Biuletyn 2 czerwca 2017 r.

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

2 czerwca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Terminy: 19-20 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni.

Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Zespołu Odwoławczego

Terminy: nabór wniosków do 18 czerwca 2017 r.

Rozpoczęliśmy nabór członków do Zespołu Odwoławczego. Zadaniem Zespołu jest m.in. opiniowanie odwołań, które wpływają do MNiSW (ustawa o zasadach finansowania nauki). 

Biorąc pod uwagę, że zadaniem Zespołu Odwoławczego jest dokonanie oceny, czy w procedowanym wniosku doszło do naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, w naborze preferowani będą reprezentanci nauk prawnych oraz osoby posiadające doświadczenie w pełnieniu funkcji o charakterze administracyjnym w instytucjach i gremiach z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego.

Przycisk czytaj więcej

Szkolenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej

Terminy: 8-9 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy ul. Hożej 20 w Warszawie

Zapraszamy na kolejne z cyklu szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Poprzednie spotkanie adresowane było do przewodniczących uczelnianych komisji; w czerwcowym wezmą udział rzecznicy dyscyplinarni. 

Szkolenia są organizowane przez Konwent Rzeczników we współpracy z Ministerstwem.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs: organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2017 r.

Terminy: nabór wniosków trwa do 12 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na organizację działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Zgłaszane projekty powinny uwzględniać następujące cele:

  • promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów
  • oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
  • udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
  • wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat OECD

Terminy: nabór zgłoszeń do 30 września 2018 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką poświęconą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Praca może dotyczyć m.in. funkcjonowania OECD oraz jej wpływu na państwa członkowskie i kraje trzecie. 

Organizatorami konkurs są Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD w Paryżu oraz Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Nagrodą w konkursie jest dwudniowy pobyt studyjny w OECD oraz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji - termin przedłużony

Terminy: nabór zgłoszeń do 5 czerwca 2017 r.

Rozpoczynamy nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Jej zadaniem jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkami rady mogą zostać osoby, które posiadaą znaczące osiągnięcia naukowe, przestrzegają zasad etyki naukowej i cieszą się nieposzlakowaną opinią. 

Przycisk czytaj więcej

100 naukowców ze stypendiami START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Prawie 3 mln zł na stypendia dla młodych naukowców przeznaczyła w ramach konkursu START Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). W sobotniej uroczystości wręczania dyplomów wziął udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Już po raz 25 FNP nagrodziła najlepszych badaczy młodego pokolenia. START jest największym w Polsce programem stypendialnym dedykowanym naukowcom, którzy nie ukończyli trzydziestego roku życia. Od 1993 roku z takiej formy pomocy skorzystało już ponad 2800 osób. Stypendia, których roczna wysokość wynosi 28 tys. zł, mają na celu wspierać finansowo badaczy i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Terminy: miesiąc od ogłoszenia konkursu (8 maja); ogłoszenie wyników konkursu do 30 czerwca 2017 r.

Budżet: miesięczna kwota stypendium doktoranckiego to 2450 zł

Rozpoczynamy program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z pracodawcą doktoranta. W roku akademicki 2017/2018 w tym trybie możliwe będzie przyjęcie na studia 500 osób. 

Środki finansowe są przeznaczone na:

  • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Przycisk czytaj więcej

Warsztaty: Diagnostyka ukierunkowana na zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Terminy: spotkanie odbędzie się 19 czerwca 2017 r.; rejestracja trwa do 7 czerwca

Miejsce: Bruksela

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) we współpracy z głównymi europejskimi firmami diagnostycznymi i Wellcome Trust zaprasza na warsztaty konsultacyjne dotyczące „Diagnostyki ukierunkowanej na zmniejszenie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR)”.

Konsultacje dotyczące nowego potencjalnego zaproszenia w ramach IMI2 do składania wniosków na temat: „Diagnostyka ukierunkowana na zmniejszenie AMR”. Cel nowego tematu to ustalenie ram opartej na wartościach translacji innowacyjnej diagnostyki, na praktyczne sposoby zmniejszenia AMR.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

EUI - oferty dla pracowników naukowych

Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem w kształceniu na poziomie podyplomowym i doktoranckim, na stanowiska:

  • Profesora w dziedzinie ekonomii
  • Profesora w dziedzinie wczesnej współczesnej historii śródziemnomorskiej
Przycisk czytaj więcej

Nabór na letni kurs języka tureckiego

Terminy: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Turcja oferuje miejsca dla studentów zagranicznych na szkole letniej Yunus Emre Turkish Language Summer Course w okresie od 24 lipca do 20 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące szkoły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Ambasady Turcji w Polsce.

Przycisk czytaj więcej

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne

Terminy: nabór wniosków do 15 lipca 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministry of Science and Technology z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików