Biuletyn 20 stycznia 2017 r.

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

20 stycznia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres naukiRekordowe zainteresowanie Konferencją NKN w Katowicach

Termin: 26-27 stycznia 2017 r. 

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (26.01), Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (27.01)

Dziękujemy za ogromne zainteresowanie konferencją - ze względu na wyczerpanie limitu miejsc rejestracja została zamknięta.  

Osoby, które nie zdążyły zarejestrować sie na wydarzenie, zachęcamy do oglądania transmisji na żywo na stronie Narodowego Kongresu Nauki. Zapis wideo będzie dostępny na stronie internetowej również po zakończeniu wydarzenia.

Pytania w związku z organizacją konferencji w Katowicach prosimy kierować na adres Biura Promocji Uniwersytetu Śląskiego nknkatowice@us.edu.pl. Zapraszamy również do udziału w dyskusji na Facebooku, na forum dyskusyjnym (https://nkn.gov.pl/forumdyskusyjne) oraz do wysyłania maili z przemyśleniami na adres nkn@nauka.gov.pl

Przycisk czytaj więcej

Rozliczenia dotacji celowej w 2016 r. część 38.

Terminy: przesłanie rozliczenia do 31 stycznia 2017 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowana została informacja dla rektorów uczelni publicznych w sprawie przesłania rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 - Szkolnictwo wyższe przyznanej w 2016 r. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (bez udziału środków europejskich) wraz z informacją o przebiegu finansowania. 

Przycisk czytaj więcej

ręce w geście pomocy i wsparciaInformacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2017 r.

Prosimy o przekazywanie – według wzorów znajdujących się na stronie internetowej – informacji o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Grafika symbolizująca książkę z dwoma znakami "@"UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Logo NKN - czerwone stylizowane litery i napis narodowy kongres nauki

2017 – przełomowy rok w polskiej nauce

Rok 2017 zapowiada się intensywnie dla polskiej nauki. W najbliższych miesiącach zorganizowanych zostanie sześć kolejnych konferencji programowych Narodowego Centrum Nauki:

 • Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej 26-27 stycznia w Katowicach;
 • Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych 23-24 lutego w Poznaniu;
 • Doskonałość akademicka – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia 29-30 marca w Lublinie;
 • Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian 26-27 kwietnia w Gdańsku;
 • Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego 25-26 maja w Łodzi;
 • Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym 19-20 czerwca w Warszawie. 

Ten cykl spotkań naukowych zwieńczony będzie Narodowym Kongresem Nauki, który odbędzie się 19-20 września w Krakowie.

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego wspólnie z całym środowiskiem akademickim zamierza opracować nowe podstawy prawne dla funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na przyszłe lata.

Przycisk czytaj więcej

Programy międzynarodowe ERA-NET CO-FUNDERA CVD

Termin: nabór wniosków trwa do 6 marca 2017 r.

Budżet: dofinansowanie ze strony NCBR wynosi 500 tys. euro; koszt projektu polskiego partnera nie powinien przekraczać 200 tys. euro

Zachęcamy do nadsyłania wniosków do 2. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Temat konkursu to: Mechanisms of early atherosclerosis and/or plaque instability in Coronary Artery Disease.

Przycisk czytaj więcej

Uzupełniające przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członka KEJN

Terminy: nabór zgłoszeń trwa do 31 stycznia 2017 r.

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów na członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych na miejsce osoby reprezentującej sztuki plastyczne. Zgłoszenia mogą nadsyłać jednostki naukowe posiadające co najmniej kategorię A oraz podmioty ze środowiska społeczno-gospodarczego o uznanym dorobku w zakresie innowacyjności.

Członkiem Komitetu może zostać osoba, która posiada stopień naukowy doktora, nie zasiadała w Komisji w poprzedniej kadencji oraz nie pełni funkcji m.in. rektora, prorektora, dyrektora instytutu badawczego etc. 

Przycisk czytaj więcej

Kształt mózgu ułożony z połączeń elektronicznychQuantERA: 34 mln euro na międzynarodowe projekty z zakresu technologii kwantowych

Terminy: nabór wniosków trwa do 15 marca 2017 r.

Budżet: 34 mln euro

Międzynarodowa sieć QuantERA, koordynowana przez Narodowe Centrum Nauki, ogłosiła konkurs QuantERA 2017 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych.

QuantERA to sieć łącząca 33 organizacje z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz stowarzyszonych z UE, finansująca badania w dziedzinie technologii kwantowych. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej i jest realizowana jako projekt typu ERA-NET Cofund, koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Zakres konkursu obejmuje następujące tematy:

 • Quantum communication
 • Quantum simulation
 • Quantum computation
 • Quantum information sciences
 • Quantum metrology sensing and imaging
 • Novel ideas and applications in quantum science and technologies

Przycisk czytaj więcej

Uczelnie - biret i dyplomZaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Terminy: nabór wniosków trwa do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 • badań podstawowych;
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki;
w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.

Przycisk czytaj więcej

Logo ERCProfesor Andrzej Jajszczyk nowym członkiem Rady Naukowej ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) mianowała dzisiaj czterech nowych członków Rady Naukowej. Do jej składu dołączyli:

 • prof. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • prof. Paola Bovolenta (Centrum Biologii Molekularnej Severo Ochoa)
 • prof. Eveline Crone (Uniwersytet w Leiden)
 • prof. Giulio Superti-Furga (Uniwersytet Medyczny w Wiedniu).

Rada Naukowa ERC składa się z 22 naukowców o uznanym dorobku i stanowi organ zarządzający ERC. Na jej czele stoi prof. Jean-Pierre Bourguignon.

Profesor Andrzej Jajszczyk jest trzecim polskim naukowcem, po profesorze Michale Kleiberze i profesorze Tomaszu Dietlu, zasiadającym w Radzie Naukowej ERC.

Przycisk czytaj więcej

Logo HR Excellence in ResearchKolejne instytucje z prestiżowym logo HR Excellence in Research

Już 42 polskie instytucje otrzymały prawo posługiwania się europejskim logo Human Resources Excellence in Research. Do elitarnego grona polskich jednostek badawczych, mogących pochwalić tym wyróżnieniem, dołączyły:

 • Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN
 • Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego.

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

biało-niebieskie logo komisji europejskiejPolka w składzie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji

Kinga Stanisławska została powołana do Grupy Wysokiego Szczebla, która będzie doradzać komisarzowi ds. badań i innowacji Carlosowi Moedasowi jak wspierać najbardziej innowacyjne projekty europejskich naukowców i przedsiębiorców.

Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) to inicjatywa, która ma wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów za pośrednictwem pieniędzy z Horyzontu 2020 oraz jako jeden z filarów nowego programu ramowego po 2020 r. Grupa Wysokiego Szczebla, złożona z 15 najlepszych specjalistów z całej Europy, będzie doradzała w kwestii określenia sposobów i instrumentów wsparcia. To doradztwo pozwoli narysować mapę drogi innowacji od pomysłu do przemysłu na szczeblu europejskim.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu CORE 2017 przez luksemburską agencję FNR

Terminy: nabór wniosków od 15 lutego do 26 kwietnia 2017 r.

Agencja luksemburska Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2017. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:

 • projektowanie usług dla biznesu,
 • rozwój i działanie systemów finansowych,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • działanie sieci telekomunikacyjnych i multimediów.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim (wnioskodawcy polscy dodatkowo będą składać załączniki w j. polskim), poprzez system składania wniosków on-line zarządzany przez agencję luksemburską FNR.

Przycisk czytaj więcej

logo NCBRPlany na rok 2017 – trzy nowe sektory

W 2017 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie kontynuowało większość  ustanowionych wcześniej programów, tj. „szybką ścieżkę” – z rekordowym budżetem 2,75 mld zł, programy sektorowe, „Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze” i „Projekty aplikacyjne”. Uruchomi także trzy nowe programy sektorowe dla:

 • sektora farmaceutycznego (alokacja 190 mln zł),
 • sektora recyklingu surowców mineralnych i drewna (alokacja 90 mln zł),
 • sektora leśno-drzewnego i meblarskiego (alokacja 120 mln zł).

Centrum ruchomi także dwa nowe Wspólne Przedsięwzięcia: z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem  S.A. i GAZ SYSTEM S.A., tzw. „INGA” (alokacja 200 mln zł) oraz z PKP Polskie Linie Kolejowe (alokacja 25 mln zł).

Przycisk czytaj więcej

Logo KPKUpowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa - dzień informacyjny KPK

Termin: spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2017 r., o godz. 9:30 

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie (Pawińskiego 5b)

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE), działając na rzecz wsparcia przedstawicieli jednostek naukowych i badawczych w zakresie przygotowania do aplikowania o środki z programu Horyzont 2020 w ramach instrumentów Widening, zaprasza do udziału w dniu informacyjnym „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)”.

Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE w związku z planowanymi naborami wniosków do programów Twinning i ERA Chairs, które zostaną ogłoszone już w I kwartale 2017 r.. Podczas spotkania przedstawimy szczegóły programów Twinning i ERA Chairs, zasady aplikowania oraz najlepsze praktyki przygotowania i realizacji projektów.

Przycisk czytaj więcej

Niebieskie logo programu Horyzont 2020Otwarte konkursy w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE opublikował wykaz otwartoych konkurów w programie Horyzont 2020. Zainteresowanych składaniem wniosków zachęcamy do kontaktu z ekspertami KPK. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Rozstrzygnięcie polsko-francuskiego konkursu POLONIUM 2017/18

Na stronie MNiSW opublikowane zostały wyniki konkursu POLONIUM 2017/18. Polsko-Francuska Komisja ds. Programu Polonium wyłoniła do realizacji 21 projektów. Wszystkie projekty przyjęte na lata 2016/17 zostały oficjalnie przedłużone na drugi rok realizacji.

W tabelach podano limity finansowe przyznane francuskim koordynatorom na 2017 r. Stronę PL obowiązują analogiczne liczby podróży i dni pobytu, co stronę FR. Wysokości dziennych diet dla obu stron figurują w tekście protokołu.

Przycisk czytaj więcej

Logo Go PolandZaproszenie do udziału w targach na Litwie oraz w GruzjiInformacja w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni do udziału w promocji zagranicznej podczas targów i konferencji organizowanych w ramach kampanii READY, STUDY, GO! POLAND w 2017 roku.

Pełne kalendarium targowe znajduje się w serwisie MNiSW.

Studijos

Termin: 2-4 lutego 2017 r.
Lokalizacja: Wilno, Litwa

Tegoroczne kalendarium tradycyjnie już otwierają międzynarodowe targi w Wilnie, które są organizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Litwy. To jedno z największych wydarzeń edukacyjnych na Litwie (ponad 20 000 odwiedzających). Polska jest obecna na targach nieprzerwanie od 2013 r., a oferta naszych uczelni cieszyła się dużym zainteresowaniem podczas poprzednich edycji targów. Rejestracja zostanie zamknięta 25 stycznia 2017 r.

International Education Fair Georgia

Termin: 16-17 lutego 2017 r.
Lokalizacja: Tbilisi, Gruzja

To największe targi zagranicznych uczelni w Gruzji, które co roku odwiedza ponad 12 000 osób. Studiowanie za granicą jest coraz bardziej popularne wśród gruzińskich studentów, którzy mogą na ten cel otrzymać specjalne wsparcie finansowe lub dedykowane pożyczki edukacyjne (studia na gruzińskich uniwersytetach są przeważnie płatne - dostęp do bezpłatnej edukacji wyższej ma ok. 25% najlepszych studentów). Rejestracja zostanie zamknięta 6 lutego 2017 r.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików