Można już zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Na sympozjum – wstęp wolny.

Przycisk czytaj więcej

Diamentowy Grant - rozstrzygnięcie I etapu VI edycji konkursu

W ramach VI edycji konkursu wpłynęły 224 wnioski, z których ocenie poddano 214, przy czym 10 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu, w I etapie oceniane były osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. 

Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie teleinformatycznym OSF.

Przycisk czytaj więcej

Współpraca naukowa – warsztaty w Instytucie Badań Literackich PAN

Terminy: spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r., o godz. 9:00

Miejsce: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie, którego tematem będą nowe formy komunikacji naukowej oraz współpracy badawczej. 

Partnerami spotkania są Crossref i projekt THOR (ORCID, DataCite i British Library), których przedstawiciele zaprezentują swoje usługi trwałych identyfikatorów (persistent identifiers, PID), w tym identyfikatorów publikacji cyfrowych (DOI) czy ich autorów (ORCID). W popołudniowej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny na temat przyszłości i znaczenia tych narzędzi dla polskiej nauki.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy wymagają rejestracji. 

Przycisk czytaj więcej

III edycja konkursu o nagrodę im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Terminy: prace przyjmowane będą do 8 maja 2017 r.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez
  • wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Przycisk czytaj więcej

Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA 1

Terminy: nabór ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki zmieniło termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1. 

Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF.

Przycisk czytaj więcej

Cykl spotkań dotyczących projektów Marii Skłodowskiej-Curie

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:

  • 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty ITN realizowane w Polsce.
  • 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA.
  • 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme , ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty RISE realizowane w Polsce.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na poszczególne wydarzenia już wkrótce na naszych stronach!

Przycisk czytaj więcej

Składanie wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie

Szanowni Państwo, do biuletynu wysłanego w piątek, siódmego kwietnia, wkradł się błąd. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2017 r. 

Terminy: nabór wniosków do 21 kwietnia 2017 r.

Przedłużeniu uległy terminy składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

  • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
  • informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności;

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Polskie innowacje na Hannover Messe

Już za nieco ponad tydzień rozpoczną się w niemieckim Hanowerze największe targi przemysłowe i innowacyjne na świecie. Polska jako państwo partnerskie Hannover Messe 2017 będzie najbardziej widocznym uczestnikiem imprezy.

Zagraniczni partnerzy, inwestorzy i dziennikarze – targi u naszego zachodniego sąsiada to okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz promocji dokonań polskich naukowców i przedsiębiorców za granicą. Na trzech stoiskach Polska zaprezentuje innowacyjne produkty i najnowsze technologie. Wśród wystawców znajdą się – oprócz przedsiębiorców i start-upowców – uczelnie, instytuty badawcze oraz studenci.

Przycisk czytaj więcej

GameINN: 100 mln zł w kolejnym konkursie dla sektora gier video

Terminy: nabór wniosków od 5 maja do 6 lipca 2017 r.

Budżet: 100 mln zł

Polska branża gamingowa odnosi w świecie spektakularne sukcesy. Odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów, a jej wartość w 2015 r. oszacowano na ponad 1,65 mld złotych. Nad Wisłą działa już ponad 240 firm, które zajmują się produkcją gier, a ich liczba stale rośnie. Nadal jednak potrzebują wsparcia. Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry, w którym działają czołowi przedstawiciele branży. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

W pierwszej edycji konkursu GameINN, który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln złotych. W drugiej edycji zaś, dzięki zwiększeniu alokacji, do przedsiębiorców trafi 100 mln złotych.

Przycisk czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w języku polskim, na stronie internetowej KE.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Terminy: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

I. Krok 1: 
Przygotowanie do aplikowania w naborze.

II. Krok 2: 
Wypełnienie i przesłanie formularza wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego (http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl).

III. Krok 3:
Uzyskanie certyfikatów ukończenia e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego dostępnego pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ (dotyczy tylko rezydentów)

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA

Terminy: targi odbędą się od 28 maja do 2 czerwca 2017 r.; rejestracja na stoisko do 28 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Los Angeles (USA)

NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów programów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładowców.

Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Uczestnicy targów i warsztatów im towarzyszących będą mieli również okazję na poznanie nowych trendów w dziedzinie mobilności.

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia, a w przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przycisk czytaj więcej

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków

Terminy: nabór wniosków od 12 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików