Biuletyn 16 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 19 czerwca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

16 czerwca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Terminy: 19-20 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni.

Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Transmisja rozpocznie się 19 czerwca o godzinie 10:00. Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: 

  • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Przycisk czytaj więcej

Zestawienia wnioskodawców NCN w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN

Narodowe Centrum Nauki opublikowało zestawienia jednostek naukowych i badawczych biorących udział w konkursach Narodowego Centrum Nauki rozstrzygniętych w latach 2013-2016 wraz z kategoriami KEJN. Ubiegłoroczne zestawienia zostały uzupełnione o dane dla konkursów rozstrzygniętych w 2016 r. oraz aktualną na 2016 r. liczbę pracowników naukowych poszczególnych jednostek naukowych.

Zestawienia stanowią propozycję spojrzenia na aktywność grantową wnioskodawców Narodowego Centrum Nauki w kontekście kategorii naukowych przyznawanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz liczby zatrudnionych pracowników. Jednostki zostały uszeregowane według przygotowanego przez KEJN podziału na grupy nauk uwzględniającego przyznane kategorie naukowe.

Przycisk czytaj więcej

Szkolenie „Otwarty dostęp do publikacji naukowych - wprowadzenie i wskazówki praktyczne"

Terminy: spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Hożej 20 (sala 117).

Szkolenie służy wprowadzeniu do problematyki otwartego dostępu oraz przedstawieniu niektórych dobrych praktyk pomagających w przygotowaniu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę nt. otwartego dostępu i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy jednostek naukowych i uczelni, którzy zajmują się zarządzaniem informacją naukową, zasobami cyfrowymi lub będą przygotowywać i realizować politykę otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przycisk czytaj więcej

Spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

Termin: spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r.; rejestracja trwa do 19 czerwca

Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”. Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Warsztaty dedykowane są w szczególności reprezentantom nauk przyrodniczych i ścisłych planujących aplikowanie o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie składania wniosku będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania grantów oraz rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów grantów ERC. W trakcie drugiej części warsztatów najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie prowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Przycisk czytaj więcej

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018.

DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Wyniki oceny formalnej w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

Zapraszamy do zapoznania sie z listą projektów, które przeszły do następnego etapu oceny w projekcie "Najlepsi z Najlepszych! 2.0". Na stronie internetowej MNiSW dostępne są:

  • Lista ofert przekazanych po weryfikacji formalnej do oceny merytorycznej;
  • Lista ofert wycofanych przez Wnioskodawców z konkursu;
  • Lista ofert odrzuconych w wyniku weryfikacji formalnej.

Zakwalifikowane projekty zostaną teraz ocenione pod wzgledem merytorycznym.

Przycisk czytaj więcej

200 mln zł na polskie innowacje

Terminy: nabór wniosków od 18 września do 18 grudnia 2017 r.

Budżet: budżet konkursu wynosi 200 mln zł

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Prof. Szumowski wręczył dyplomy stypendystom Programu Fulbrighta

Program Fulbrighta, jeden z największych międzynarodowych programów wymiany naukowej na świecie, działa w Polsce od 1959 roku – w tym czasie skorzystało z niego ok. 4000 stypendystów. Program wymiany to nie tylko wyjazdy na amerykańskie uczelnie, ale i przyjazdy obcokrajowców na polskie uniwersytety.

W tym roku akademickim 42 amerykańskich stypendystów pobierało nauki w murach polskich uczelni, prowadziło w nich zajęcia dydaktyczne i badania naukowe. Wśród nich znalazło się siedemnastu English Teaching Assistants (ETA), ośmiu profesorów, szesnastu studentów i jeden laureat nagrody Fulbright Schumann.

Przycisk czytaj więcej

„Akredytacje zagraniczne” - spotkania konsultacyjne

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”. Celem projektu jest wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia przez polskie uczelnie/grupy uczelni lub ich podstawowe jednostki organizacyjne, reprezentujące wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni.

Uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia jest elementem działań strategicznych mających na celu umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Miasta, w których odbędą się spotkania oraz terminy spotkań:

  • Kraków – 26 czerwca 2017 (poniedziałek), zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca;
  • Warszawa – 28 czerwca 2017 (środa), zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca.

Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych terminów spotkań na adres akredytacje@nauka.gov.pl najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego ze spotkań. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Przycisk czytaj więcej

Dzień stypendialny w Indonezji

Terminy: wydarzenie odbędzie się 12 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Ratulangi w Mondado w Indonezji

Ambasada RP w Dżakarcie otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Stypendialnym UE.

Wydarzenie to jest organizowane corocznie przez Delegaturę UE w Dżakarcie, jako wystawcy uczestniczą w nim również m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE, agencji edukacyjnych państw członkowskich, a także delegaci instytucji centralnych zajmujących się szkolnictwem wyższym z całej Europy.

Przycisk czytaj więcej

Study in Europe 2017 - targi w Singapurze

Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.

Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.

Wydarzenie to poświęcone jest promocji europejskiego szkolnictwa wyższego i stanowi okazję do bezpośredniej prezentacji oferty edukacyjnej polskich uczelni nie tylko wśród młodzieży singapurskiej, ale także licznej społeczności międzynarodowej (zarówno z krajów regionu, jak i Europy). Kolejne edycje targów odwiedza corocznie ok. 2000 osób - potencjalnych studentów, ich rodziców, jak i doradców ds. wyboru studiów z lokalnych szkół średnich.

Przycisk czytaj więcej

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne

Terminy: nabór wniosków do 15 lipca 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministry of Science and Technology z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików