Biuletyn 17 marca 2017 r.

poniedziałek, 20 marca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

17 marca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN - Doskonałość kształcenia – zaczynamy rejestrację

Termin: 29-30 marca 2017 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia (pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte).

Konieczna jest zmiana sposobu oceniania kształcenia. Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Przycisk czytaj więcej

Przemiany na rynku pracy – V Kongres Akademickich Biur Karier

Termin: 5 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie

Tematem przewodnim tegorocznej edycji kongresu, który organizują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznik Praw Absolwenta, będą przemiany na rynku pracy do 2025 roku.

Podczas V Kongresu zaprezentowane zostaną również kwestie związane z monitorowaniem losów absolwentów (ELA) oraz konkursem dla Biur Karier. Poszerzone zostaną również sprawy dotyczące doktoratów, wraz z omówieniem projektów Ministerstwa w tym zakresie.

Przycisk czytaj więcej

Ruszyła kolejna edycja programu Studiujesz? Praktykuj!

Terminy: nabór wniosków od 6 marca do 7 kwietnia 2017 r.

Budżet: 150 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugą edycję programu „Studiujesz? Praktykuj!” skierowanego do szkół wyższych. Uczelnie we współpracy z przedsiębiorcami stworzą i zrealizują wysokiej jakości praktyki i staże związane bezpośrednio z kierunkami studiów. 

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich,
  a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 31 marca 2017 r. 

Kto: naukowcy do 35. roku życia zajmujący się wszystkimi dziedzinami nauki

Budżet: miesięczne stypendium w 2016 r. wynosiło 5390 zł

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia

Terminy: nabór zgłoszeń do 31 marca 2016 r.

Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki.

Każda z tych nagród przyznawana będzie według innych kryteriów. Naukowcy prowadzący badania podstawowe oceniani będą za oryginalność swoich osiągnięć i ich znaczenie dla rozwoju nauki. W przypadku kategorii badań na rzecz społeczeństwa i gospodarki pod uwagę będzie brana również – oprócz znaczenia dla konkretnych dyscyplin – użyteczność danej pracy. Badacze będą oceniani także w perspektywie międzynarodowej.

Przycisk czytaj więcej

280 mln zł na badania podstawowe od NCN

Terminy: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Budżet: 30 mln zł w PRELUDIUM 13; 250 mln zł w OPUS 13

Narodowe Centrum Nauki po raz trzynasty otworzyło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM.

Badaczom na początkowym etapie kariery akademickiej, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM 13. Choć każdym ze zgłoszonych projektów opiekuje się doświadczony badacz, to doktoranci składający wnioski prowadzą swoje badania samodzielnie. Projekty badawcze mogą być realizowane przez rok, dwa lub trzy lata. Rada NCN zdecydowała o zwiększeniu maksymalnego finansowania pojedynczego projektu – od tej edycji może ono wynieść odpowiednio 60, 120 lub 180 tys. zł. 

Każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego, może starać się o finansowanie w konkursie OPUS 13. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Nie ma wyznaczonej górnej granicy finansowania przeznaczonego na pojedynczy projekt, a czas realizacji może wynieść 12, 24 lub 36 miesięcy. 

Przycisk czytaj więcej

UMCS w Lublinie: Nagroda Naukowe Marii Curie

Terminy: nabór zgłoszeń do 30 kwietnia 2017 r.

Nagroda Naukowa Marii Curie jest przyznawana za wyjątkowo ważne dla danej dyscypliny indywidualne lub zespołowe osiągnięcia i odkrycia naukowe uzyskane w ostatnim roku, do których w szczególny sposób zaliczają się:

 • oryginalne opublikowane prace naukowe (lub cykl prac), istotne dla dalszego rozwoju danej dyscypliny (lub wyróżniające się w danej dyscyplinie),
 • monografie naukowe,
 • patenty (wynalazki, rozwiązania technologiczne itp.),
 • nowe metody badań.

Eksperci oceniający zgłoszenia biorą pod uwagę następujące kryteria:

 • wartość naukową i oryginalność dzieła lub osiągnięcia,
 • znaczenie pracy dla rozwoju dyscypliny (lub/i rozwoju kraju, regionu, Uniwersytetu, rozwoju cywilizacyjnego, gospodarczego, itd.),
 • spodziewaną użyteczność osiągnięcia w różnych sferach nauki lub praktyki.

Laureatami Nagrody mogą zostać pracownicy UMCS lub innych uniwersytetów w Polsce.

Przycisk czytaj więcej

KPK zaprasza na otwarte wykłady w ramach 10-lecia ERC

Terminy: wydarzenie odbędzie się 27 marca 2017 r.

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Europejska Rada ds. Badań Naukowych obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. W wielu krajach w Europie i na świecie odbywa się ERC Week (od 13 do 19 marca) - szereg wydarzeń związanych z obchodami.

Z tej okazji Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na otwartą sesję: "Naukowcy – polscy, poziom – światowy". Laureaci konkursów European Research Council o swoich projektach.

Przycisk czytaj więcej

Szkolenie: Otwarty dostęp do publikacji naukowych - wprowadzenie i wskazówki praktyczne

Termin: 23 marca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul Hoża 20 w Warszawie (s. 117) 

Szkolenie służy wprowadzeniu do problematyki otwartego dostępu oraz przedstawieniu dobrych praktyk pomagających w przygotowaniu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę nt. otwartego dostępu i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy jednostek naukowych i uczelni, którzy zajmują się zarządzaniem informacją naukową, naukowymi zasobami cyfrowymi lub będą w przyszłości przygotowywać i realizować politykę otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.

Przycisk czytaj więcej

UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Terminy: nabór kandydatur od 15 marca do 14 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej.

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma – spotkanie dla przedsiębiorców

Terminy: spotkanie odbędzie się 23 marca 2017 r.

Miejsce: BioNanoPark w Łodzi przy ul. Dubois 114/116

Jak fundusze europejskie mogą wspomóc firmy w realizacji innowacyjnych projektów? Temu tematowi poświęcone będzie spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców: „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich”, na które zaprasza Ministerstwo Rozwoju.

W trakcie spotkania przedstawiona zostanie:

 • kompleksowa oferta wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Przycisk czytaj więcej

Horyzont 2020: ocena partnerstw publiczno-publicznych

Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Staże badawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Termin: nabór wniosków do 10 kwietnia 2017 r.

Budżet: wysokość pojedynczego stypendium to 24 tys. dolarów kanadyjskich

Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017 / 2018 prowadzi Wirth Institute for Austrian and Central European Studies w University of Alberta w kanadyjskim Edmonton. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies a do jego obowiązków należy przygotowanie dysertacji doktorskiej.

W imieniu uczelni do ubiegania się o stypendium zapraszamy studentów studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Education and Career Expo Uzbekistan 2017

Terminy: od 31 marca do 1 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.; termin aplikacji o indywidualne stoiska upływa 7 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019

Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych. Zapraszamy do składania aplikacji.

Graduate Student Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Fulbright Junior Research Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Fulbright Senior Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików