Biuletyn 23 marca 2017 r.

poniedziałek, 27 marca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

23 marca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN - Doskonałość kształcenia – zaczynamy rejestrację

Termin: 29-30 marca 2017 r.

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski

Kształceniem na poziomie wyższym objęto w Polsce niemal połowę kolejnych roczników młodzieży. „Drugą stroną medalu” jest jednak powszechnie dostrzegana inflacja dyplomów i obniżenie ich znaczenia dla pracodawców. Środki publiczne na kształcenie studentów do tej pory dzielone były w znacznej mierze w oparciu o kryteria ilościowe, co nie sprzyjało wzrostowi jakości kształcenia (pewne działania w tym kierunku już zostały podjęte).

Konieczna jest zmiana sposobu oceniania kształcenia. Poprawić też należy porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Przycisk czytaj więcej

Komunikat w sprawie awarii ePUAP i składania dokumentów do Ministerstwa

W związku z powzięciem informacji o przedłużającej się awarii ePUAP i o problemach związanych z przekazywaniem dokumentów poprzez tę platformę, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje wykorzystanie alternatywnych dróg doręczania korespondencji.

Poniżej przedstawiana jest informacja o możliwych modyfikacjach w sposobie przesyłania następujących dokumentów:

 • wniosków o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich w 2017 r.;
 • wniosków o nadanie podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia;
 • wniosków o wydanie pozwolenia na utworzenie uczelni niepublicznej;
 • wniosków o zwiększenie ogólnej liczby osób, które uczelnia publiczna może przyjąć na studia stacjonarne na rok akademicki 2017/2018

Przycisk czytaj więcej

Przemiany na rynku pracy – V Kongres Akademickich Biur Karier

Termin: 5 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie

Tematem przewodnim tegorocznej edycji kongresu, który organizują Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzecznik Praw Absolwenta, będą przemiany na rynku pracy do 2025 roku.

Podczas V Kongresu zaprezentowane zostaną również kwestie związane z monitorowaniem losów absolwentów (ELA) oraz konkursem dla Biur Karier. Poszerzone zostaną również sprawy dotyczące doktoratów, wraz z omówieniem projektów Ministerstwa w tym zakresie.

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich,
  a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Rejestracja na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych

Terminy: 10 maja (godz. 10:00-16:00); 11 maja 2017 r. (godz. 8:30-12:45)

W ramach tegorocznych Dni NCN w Kielcach odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

Przycisk czytaj więcej

Rusza nabór do „Najlepszych z najlepszych 2.0”!

Termin: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r.

Budżet: maksymalna wysokość grantu dla jednego studenta to 80 tys. zł; dla zespołu studentów - 320 tys. 

Nawet 320 tys. zł mogą uzyskać studenci na udział w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Dziś rusza nabór do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”.

Celem programu jest wsparcie kreatywności, innowacyjności i aktywności naukowej. Środki te przeznaczyć można na sfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach i konkursach lub też na zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z tymi wydarzeniami. Projekt pozakonkursowy zakłada udział minimum 100 wybitnie uzdolnionych studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach lub też konferencjach.

Przycisk czytaj więcej

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Terminy: nabór wniosków od 2 stycznia do 31 marca 2017 r. 

Kto: naukowcy do 35. roku życia zajmujący się wszystkimi dziedzinami nauki

Budżet: miesięczne stypendium w 2016 r. wynosiło 5390 zł

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Ocenie podlegają m.in.: dorobek naukowy kandydata, poziom prowadzonych badań, nagrody czy udział w projektach międzynarodowych. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Przycisk czytaj więcej

15 nowych projektów z dofinansowaniem w ramach „Dialogu”

Już po raz kolejny minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał środki finansowe na wsparcie projektów w ramach uruchomionego w zeszłym roku programu „Dialog”. W sumie resort nauki wsparł 34 inicjatyw spośród 196 wniosków, jakie wpłynęły dotychczas do MNiSW.

„Dialog” został ogłoszony przez wicepremiera Jarosława Gowina w lipcu 2016 roku, aby wesprzeć budowę trwałych relacji między środowiskiem społeczno-gospodarczym i naukowym. Chodzi przede wszystkim o wymianę wiedzy, innowacyjnych pomysłów, a także rozwijania dialogu poprzez tworzenie platform współpracy. Te działanie to odpowiedź na rosnącą konkurencyjność gospodarek opartych na wiedzy.

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra za wybitne osiągnięcia

Terminy: nabór zgłoszeń do 31 marca 2016 r.

Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki.

Każda z tych nagród przyznawana będzie według innych kryteriów. Naukowcy prowadzący badania podstawowe oceniani będą za oryginalność swoich osiągnięć i ich znaczenie dla rozwoju nauki. W przypadku kategorii badań na rzecz społeczeństwa i gospodarki pod uwagę będzie brana również – oprócz znaczenia dla konkretnych dyscyplin – użyteczność danej pracy. Badacze będą oceniani także w perspektywie międzynarodowej.

Przycisk czytaj więcej

UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Terminy: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

I. Krok 1: 
Przygotowanie do aplikowania w naborze.

II. Krok 2: 
Wypełnienie i przesłanie formularza wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego (http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl).

III. Krok 3:
Uzyskanie certyfikatów ukończenia e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego dostępnego pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ (dotyczy tylko rezydentów)

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma- wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich we Wrocławiu

Terminy: wydarzenie odbędzie się 6 kwietnia 2017 r., o godz. 11:00

Miejsce: Wrocławski Park Technologiczny (budynek DELTA, ul. Duńska 9)

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkania poznają Państwo:

 • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA

Terminy: targi odbędą się od 28 maja do 2 czerwca 2017 r.; rejestracja na stoisko do 28 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Los Angeles (USA)

NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów programów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładowców.

Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Uczestnicy targów i warsztatów im towarzyszących będą mieli również okazję na poznanie nowych trendów w dziedzinie mobilności.

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia, a w przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przycisk czytaj więcej

Amerykańscy badacze w polskich uczelniach – ostatnie dni na zgłoszenia w konkursie Komisji Fulbrighta

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłosiła nabór wniosków na goszczenie amerykańskich specjalistów reprezentujących następujące dziedziny naukowe:

administracja publiczna, antropologia, archeologia, bibliotekoznawstwo, edukacja, ekonomia, informatyka, komunikacja i dziennikarstwo, kształcenie inżynierów, nauka biologii, nauka chemii, nauka fizyki, nauka matematyki, nauki polityczne, ochrona środowiska, pokój i rozwiązywanie konfliktów, pomoc społeczna, prawo, rolnictwo, socjologia, studia amerykanistyczne, urbanistyka, zarządzanie, zdrowie publiczne/globalne.

Przycisk czytaj więcej

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków

Terminy: nabór wniosków od 12 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.

Przycisk czytaj więcej

Staże badawcze na Uniwersytecie Albertańskim w Kanadzie

Termin: nabór wniosków do 10 kwietnia 2017 r.

Budżet: wysokość pojedynczego stypendium to 24 tys. dolarów kanadyjskich

Polish Doctoral Research Fellowship na rok akademicki 2017 / 2018 prowadzi Wirth Institute for Austrian and Central European Studies w University of Alberta w kanadyjskim Edmonton. Stypendysta będzie pracownikiem Wirth Institute for Austrian and Central European Studies a do jego obowiązków należy przygotowanie dysertacji doktorskiej.

W imieniu uczelni do ubiegania się o stypendium zapraszamy studentów studiów doktoranckich z każdej dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i sztuk pięknych. Kandydaci powinni legitymować się obywatelstwem polskim oraz być słuchaczami studiów doktoranckich (na zaawansowanym etapie). Ponadto wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego (w mowie, jak i w piśmie) oraz podstawowa znajomość języka niemieckiego lub innego języka środkowoeuropejskiego. Udokumentowana praca badawcza (najlepiej w formie publikacji) będzie dodatkowym atutem.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Education and Career Expo Uzbekistan 2017

Terminy: od 31 marca do 1 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.; termin aplikacji o indywidualne stoiska upływa 7 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików