Biuletyn 21 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

21 kwietnia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Zakończyła się rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku - zapraszamy na transmisję

Terminy: konferencja odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Politechnika Gdańska

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.

Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy pozostałe uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Terminy: nabór wniosków od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Budżet: 43 mln zł

Konkurs NCBR „Akademickie Biura Karier” skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ośrodka Przetwarzania Informacji autorstwa Natalii Osicy, ekspertki ds. PR w nauce oraz Wiktora Niedzickiego, dziennikarza naukowego. Książka zawiera porady oraz instrukcje dotyczące popularyzacji badań, występień publicznych oraz budowania wizerunku naukowca. 

– W programie edukacji formalnej, która kończy się doktoratem, nie ma obowiązkowych zajęć dotyczących promocji nauki. Zajęcia fakultatywne zdarzają się sporadycznie. Chciałabym, aby ta książka była zarazem zachętą, jak i wsparciem dla tych, którzy chcą postawić pierwsze kroki w budowaniu relacji z mediami czy biznesem, a jeszcze nie wiedzą, jak to się robi – mówi Natalia Osica, która od ośmiu lat wspiera naukowców w budowaniu wizerunku i nagłaśnianiu ich projektów.

– Od samego początku, ideą przyświecającą nam jako wydawcy było stworzenie poradnika, który uświadomi czytelnikom korzyści, jakie niesie spójna, przemyślana promocja – podkreśla  dr Agnieszka Gryzik zastępca dyrektora OPI – Mamy nadzieję, że badacze będą chcieli wracać do niego po wskazówki i inspiracje.

Publikacja jest dostępna również w postaci elektronicznej:

Dni NCN w Kielcach już za miesiąc

Terminy: dni NCN odbędą się 10 i 11 maja 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zapraszamy na piątą edycję Dni Narodowego Centrum Nauki. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce”.

Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki, rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Od pięciu lat Centrum we współpracy z kolejnymi polskimi uczelniami zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych z całego kraju do udziału w dwóch dniach warsztatów i spotkań, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. 

Można już zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Na sympozjum – wstęp wolny.

Przycisk czytaj więcej

Otwarta nauka – wypełnij ankietę

Terminy: ankieta jest dostępna do 15 maja 2017 r.

Europejska Grupa Doradcza ds. HR i mobilności naukowców zbiera opinie na temat zaangażowania instytucji naukowych i pracowników badawczych w promowanie zasad otwartej nauki – jak pracownicy są do tego zachęcani oraz jakie umiejętności są niezbędne w celu publikowania zgodnie z zasadami Open Science. Ankiety są anonimowe.

Przycisk czytaj więcej

Wzór umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Na stronie internetowej MNiSW udostępniliśmy wzory umów o realizację zadań z zakresu działalności upowszechniającej  naukę.

Poniższe załączniki mają zastosowanie dla poszczególnych rodzajów Wnioskodawców, którzy otrzymali środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę (nabór na rok 2017).

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Polskie innowacje na Hannover Messe

Już w poniedziałek rozpoczną się w niemieckim Hanowerze największe targi przemysłowe i innowacyjne na świecie. Polska jako państwo partnerskie Hannover Messe 2017 będzie najbardziej widocznym uczestnikiem imprezy.

Zagraniczni partnerzy, inwestorzy i dziennikarze – targi u naszego zachodniego sąsiada to okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz promocji dokonań polskich naukowców i przedsiębiorców za granicą. Na trzech stoiskach Polska zaprezentuje innowacyjne produkty i najnowsze technologie. Wśród wystawców znajdą się – oprócz przedsiębiorców i start-upowców – uczelnie, instytuty badawcze oraz studenci.

Przycisk czytaj więcej

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Terminy: konferencja odbędzie się 17 maja 2017 r. 

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i  średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Szczecinie

Terminy: spotkanie odbędzie się 11 maja 2017 r.

Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkania poznają Państwo:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
  • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programu regionalnego
  • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz  możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, rejestracja jest obowiązkowa. 

Przycisk czytaj więcej

NCBR napędza polski sektor motoryzacyjny

Przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej otrzymają prawie 240 mln zł na realizację nowatorskich projektów. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu INNOMOTO. 

W ramach I konkursu INNOMOTO przedsiębiorcy złożyli 87 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości ponad 413 mln zł. Do pierwszego etapu oceny merytorycznej przeszły 84 wnioski, a do drugiego etapu - oceny panelowej - 54 wnioski. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajdują się m.in.:

  • skonstruowanie pojazdu modułowego o napędzie elektrycznym do transportu na obszarach miejskich i przemysłowych,
  • stworzenie autonomicznego systemu ładowania autobusów elektrycznych,
  • opracowanie nowego modelu samochodu osobowego w wersji elektrycznej w oparciu o nowatorską konstrukcję hybrydową,
  • stworzenie cyfrowego systemu zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu „car-sharing”,
  • prace nad innowacyjnymi wymiennikami ciepła dostosowanymi do pojazdów elektrycznych,
  • opracowanie przyjaznego dla środowiska procesu recyklingu i odzysku wyeksploatowanych opon wielkogabarytowych oraz
  • stworzenie innowacyjnego systemu automatycznej kontroli wizualnej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji do testowania podzespołów elektronicznych.

Przycisk czytaj więcej

Trzecia edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji

Terminy: konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie

Ambasada Szwajcarii w Polsce wraz z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w trzeciej edycji Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji – wydarzenia gromadzącego przedstawicieli sektora nauki, biznesu i administracji publicznej, które otworzy m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarz Stanu, prof. Aleksander Bobko.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Jak stworzyć udany cyfrowy ekosystem”. Wśród honorowych gości i prelegentów znajdą się m.in. Pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz Pan Jovan Kurbalija, Prezes DiploFoundation w Genewie. 

Zamiar wzięcia udziału w konferencji należy zgłaszać pod adresem e-mail: var.events@eda.admin.ch. 

Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w języku polskim, na stronie internetowej KE.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA

Terminy: targi odbędą się od 28 maja do 2 czerwca 2017 r.; rejestracja na stoisko do 28 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Los Angeles (USA)

NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów programów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładowców.

Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Uczestnicy targów i warsztatów im towarzyszących będą mieli również okazję na poznanie nowych trendów w dziedzinie mobilności.

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia, a w przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

<p><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /><title>Dokument bez tytułu</title></p><!--?php $adres = '/userfiles/ntk28out76/image';?--><p><title>Dokument bez tytułu</title></p><table align="center" bgcolor="#efefef" cellpadding="20" cellspacing="0" style="background-color: #efefef; width: 100%;"><tbody><tr><td><table align="center" cellpadding="15" cellspacing="0" style="background-color: #ffffff; width: 760px;"><tbody><tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="0" style="border: 1px solid #e0e0e0; width: 100%;"><tbody><tr><td><table cellpadding="15" cellspacing="0" style="border: 4px solid #ffffff; width: 100%;"><tbody><tr style="background-color: #f2f2f2;"><td><table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%;"><tbody><tr><td style="text-align: right;"><br /><img alt="Logo MNiSW" border="0" height="42" src="https://app.freshmail.pl/userfiles/ntk28out76/image/logo-mnisw.png" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="252" /><br /><h1 style="text-align: center;">BIULETYN MNiSW</h1><span class="data"><em>14 kwietnia 2017 r.</em><br /></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="background-color: #dedee0;"><td><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #6e2585;">Szkolnictwo wyższe</span></h2><p><span style="color: #6e2585;"><img height="6" src="/g2/oryginal/2016_02/28712d8cdbdc92cf7660cfd74f646225.jpg" width="760" /></span></p></td></tr><tr><td><h3>Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku</h3><p><strong>Terminy:</strong> konferencja odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 r.</p><p><strong>Miejsce:</strong> Politechnika Gdańska</p><p>Rozpoczynamy rejestrację na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”.</p><p>Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.</p><p>Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy pozostałe uczelnie mogą starać się o awans do elity.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/rejestracja-na-konferencje-programowa-nkn-w-gdansku.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Komitet Polityki Naukowej o Ustawie 2.0</h3><p>Zapraszamy do zapoznania się z opinią Komitetu Polityki Naukowej na temat projektów przygotowanych w ramach konkursu Ustawa 2.0. </p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/uwagi-kpn-na-temat-nowej-ustawy-dotyczacej-szkolnictwa-wyzszego-ustawa-2-0.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier</h3><p><strong>Terminy:</strong> nabór wniosków od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.</p><p><strong>Budżet:</strong> 43 mln zł</p><p>Konkurs NCBR „Akademickie Biura Karier” skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.</p><p>W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/konkurs-na-projekty-dotyczace-wspierania-swiadczenia-wysokiej-jakosci-uslug-przez-akademickie-biura-karier.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr style="background-color: #dedee0;"><td><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #6e2585;">Nauka</span></h2><p><span style="color: #6e2585;"><img height="6" src="/g2/oryginal/2016_02/28712d8cdbdc92cf7660cfd74f646225.jpg" style="vertical-align: bottom;" width="760" /></span></p></td></tr><tr><td><h3>Dni NCN w Kielcach już za miesiąc</h3><p><strong>Terminy:</strong> dni NCN odbędą się 10 i 11 maja 2017 r.</p><p><strong>Miejsce:</strong> Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach</p><p>Zapraszamy na piątą edycję Dni Narodowego Centrum Nauki. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach oraz sympozjum „Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań w Polsce”.</p><p>Dni NCN to cykliczna impreza organizowana przez Narodowe Centrum Nauki, rządową agencję wykonawczą, finansującą projekty z zakresu badań podstawowych. Od pięciu lat Centrum we współpracy z kolejnymi polskimi uczelniami zaprasza pracowników naukowych i administracyjnych z całego kraju do udziału w dwóch dniach warsztatów i spotkań, poświęconych aktualnej ofercie grantowej. </p><p>Można już zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia. Udział w warsztatach dla wnioskodawców i pracowników administracyjnych wymaga wcześniejszej rejestracji. Na sympozjum – wstęp wolny.</p><p><a href="http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-04-12-dni-ncn-w-kielcach" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Diamentowy Grant - rozstrzygnięcie I etapu VI edycji konkursu</h3><p></p><p>W ramach VI edycji konkursu wpłynęły 224 wnioski, z których ocenie poddano 214, przy czym 10 wniosków nie spełniało wymogów formalnych. Zgodnie z regulaminem konkursu, w I etapie oceniane były osiągnięcia naukowe/artystyczne wybitnie uzdolnionej osoby. </p><p>Wnioskodawcy mogą sprawdzić status swojego wniosku w systemie teleinformatycznym OSF.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/diamentowy-grant-rozstrzygniecie-i-etapu-vi-edycji-konkursu.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Współpraca naukowa – warsztaty w Instytucie Badań Literackich PAN</h3><p><strong>Terminy:</strong> spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r., o godz. 9:00</p><p><strong>Miejsce:</strong> Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie</p><p>Zapraszamy na spotkanie, którego tematem będą nowe formy komunikacji naukowej oraz współpracy badawczej. </p><p>Partnerami spotkania są Crossref i projekt THOR (ORCID, DataCite i British Library), których przedstawiciele zaprezentują swoje usługi trwałych identyfikatorów (persistent identifiers, PID), w tym identyfikatorów publikacji cyfrowych (DOI) czy ich autorów (ORCID). W popołudniowej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny na temat przyszłości i znaczenia tych narzędzi dla polskiej nauki.</p><p>Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy wymagają rejestracji. </p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/wspolpraca-naukowa-warsztaty-w-instytucie-badan-literackich-pan.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>III edycja konkursu o nagrodę im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego</h3><p><strong>Terminy:</strong> prace przyjmowane będą do 8 maja 2017 r.</p><p>Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.</p><p>Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:</p><ul><li>została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez</li><li>wydawnictwo działające na rynku krajowym;</li><li>została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;</li><li>jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.</li></ul><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/iii-edycja-konkursu-o-nagrode-im-profesora-tadeusza-kotarbinskiego.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA 1</h3><p><strong>Terminy:</strong> nabór ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.</p><p>Narodowe Centrum Nauki zmieniło termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1. </p><p>Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF.</p><p><a href="http://ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-03-31-miniatura-zmiana-terminu" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Cykl spotkań dotyczących projektów Marii Skłodowskiej-Curie</h3><p>W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:</p><ul><li><strong>24 kwietnia:</strong> spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty ITN realizowane w Polsce.</li><li><strong>25 kwietnia:</strong> spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA.</li><li><strong>26 kwietnia:</strong> spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme , ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty RISE realizowane w Polsce.</li></ul><p>Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na poszczególne wydarzenia już wkrótce na naszych stronach!</p><p><a href="http://www.kpk.gov.pl/?p=35610" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Składanie wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie</h3><p><span style="color: #ff0000;"><strong>Szanowni Państwo, do biuletynu wysłanego w piątek, siódmego kwietnia, wkradł się błąd. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2017 r. </strong></span></p><p><strong>Terminy:</strong> nabór wniosków do 21 kwietnia 2017 r.</p><p>Przedłużeniu uległy terminy składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:</p><ul><li>ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;</li><li>informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności;</li></ul><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/przedluzenie-terminu-skladania-wnioskow-o-przyznanie-kategorii-naukowej-przez-jednostki-naukowe-lub-uczelnie.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr style="background-color: #dedee0;"><td><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #6e2585;">Innowacje i rozwój</span></h2><p><span style="color: #6e2585;"><img height="6" src="/g2/oryginal/2016_02/28712d8cdbdc92cf7660cfd74f646225.jpg" style="vertical-align: bottom;" width="760" /></span></p></td></tr><tr><td><h3>Polskie innowacje na Hannover Messe</h3><p>Już za nieco ponad tydzień rozpoczną się w niemieckim Hanowerze największe targi przemysłowe i innowacyjne na świecie. Polska jako państwo partnerskie Hannover Messe 2017 będzie najbardziej widocznym uczestnikiem imprezy.</p><p>Zagraniczni partnerzy, inwestorzy i dziennikarze – targi u naszego zachodniego sąsiada to okazja do nawiązania międzynarodowych kontaktów biznesowych oraz promocji dokonań polskich naukowców i przedsiębiorców za granicą. Na trzech stoiskach Polska zaprezentuje innowacyjne produkty i najnowsze technologie. Wśród wystawców znajdą się – oprócz przedsiębiorców i start-upowców – uczelnie, instytuty badawcze oraz studenci.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/polskie-innowacje-na-hannover-messe.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>GameINN: 100 mln zł w kolejnym konkursie dla sektora gier video</h3><p><strong>Terminy:</strong> nabór wniosków od 5 maja do 6 lipca 2017 r.</p><p><strong>Budżet:</strong> 100 mln zł</p><p>Polska branża gamingowa odnosi w świecie spektakularne sukcesy. Odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów, a jej wartość w 2015 r. oszacowano na ponad 1,65 mld złotych. Nad Wisłą działa już ponad 240 firm, które zajmują się produkcją gier, a ich liczba stale rośnie. Nadal jednak potrzebują wsparcia. Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry, w którym działają czołowi przedstawiciele branży. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.</p><p>W pierwszej edycji konkursu GameINN, który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln złotych. W drugiej edycji zaś, dzięki zwiększeniu alokacji, do przedsiębiorców trafi 100 mln złotych.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/gameinn-100-mln-zl-w-kolejnym-konkursie-dla-sektora-gier-video.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020</h3><p><strong>Terminy:</strong> konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.</p><p>Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w języku polskim, na stronie internetowej KE.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/konsultacje-spoleczne-komisji-europejskiej-w-sprawie-srodokresowej-oceny-programu-erasmus-na-lata-2014-2020.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr><td><h3>Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020</h3><p><strong>Terminy:</strong> nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r.</p><p>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).<br /><br /><em>I. Krok 1:</em> <br />Przygotowanie do aplikowania w naborze.<br /><br /><em>II. Krok 2:</em> <br />Wypełnienie i przesłanie formularza wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego (http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl).<br /><br /><em>III. Krok 3:</em><br />Uzyskanie certyfikatów ukończenia e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego dostępnego pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ (dotyczy tylko rezydentów)</p><p><a href="http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/aktualnosci/art,5067,ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-ekspertow-programu-operacyjnego-inteligentny-rozwoj-2014-2020.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr style="background-color: #dedee0;"><td><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #800080;">Umiędzynarodowienie</span></h2><p><img height="6" src="/g2/oryginal/2016_02/28712d8cdbdc92cf7660cfd74f646225.jpg" width="760" /></p></td></tr><tr><td><h3>Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA</h3><p><strong>Terminy:</strong> targi odbędą się od 28 maja do 2 czerwca 2017 r.; rejestracja na stoisko do 28 kwietnia 2017 r.</p><p><strong>Miejsce:</strong> Los Angeles (USA)</p><p>NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów programów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładowców.</p><p>Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Uczestnicy targów i warsztatów im towarzyszących będą mieli również okazję na poznanie nowych trendów w dziedzinie mobilności.</p><p>Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia, a w przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.</p><h3><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-na-konferencje-i-targi-nafsa-w-usa.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></h3></td></tr><tr><td><h3>Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków</h3><p><strong>Terminy:</strong> nabór wniosków od 12 kwietnia 2017 r.</p><p>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.</p><h3><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/polsko-norweska-wspolpraca-badawcza-nabor-wnioskow.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></h3></td></tr><tr><td><h3>Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie</h3><p>W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.</p><h3>Study in Europe Fair Uzbekistan</h3><p><strong>Terminy:</strong> od 10 do 11 maja 2017 r.</p><p><strong>Miejsce:</strong> Taszkent</p><p>Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.</p><p><a href="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/komunikaty/promocja-polskiej-oferty-edukacyjnej-w-uzbekistanie.html" title="Przejdź do pełnej wersji artykułu"><img alt="Przycisk czytaj więcej" height="32" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_02/2b2a4791b5b4c6e781aaa81b68e45d41.gif" title="Przycisk czytaj więcej" width="80" /></a></p></td></tr><tr style="background-color: #dedee0;"><td><h2 style="text-align: center;"><span style="color: #6e2585;">Ogłoszenia o pracy dla naukowców</span></h2><p><span style="color: #6e2585;"><img height="6" src="/g2/oryginal/2016_02/28712d8cdbdc92cf7660cfd74f646225.jpg" style="vertical-align: bottom;" width="760" /></span></p></td></tr><tr><td><p><img height="107" src="http://www.archiwum.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_04/afc0845e54b3b501a0ea0cb1121f55e6.jpg" style="float: right; margin: 5px;" width="107" />Przypominamy, że w serwisie <a href="http://archiwum.nauka.gov.pl" title="nauka.gov.pl">nauka.gov.pl</a> dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.</p><p><strong>Konkursy na stanowiska na uczelniach</strong></p><p>Pod adresem <a href="http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/" title="Serwis internetowy bazy ogłoszeń">bazaogloszen.nauka.gov.pl</a> jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.</p><p><strong>Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych</strong></p><p>Pod adresem <a href="http://www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych/" title="Serwis BIP
MNiSW">www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych</a> opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.</p></td></tr><tr><td><table cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-bottom: 1px solid #e0e0e0; border-top: 1px solid #e0e0e0; width: 100%;"><tbody><tr><td><table cellpadding="15" cellspacing="0" style="border: 4px solid #ffffff; width: 100%;"><tbody><tr><td align="right" class="middle" valign="middle"><p>Sprawdź także strony:</p></td><td align="right"><a href="#" title="Przejdź na stronę "> <img alt="Logo www.ncbir.gov.pl" height="72" src="https://app.freshmail.pl/userfiles/ntk28out76/image/logo-br.png" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="116" /></a> <a href="#" title="Przejdź na stronę "> <img alt="Logo Narodowego Centrum Nauki" height="55" src="https://app.freshmail.pl/userfiles/ntk28out76/image/logo-ncn.png" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" width="161" /></a> <a href="#" title="Przejdź na stronę "> <img alt="Logo Facebooka" border="0" class="middle" height="18" src="https://app.freshmail.pl/userfiles/ntk28out76/image/icon-fb.png" width="18" /> </a></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding: 10px 0px; width: 100%;"><tbody><tr><td><p>Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.<br /> Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem <a href="#" title="Przejdź na tą stronę aby zrezygnować z otrzymywania newslettera">tej strony</a></p></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td bgcolor="#EFEFEF"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="padding: 0px; width: 100%;"><tbody><tr><td align="center"><p>Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego <br />ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików