Biuletyn 16 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

16 grudnia 2016 r.

Szkolnictwo wyższe

Znamy stypendystów ministra w roku 2016/2017!

785 studentów i doktorantów otrzyma stypendium ministra w tym roku akademickim za szczególne osiągnięcia. Wybitnie uzdolnieni mogą liczyć nawet na wypłatę 25 000 złotych.

Do ministra nauki i szkolnictwa wyższego spłynęło ponad 1900 wniosków od rektorów uczelni o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono 76 doktorantów oraz 709 studentów, którzy otrzymają finansowe wsparcie.

Wnioski oceniane były metodą punktową – punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, a także sportowe. Studenci, którym przyznano stypendia, uzyskali w skali od 0 do 100 pkt. co najmniej 10 punktów; doktoranci zaś – 68 punktów. Wysokość jednorazowych stypendiów wynosi: dla studentów 15 000 zł, dla doktorantów – 25 000 złotych.

Przycisk czytaj więcej


Zespół prof. Marka Kwieka z UAM zaprasza do konsultacji nad projektem założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Podczas posiedzenia Rady Narodowego Kongresu Nauki profesor Marek Kwiek z Centrum Studiów nad Polityką Publiczną Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, przygotowany w ramach konkursu „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”.

Prof. Kwiek podkreślił znaczenie planowanych zmian w systemie szkolnictwa wyższego, tj. wzmocnienie systemu nauki i zaznaczył, że celem reformy jest w szczególności wzrost nakładów publicznych, reorganizacja systemu finansowania i prowadzenia badań naukowych, poprawa jakości funkcjonowania instytucji i naukowców oraz wzrost ich autonomii. Prof. Kwiek zaznaczył, iż międzynarodowa pozycja Polski nie jest uzależniona od dużej liczby uczelni, które z perspektywy nauki globalnej są całkowicie nieobecne, lecz od małej liczby bardzo dobrych uczelni, prowadzących badania i kształcących na najwyższym światowym poziomie.

Za najważniejsze filary projektu prof. Kwiek uznał wzrost doskonałości naukowej oraz silne wsparcie państwowe, promujące akademicki prestiż w polskiej nauce. Profesor Marek Kwiek zaprosił wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego przez jego zespół projektu.

Przycisk czytaj więcej


Kolejna konferencja programowa NKN

26-27 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki.

Przedstawiciele środowiska akademickiego zastanawiać się będą nad ścieżkami kariery akademickiej, mechanizmami awansu zawodowego i oceny pracowników naukowych.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

Popularyzatorzy nauki nagrodzeni po raz dwunasty

Z pasją i w przystępny sposób przybliżają społeczeństwu nawet najbardziej skomplikowane zagadnienia naukowe. Teraz zostali laureatami w konkursie Popularyzator Nauki 2016 organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także serwis PAP Nauka w Polsce. Nagrodzeni zostali prof. Bogusław Pawłowski, dr Piotr Sułkowski, prof. Wojciech Dindorf, Chemiczne Koło Naukowe „Flogiston”, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Zdzisław Cozac.

Nagrodę główną – za całokształt działalności związanej z popularyzacją – Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera przyznała prof. Bogusławowi Pawłowskiemu z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako naukowiec profesor zajmuje się przede wszystkim ewolucją człowieka. Wiedzę upowszechnia od ponad 20 lat, udzielając wywiadów i samemu pisząc artykuły. Ma na koncie ponad 150 dużych tekstów w prasie, dziesiątki wystąpień w radiu i telewizji. W mediach i na festiwalach nauki profesor opowiada o tym, skąd się wzięliśmy - i dlaczego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy.

Przycisk czytaj więcej


65 mln zł od NCN na stypendia, staże naukowe i małe granty

Narodowe Centrum Nauki otworzyło nabór do piątej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkursów SONATINA i UWERTURA. Naukowcy będą mogli ubiegać się o środki na staże w jednostkach zagranicznych, w tym także w zespołach realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Centrum ogłosiło też konkurs MINIATURA na pojedyncze działanie naukowe, do którego nabór rozpocznie się w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: doktoranci przygotowujący rozprawę doktorską

Budżet: stypendia w wysokości 4,5 tys. miesięcznie; budżet edycji wynosi 10 mln zł

SONATINA 1

Terminy: nabó wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: badacze, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 3 lata temu

Budżet: 30 mln zł

UWERTURA

Terminy: nabór wniosków do 15 marca 2017 r.

Kto: naukowcy ze stopniem doktora, którzy kierowali projektem badawczym NCN

Budżet: 5 mln zł

MINIATURA

Terminy: nabór wniosków do 3 kwietnia 2017 r.

Kto: osoby ze stopniem doktora, które nie realizowały projektów badawczych

Budżet: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. zł; budżet konkursu to 20 mln zł

Przycisk czytaj więcej


BEETHOVEN: Ważne informacje dla wnioskodawców

Narodowe Centrum Nauki opublikowało na stronie internetowej informacje dla potencjalnych wnioskodawców w konkursie BEETHOVEN. Dotyczą one m.in. kosztów kwalifikowalnych, wynagrodzeń oraz systemu OSF. 

Przycisk czytaj więcej


Konkursy NCN: ułatwienie matkom powrotu do pracy naukowej

W pierwszej edycji konkursu SONATINA zostanie wprowadzona regulacja umożliwiająca kobietom posiadającym dzieci przedłużenie okresu, jaki upłynął od momentu uzyskania przez nie stopnia naukowego doktora, oraz przedziału czasowego, w jakim oceniany jest dorobek naukowy, o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione w tym czasie dziecko.

Podobne rozwiązanie będzie również zastosowane w konkursach SONATA i SONATA BIS oraz na stanowiskach typu post-doc przewidzianych w ramach innych konkursów NCN.

Takim rozwiązaniem Centrum stwarza możliwość pełnego skorzystania z oferty konkursowej również kobietom, które nie korzystały z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych udzielanych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Przycisk czytaj więcej


Narodowe Centrum Nauki: skład Rady w kadencji 2016-2018 oraz nowy przewodniczący

14 grudnia 2016 r. powołano nowych członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Kadencję zakończyło dwunastu członków Rady NCN, w tym jej wieloletni przewodniczący, prof. Michał Karoński. Na miejsce odchodzących Zespół Identyfikujący wskazał dwunastu naukowców z całej Polski.

Dwie osoby – prof. Małgorzata Kossowska oraz prof. Krzysztof Jóźwiak – zostały wybrane na drugą kadencję.
Rada NCN składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje.

Nowym przewodniczącym Rady został prof. Janusz Janeczek, który zasiadał w Radzie od początku jej istnienia. Jest pracownikiem Uniwersytetu Śląskiego, jego zainteresowania naukowe obejmują: geologiczne aspekty składowania odpadów promieniotwórczych, mineralogię pyłów atmosferycznych i pegmatytów. W latach 2002-2008 był rektorem Uniwersytetu Śląskiego, a w kadencji 2005-2008 wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

Prawie 116 mln zł dla najlepszych graczy wśród twórców gier

Na środowej uroczystości w Warszawskiej Szkole Filmowej podczas Game Jam ogłoszono laureatów pierwszej edycji programu GameINN, który realizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Niekwestionowanym zwycięzcą, który otrzymał dofinansowanie na 5 projektów w wysokości prawie 30 mln złotych, jest spółka CD Project.

Pierwotny budżet pierwszej edycji programu wynosić miał 80 mln zł, jednak został on zwiększony do 116 mln złotych. Na wsparcie finansowe liczyć może 38 projektów. Największą przyznaną kwotę – ponad 9 mln zł – otrzymał CD Project na opracowanie kompleksowej technologii służącej do kreacji żywego – grywalnego w czasie rzeczywistym – miasta o wielkiej skali.

Przycisk czytaj więcej


Zaproszenie do udziału w konkursie SUGI

Terminy: nabór wniosków wstępnych do 15 marca 2017 r.

Budżet: 28,5 mln euro 

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative (SUGI) Food-Water-Energy Nexus na międzynarodowe projekty badawcze, organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.

Konkurs jest odpowiedzią na pilne i długofalowe wyzwania związane z postępującą urbanizacją oraz malejącymi zasobami wody, żywności i energii. Jego celem jest wypracowanie trwałych, interdyscyplinarnych i możliwych do zastosowania rozwiązań miejskich, które mogą przynieść korzyści szerokiemu gronu interesariuszy, m.in. naukowcom, przedsiębiorcom, miastom oraz społeczeństwu.

Tematyka konkursu obejmie następujące zagadnienia:

  • Robust Knowledge, Indicators and Assessments,
  • Multi-level Governance and Management,
  • Managing Strategies and Solutions.

Przycisk czytaj więcej


Porozumienie o współpracy MNiSW ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego

Polska od 2015 roku jest krajem członkowskim Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO), które zajmuje się budową oraz udostępnianiem najnowocześniejszej na świecie infrastruktury do prowadzenia obserwacji astronomicznych.

Celem współpracy pomiędzy MNiSW a Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) jest wzmocnienie działań sprzyjających uczestnictwu polskiego przemysłu w zamówieniach realizowanych na rzecz ESO. ZPSK powstał w 2012 roku i aktualnie zrzesza ponad 45 polskich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowo-badawczych działających w sektorze kosmicznym, które są potencjalnymi odbiorcami kluczowych przetargów ogłaszanych w ramach ESO.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Letnie Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców – lipiec i sierpień 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza konkurs na przeprowadzenie w lipcu 2017 r. przez szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 8 kursów ”Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców”, przeznaczonych dla wyróżniających się studentów lektoratów i polonistyk zagranicznych ośrodków akademickich, w tym:

  • dwóch czterotygodniowych dla 65osób każdy;
  • sześciu trzytygodniowych dla 45 osób każdy.

W ramach każdego kursu powinny być zorganizowane zajęcia na 4 poziomach zawansowania znajomości języka polskiego: A2, B1, B2, C1. Kursy mają objąć nie tylko naukę języka, lecz także być okazją do spotkania z polską kulturą i historią.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików