Biuletyn 19 maja 2017 r.

poniedziałek, 22 maja 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

19 maja 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Gowin: zamiast studiów doktoranckich – szkoły doktorskie

Szkoły doktorskie z powszechnym systemem stypendialnym, prestiżowy doktorancki grant od NCN i likwidacja niestacjonarnych studiów doktoranckich – oto nowe rozwiązania, które zaproponuje resort nauki w przygotowywanym projekcie Ustawy 2.0.

Stopień doktora będzie można uzyskać poprzez:

 • kształcenie w szkołach doktorskich,
 • doktorancki grant promotorski,
 • funkcjonującą obecnie ścieżkę eksternistyczną („z wolnej stopy”).

Przycisk czytaj więcej

NKN: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

Terminy: konferencja odbędzie się 25-26 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

To przedostatnia konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Przedyskutowane będą różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Istotnym wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz rola finansowania doskonałości, w tym sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

Przycisk czytaj więcej

Pismo w sprawie inwestycji uczelni publicznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zapraszamy do zapoznania się z pismem ministra nauki i szkolnictwa wyższego adresowanym do rektorów w sprawie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (inwestycje w ramach części 38 - Szkolnictwo wyższe). 

Przycisk czytaj więcej

Szkolenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej

Terminy: 8-9 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy ul. Hożej 20 w Warszawie

Zapraszamy na kolejne z cyklu szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Poprzednie spotkanie adresowane było do przewodniczących uczelnianych komisji; w czerwcowym wezmą udział rzecznicy dyscyplinarni. 

Szkolenia są organizowane przez Konwent Rzeczników we współpracy z Ministerstwem składający się z rzeczników dyscyplinarnych Ministra. 

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Terminy: nabór wniosków do 5 czerwca; realizacja zadań do 30 listopada 2017 r.;

Budżet: 338 tys. zł; dotacja dla pojedynczego projektu wyniesie od 10 do 50 tys. zł;

Ogłaszamy nabór ofert w konkursie "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". W ramach programu zgłoszone mogą zostać projekty m.in. akcji informacyjnych, konferencji, serminariów, szkoleń czy warszatów. Inicjatywy powinny uwzględniać przynajmniej jeden z wyznaczonych celów: 

 • Działania związane ze wzmacnianiem współpracy kół naukowych oraz podwyższania kompetencji członków kół naukowych,
 • Działania związane ze rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych,
 • Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Premier Beata Szydło powołała przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Prof. Kazimierz Furtak, były rektor Politechniki Krakowskiej, został powołany przez premier Beatę Szydło na przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Swoją funkcję pełnić będzie do 2020 roku.

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak przez dwie kadencje był rektorem Politechniki Krakowskiej (2008-2016). Jego specjalnością są m.in. badania konstrukcji, materiałów, budowa mostów i tuneli. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk (2016-2020), a także Komisji Nauk Technicznych Polskiej Akademii Umiejętności.

Jednym z podstawowych zadań Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, działającej przy Prezesie Rady Ministrów, jest zapewnienie harmonijnego rozwoju kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego.

Przycisk czytaj więcej

Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE

Terminy: sympozjum odbędzie się 2 czerwca; rejestracja do 25 maja 2017 r.

Miejsce: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu koło Warszawy (ul. Postępu 36A, 05-552 Magdalenka)

Zapraszamy do udziału w XV Sympozjum KRAB, którego celem będzie prezentacja i omówienie stanowiska Polski do 9. Programu Ramowego Unii Europejskiej z uwzględnieniem strategii rozwoju centrów badawczych w Polsce. W spotkaniu weźmie udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W Sympozjum planowany jest udział laureatów projektów REGPOT, którzy zaprezentują doświadczenia i sukcesy polskich jednostek naukowych w projektach UE dotyczących rozwoju potencjału badawczego. Spodziewany jest udział około 100 uczestników. Jednym z zadań Sympozjum jest zwiększenie udziału polskich zespołów w programach badawczych UE.

Przycisk czytaj więcej

463 mln zł na badania podstawowe – NCN rozstrzygnęło cztery konkursy!

OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, krakowskiej agencji wykonawczej, finansującej badania podstawowe. W maju rozstrzygnięto je po raz dwunasty, przyznając polskim naukowcom niemal 435 mln złotych. Znane są również wyniki konkursu POLONEZ 3, w którym finansowanie przyznawane jest naukowcom przyjeżdżającym do Polski z zagranicy. W trzeciej edycji zwycięskie projekty otrzymają łącznie 28 mln złotych.

We wszystkich czterech konkursach zgłoszono łącznie 4219 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty. W konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA współczynnik sukcesu wyniósł 26 proc. Znacznie trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie POLONEZ – tam finansowanie otrzymało 10 proc. zgłoszonych projektów.

Przycisk czytaj więcej

Gowin: ewaluacja zamiast parametryzacji

Podstawowym założeniem programu reform, realizowanego przez resort nauki, jest oparcie algorytmu finansowania jednostek w większym stopniu na mechanizmach ewaluacyjnych, przy równoczesnym ograniczeniu roli parametryzacji. Nowe zasady przyznawania uprawnień do nadawania stopni naukowych mają w większym stopniu uwzględniać kryteria jakościowe, na których podstawie jednostki będą klasyfikowane do jednej z pięciu kategorii.

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie nowego podziału dyscyplin naukowych, co w założeniu ma służyć usunięciu barier w rozwoju jednostek naukowych, spowodowanych przez zbyt wąską specjalizację. Planowane jest wykorzystanie wzorców opracowanych przez OECD, zakładających istnienie 40 dyscyplin, z niewielkimi modyfikacjami uwzględniającymi specyfikę m.in. teologii czy sztuki.

Nowy katalog będzie podstawą dla wprowadzenia kategoryzacji „poziomej”, opartej na prowadzonych w danej jednostce kierunkach studiów, a nie, jak dotychczas, w odniesieniu do wyodrębnionych komórek organizacyjnych (wydziałów). W celu odbiurokratyzowania uczelni oraz obniżenia kosztów administracyjnych związanych z kategoryzacją zostanie wycofane kryterium potencjału naukowego jednostki, a cały proces ewaluacji będzie oparty na ocenie trzech podstawowych czynników:

 • patentów i publikacji,
 • grantów krajowych i międzynarodowych,
 • wpływu społecznego działalności danej jednostki.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji

Terminy: nabór zgłoszeń do 31 maja 2017 r.

Rozpoczynamy nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Jej zadaniem jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkami rady mogą zostać osoby, które posiadaą znaczące osiągnięcia naukowe, przestrzegają zasad etyki naukowej i cieszą się nieposzlakowaną opinią. 

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Szybka ścieżka dla doskonałych projektów

Terminy: nabór wniosków od 19 czerwca do 29 grudnia 2017 r.

Szczególna grupa adresatów, uproszczone zasady oceny i 50 mln zł na wsparcie wysokiej jakości projektów – oto wyróżniki ogłoszonego przez NCBR nowego konkursu „szybkiej ścieżki” dla projektów posiadających certyfikat Seal of Excellence.

Przyznawany przez Komisję Europejską certyfikat Seal of Excellence potwierdza wysoką jakość projektu, który mimo spełnienia bardzo wymagających kryteriów i rekomendacji ekspertów, wskutek ograniczeń w konkursowym budżecie i silnej konkurencji w walce o unijne granty, nie otrzymał wsparcia. 

W nowym konkursie NCBR o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP, których projekty w ciągu ostatnich 18 miesięcy otrzymały od Komisji Europejskiej certyfikat Seal of Excellence w ramach konkursów SME Instrument, faza II. Konkurencja w konkursach SME Instrument Horyzontu 2020 jest bardzo duża, a granty otrzymuje zaledwie kilka procent przedsiębiorstw, które o nie aplikują.

Przycisk czytaj więcej

Komisja Europejska zaprasza na konferencję Research and Innovation – shaping our future

Terminy: spotkanie odbędzie się 3 lipca 2017 r.; rejestracja do 26 maja 2017 r.

Miejsce: Bruksela

Wydarzenie organizowane jest w celu omówienia wyników konsultacji w sprawie programu Horyzont 2020 oraz przedyskutowania roli badań i innowacji w przyszłości Europy.

Konferencja będzie transmitowana on-line.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Terminy: miesiąc od ogłoszenia konkursu (8 maja); ogłoszenie wyników konkursu do 30 czerwca 2017 r.

Budżet: miesięczna kwota stypendium doktoranckiego to 2450 zł

Rozpoczynamy program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z pracodawcą doktoranta. W roku akademicki 2017/2018 w tym trybie możliwe będzie przyjęcie na studia 500 osób. 

Środki finansowe są przeznaczone na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Przycisk czytaj więcej

Zaczynamy konsultacje II ustawy o innowacyjności

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Ruszają konsultacje publiczne projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności – to kolejny etap prac nad poprawą otoczenia prawnego dla działalności innowacyjnej. Projekt zakłada możliwość odliczenia 100 proc. kosztów przeznaczonych na B+R i znacznie rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych.

Druga ustawa ma między innymi zwiększyć ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe, rozszerzyć możliwości działalności uczelni w formie spółek i umożliwić korzystanie z ulg na B+R częściom firm działającym poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ważnym elementem projektu jest także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne

Terminy: nabór wniosków do 15 lipca 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministry of Science and Technology z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców

Terminy: nabór wniosków do 30 września 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane w latach 2018-2020.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików