Biuletyn 23 czerwca 2016 r.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

23 czerwca 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministrowie Sebastian Skuza i Jarosław Gowin stoją na tle ściany

Nowy podsekretarz stanu w MNiSW

Sebastian Skuza urodził się 8 kwietnia 1973 roku w Skarżysku-Kamiennej. Jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W swoim dorobku naukowym ma blisko 160 publikacji z zakresu instytucji finansowych i prawa finansowego.

Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów tuż po studiach, gdzie pełnił funkcję m.in. zastępcy dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Od 2007 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – najpierw jako członek rady nadzorczej, potem zaś (od 2012 r.) zaś jako Dyrektor Zarządzający BGK oraz Dyrektor Biura Zgodności, a także wiceprezes Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego.

Przycisk czytaj więcej

Szkolnictwo wyższe

Gowin: zwiększenie autonomii uczelni kluczowe w Ustawie 2.0

Dziewiąta konferencja programowa poświęcona ustrojowi uczelni jest ostatnim tego typu spotkaniem przed Narodowym Kongresem Nauki, który odbędzie się w Krakowie 19 i 20 września tego roku. Właśnie na nim minister nauki i szkolnictwa wyższego zaprezentuje właściwy projekt Ustawy 2.0. Szef resortu nauki rozwiewał wątpliwości, które narosły podczas dyskusji nad koncepcjami ustroju i zarządzania na uczelniach.

– Debacie nad reformą tego obszaru towarzyszą stosunkowo liczne, w porównaniu do innych tematów, mity co do rzekomych intencji resortu nauki. Pierwszy mit dotyczy skrócenia kadencji organów uczelni oraz ciał przedstawicielskich – np. konferencji rektorów. Chciałbym jednoznacznie podkreślić, że nowa ustawa wejdzie w życie bez naruszania kadencji – zaznaczył na wstępie Gowin. – Drugim mitem jest przekonanie, że Ustawa 2.0. doprowadzi do ograniczenia autonomii uczelni. Nic bardziej mylnego. Jednym z kluczowych celów zmian będzie właśnie poszerzenie autonomii uczelni – stwierdził minister.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Uniwersalia rozstrzygnięte

Uniwersalia, obok Dziedzictwa Narodowego oraz Fundamentów, to jeden z nowych modułów NPRH. Dwa konkursy, których celem było umożliwienie tłumaczenia i publikacji najwybitniejszych dzieł humanistyki, zostały ogłoszone w lipcu ubiegłego roku. Ocenionych zostało ponad 180 wniosków.

Spośród 78 wniosków złożonych w konkursie Uniwersalia 2.1 zrealizowanych zostanie blisko 50 projektów na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Wśród dofinansowanych tłumaczeń znalazły się m.in. dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina czy monografia Ewy Kołodziejczyk na temat powojennych losów Czesława Miłosza.

Z kolei konkurs Uniwersalia 2.2 pozwoli na wzbogacenie polskich zbiorów klasycznej literatury zagranicznej. Przetłumaczone zostaną m.in. mowy Demostenesa, epicki poemat Mahabharata czy dzieła tworzące kanon światowej myśli filozoficznej. W sumie na zrealizowanie 23 projektów MNiSW przeznaczy ponad 7 mln zł.

Przycisk czytaj więcej

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia 

Termin: do 15 października 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy

Terminy: nabór wniosków do 15 września 2017 r.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów Narodowego Centrum Nauki: 

  • MAESTRO 9 – dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
  • SONATA 13 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Przycisk czytaj więcej

Informacja dla beneficjentów środków na badania z wykorzystaniem zasobów genetycznych

Osobom korzystającym z środków finansowych przeznaczonych na badania z wykorzystaniem zasobów genetycznych przypominamy o konieczności złożenia odpowiednich oświadczeń. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MNiSW.

Przycisk czytaj więcej

Spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

Termin: spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r.

Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”. Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Warsztaty dedykowane są w szczególności reprezentantom nauk przyrodniczych i ścisłych planujących aplikowanie o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie składania wniosku będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania grantów oraz rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów grantów ERC. W trakcie drugiej części warsztatów najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie prowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Przycisk czytaj więcej

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018.

DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

200 mln zł na polskie innowacje

Terminy: nabór wniosków od 18 września do 18 grudnia 2017 r.

Budżet: budżet konkursu wynosi 200 mln zł

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

„Akredytacje zagraniczne” - spotkania konsultacyjne

Termin: 28 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”. Celem projektu jest wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia przez polskie uczelnie/grupy uczelni lub ich podstawowe jednostki organizacyjne, reprezentujące wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni.

Uzyskiwanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia jest elementem działań strategicznych mających na celu umiędzynarodowienie polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Prosimy o dokonanie rejestracji poprzez wysłanie zgłoszenia na jeden z wyżej wymienionych terminów spotkań na adres akredytacje@nauka.gov.pl najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego ze spotkań. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Przycisk czytaj więcej

Dzień stypendialny w Indonezji

Terminy: wydarzenie odbędzie się 12 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Ratulangi w Mondado w Indonezji

Ambasada RP w Dżakarcie otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Stypendialnym UE.

Wydarzenie to jest organizowane corocznie przez Delegaturę UE w Dżakarcie, jako wystawcy uczestniczą w nim również m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE, agencji edukacyjnych państw członkowskich, a także delegaci instytucji centralnych zajmujących się szkolnictwem wyższym z całej Europy.

Przycisk czytaj więcej

Study in Europe 2017 - targi w Singapurze

Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.

Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.

Wydarzenie to poświęcone jest promocji europejskiego szkolnictwa wyższego i stanowi okazję do bezpośredniej prezentacji oferty edukacyjnej polskich uczelni nie tylko wśród młodzieży singapurskiej, ale także licznej społeczności międzynarodowej (zarówno z krajów regionu, jak i Europy). Kolejne edycje targów odwiedza corocznie ok. 2000 osób - potencjalnych studentów, ich rodziców, jak i doradców ds. wyboru studiów z lokalnych szkół średnich.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików