Biuletyn 24 lutego 2017 r.

poniedziałek, 27 lutego 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

24 lutego 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Prezentacja projektów założeń do Ustawy 2.0

Termin: środa, 1 marca 2017 r. (godz. 15:00)

Miejsce: Politechnika Warszawska

Założenia do ustawy o szkolnictwie wyższym przedstawią prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu SWPS, prof. Marek Kwiek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr hab. Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda. Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z proponowanymi projektami i poddania ich wstępnej weryfikacji. Prezentacja projektów będzie też kolejnym krokiem ku planowanej reformie nauki i szkolnictwa wyższego.

Po prezentacji założeń do projektu ustawy planowane jest wystąpienie wiceprezesa rady ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina oraz sesja Q&A z udziałem przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki Jarosław Górniaka oraz liderów trzech zespołów.

Przycisk czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe uczelni publicznych za 2016 rok

Termin: nadsyłanie sprawozdań do 30 czerwca 2017 r.

Departament Budżetu i Finansów MNiSW przygotował wzory formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia). Z wzorów mogą skorzystać uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2016. 

Kompletne sprawozdanie, zatwierdzone przez senat uczelni, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta należy przesłać do MNiSW drogą pocztową. 

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich,
  a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie otwartego dostępu

Jarosław Gowin zwrócił się do kierowników jednostek naukowych i władz uczelni z prośbą o realizację rekomendacji MNiSW w zakresie otwartego dostępu zawartych w dokumencie pn. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce. Minister zwraca uwagę na to, że otwarty dostęp i otwarta nauka pełnią ważną rolę w procesie upowszechniania wiedzy w społeczeństwie i są związane z działaniami w zakresie społecznej odpowiedzialności nauki.

W liście zawarto również informację o ankiecie on-line skierowanej do jednostek naukowych i uczelni. Jej celem jest zebranie informacji nt. skali stosowania otwartego dostępu w Polsce. 

Przycisk czytaj więcej


UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Seminarium: Jak wspierać granty ERC

Termin: 14 marca 2017 r., 9:30-14:30

Miejsce: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 10-lecia European Research Council. Przeznaczone jest zarówno dla pracowników naukowych zainteresowanych złożeniem wniosku o grant European Research Council, jak i dla władz oraz administracji jednostek naukowych zamierzających wprowadzić lub udoskonalić systemy wspierania swoich pracowników w staraniach o grant. Zapraszamy do rejestracji.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne

Ocena partnerstw publiczno-publicznych

Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Ocena wspólnych przedsięwzięć

Termin: konsultacje do 10 marca 2017 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące okresowej oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint Undertakings) prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy, ale szczególnie cenne będą uwagi przedstawicieli świata nauki, przemysłu, przedsiębiorców, wynalazców i wszystkich organizacji i instytucji, które uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Konkurs na wspólne projekty w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

Termin: nabór wniosków do 24 maja 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis.

Przycisk czytaj więcej

Sukces Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Horyzoncie 2020

Projekt "International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and – sectoral mobility" Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 569 600 euro w ramach działania COFUND Marii Skłodowskiej-Curie w programie Horyzont 2020. W czasie trwania pięcioletniego projektu utworzone będą interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz bioinformatyki statystycznej. Gratulujemy!

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Zaproszenie do składania wniosków na wymianę osobową w ramach Programu Wykonawczego z Chinami

Termin: nabór wniosków do 28 kwietnia 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) we współpracy z chińskim Ministerstwem Nauki i Technologii (MOST) zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019.

Program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w państwie każdej ze Stron, na podstawie decyzji Wspólnej Komisji podjętej w oparciu o oceny projektów.

Przycisk czytaj więcej

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019

Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych Zapraszamy do składania aplikacji.

Graduate Student Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Fulbright Junior Research Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Fulbright Senior Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Przycisk czytaj więcej

Chilijski program międzynarodowej współpracy naukowej

Termin: nabór wniosków do 12 kwietnia 2017 r.

Celem programu jest wspieranie tworzenia sieci współpracy między jednostkami naukowymi z Chile i z wybranych państw partnerskich (w tym z Polski). Program przewiduje finansowanie:

 • krótkoterminowych pobytów szkoleniowych chilijskich naukowców w zagranicznych ośrodkach naukowych (3 miesiące),
 • wizyt badawczych zagranicznych naukowców w chilijskich jednostkach naukowych (15 dni),
 • wizyt badawczych chilijskich naukowców w zagranicznych jednostkach naukowych (15 dni),
 • dwustronnych warsztatów lub seminariów w Chile (5 dni),
 • korzystania z aparatury badawczej.
Wniosek składa chilijska jednostka naukowa. 

Przycisk czytaj więcej

Międzynarodowe targi edukacyjne w Kanadzie

Termin: targi odbędą się 5 marca 2017 r.

Miejsce: Toronto

Zapraszamy na największe w Kanadzie międzynarodowe targi edukacyjne „Study and Go Abroad”.

Co roku odwiedza je ponad 2000 osób, zainteresowanych studiowaniem na świecie. W ubiegłym roku ponad 120 wystawców prezentowało bogatą ofertę edukacyjną. Największą popularnością cieszą się kierunki medyczne, biznesowe, artystyczne, politologiczne, a także różnorodne filologie obce.

Ze względu na wysoką jakość oferowanej edukacji i stosunkowo niewielkie koszty utrzymania, Polska jest bardzo atrakcyjnym wyborem, nie tylko dla licznej kanadyjskiej Polonii. Każdego roku zwiększa się liczba Kanadyjczyków podejmujących studia w naszym kraju. W 2016 roku na polskich uczelniach studiowało już około 500 osób pochodzących z Kanady.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików