Biuletyn 26 maja 2017 r.

poniedziałek, 29 maja 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

26 maja 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Terminy: 19-20 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni.

Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Przycisk czytaj więcej

Miliard złotych dla polskich uczelni

Terminy: nabór wniosków od 26 czerwca do 15 września

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło trzy nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkursy, choć odrębne, prowadzone będą na jednolitych zasadach. Każdy z konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału, wielkości, etc. 

W pierwszym (budżet 500 mln zł) – o granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.

W drugim (budżet 250 mln zł) – kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów i posiadające ocenę „B” na większości kierunków. Dodatkowo, szkoły wyższe w nim uczestniczące otrzymają również wsparcie na działania restrukturyzacyjne mające podnieść jakość ich funkcjonowania.

Trzeci konkurs (budżet 250 mln zł) przeznaczony jest dla największych i najsilniejszych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, i których co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę „A” lub „A+”. One z kolei mogą liczyć na 40 mln zł dofinansowania.

Projekt musi zawierać przynajmniej trzy (lub cztery dla największych uczelni) z sześciu modułów, do których należą:

 • programy kształcenia,
 • podnoszenie kompetencji,
 • staże, 
 • studia doktoranckie,
 • zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego,
 • wsparcie wejścia studentów na rynek pracy. 

Przycisk czytaj więcej

Szkolenia z odpowiedzialności dyscyplinarnej

Terminy: 8-9 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przy ul. Hożej 20 w Warszawie

Zapraszamy na kolejne z cyklu szkolenie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Poprzednie spotkanie adresowane było do przewodniczących uczelnianych komisji; w czerwcowym wezmą udział rzecznicy dyscyplinarni. 

Szkolenia są organizowane przez Konwent Rzeczników we współpracy z Ministerstwem składający się z rzeczników dyscyplinarnych Ministra. 

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

Terminy: nabór wniosków do 5 czerwca; realizacja zadań do 30 listopada 2017 r.;

Budżet: 338 tys. zł; dotacja dla pojedynczego projektu wyniesie od 10 do 50 tys. zł;

Ogłaszamy nabór ofert w konkursie "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego". W ramach programu zgłoszone mogą zostać projekty m.in. akcji informacyjnych, konferencji, serminariów, szkoleń czy warszatów. Inicjatywy powinny uwzględniać przynajmniej jeden z wyznaczonych celów: 

 • Działania związane ze wzmacnianiem współpracy kół naukowych oraz podwyższania kompetencji członków kół naukowych,
 • Działania związane ze rozwojem mediów akademickich, ze szczególnym uwzględnieniem programów poświęconych tematyce studiów lub badań naukowych,
 • Działania na rzecz przestrzegania prawa w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego - w tym działania strażnicze i zwiększanie świadomości prawnej studentów i doktorantów.

Przycisk czytaj więcej

Lista uczelni niepublicznych bez dotacji na pomoc materialną

Na stronie internetowej MNiSW opublikowaliśmy listę uczelni niepublicznych, które na 2017 r. nie otrzymały częściowych dotacji. Przyczyną nieprzyznania finansowania było nieprzekazanie danych niezbędnych do obliczenia dotacji lub brak możliwości kontaktu z uczelnią. 

Przycisk czytaj więcej

Konkurs: organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2017 r.

Terminy: nabór wniosków trwa do 12 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na organizację działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Zgłaszane projekty powinny uwzględniać następujące cele:

 • promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów
 • oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 • udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 • wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

NPRH: 26 mln zł na projekty o dziedzictwie narodowym

Terminy: nabór wniosków do 23 czerwca 2017 r.

Budżet: 26 mln zł

„Dziedzictwo narodowe” to moduł, który pojawił się w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki po zmianie formuły tego programu w 2016 roku. Jego zadaniem jest finansowanie długoterminowych projektów badawczych – takich jak choćby prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie czy słownikowe, które mają szczególne znaczenie dla polskiej humanistyki. 

Obszary preferowane w ramach tej edycji konkursu to:

 • Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;

 • dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;

 • kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i  bibliograficznych;

 • kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Przycisk czytaj więcej

Zmiana przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej

Nowym przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej został prof. Grzegorz Wrochna. Sześciomiesięczna kadencja rozpocznie się 2 czerwca. Wiceprzewodniczącą KPN będzie prof. Barbara Klajnert-Maculewicz.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji

Terminy: nabór zgłoszeń do 31 maja 2017 r.

Rozpoczynamy nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców. Jej zadaniem jest promowanie rozwiązań i mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce. Członkami rady mogą zostać osoby, które posiadaą znaczące osiągnięcia naukowe, przestrzegają zasad etyki naukowej i cieszą się nieposzlakowaną opinią. 

Przycisk czytaj więcej

Nowy konkurs ERC dla doświadczonych badaczy

Terminy: nabór wniosków do 31 sierpnia 2017 r.

Budżet: 567 mln euro

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants). Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat.

Wnioski składane są elektronicznie, poprzez Participant Portal. Na tej stronie znajdują się również niezbędne informacje konkursowe, w tym informację dla wnioskodawców oraz często zadawane pytania.

Naukowców zainteresowanych przygotowaniem wniosku zapraszamy na indywidualne konsultacje, kontakt: bogna.hryniszyn@kpk.gov.pl.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Terminy: miesiąc od ogłoszenia konkursu (8 maja); ogłoszenie wyników konkursu do 30 czerwca 2017 r.

Budżet: miesięczna kwota stypendium doktoranckiego to 2450 zł

Rozpoczynamy program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z pracodawcą doktoranta. W roku akademicki 2017/2018 w tym trybie możliwe będzie przyjęcie na studia 500 osób. 

Środki finansowe są przeznaczone na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Przycisk czytaj więcej

Zaczynamy konsultacje II ustawy o innowacyjności

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Ruszają konsultacje publiczne projektu tzw. drugiej ustawy o innowacyjności – to kolejny etap prac nad poprawą otoczenia prawnego dla działalności innowacyjnej. Projekt zakłada możliwość odliczenia 100 proc. kosztów przeznaczonych na B+R i znacznie rozszerza katalog kosztów kwalifikowanych.

Druga ustawa ma między innymi zwiększyć ulgę podatkową na prace badawczo-rozwojowe, rozszerzyć możliwości działalności uczelni w formie spółek i umożliwić korzystanie z ulg na B+R częściom firm działającym poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi. Ważnym elementem projektu jest także rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R o inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę.

Przycisk czytaj więcej

Kongres Impact’17 w Krakowie o przyszłości gospodarki cyfrowej

Terminy: konferencja odbędzie się od 31 maja do 1 czerwca 2017 r.

Miejsce: Kraków

Już niebawem w Krakowie odbędzie się Impact’17 – największe wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej dotyczącego gospodarki 4.0 i nowych technologii.

Impact’17 to dwa dni, podczas których wskazane zostaną kierunki rozwoju gospodarki cyfrowej. Kongres jest okazją do tworzenia multidyscyplinarnego ekosystemu, którego celem jest uczenie, informowanie i inspirowanie biznesu, sektora publicznego, młodych przedsiębiorstw i startupów na temat przyszłości technologii i gospodarki. Podczas interaktywnych sesji uczestnicy będą współtworzyć rozwiązania, które będę miały ogromny wpływ na obecny i przyszły kształt e-państwa i e-gospodarki.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Wykaz jednostek, którym 2016 r. przyznano środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem jednostek naukowych, którym MNiSW przyznało w 2016 roku środki finansowe na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

Przycisk czytaj więcej

EUI - oferty dla pracowników naukowych

Europejski Instytut Uniwersytecki poszukuje kandydatów z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem w kształceniu na poziomie podyplomowym i doktoranckim, na stanowiska:

 • Profesora w dziedzinie ekonomii
 • Profesora w dziedzinie wczesnej współczesnej historii śródziemnomorskiej
Przycisk czytaj więcej

Nabór na letni kurs języka tureckiego

Terminy: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Turcja oferuje miejsca dla studentów zagranicznych na szkole letniej Yunus Emre Turkish Language Summer Course w okresie od 24 lipca do 20 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące szkoły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Ambasady Turcji w Polsce.

Przycisk czytaj więcej

Stypendia kolumbijskie

Terminy: nabór wniosków do 2 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do ubiegania się o stypendia oferowane przez kolumbijski Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą (ICETEX). Stypendia te umożliwiają podjęcie studiów specjalizacyjnych, magisterskich lub doktoranckich na uczelniach w Kolumbii.

Wymagania stawiane wnioskodawcom:

 • zagraniczny tytuł zawodowy potwierdzający studia pierwszego stopnia w dowolnej dziedzinie; wiek wnioskodawcy – nie więcej niż 50 lat;

 • średnia ocen uzyskanych w ramach studiów pierwszego stopnia na poziomie przynajmniej 4.0 (biorąc pod uwagę kolumbijską skalę ocen od 1 do 5);

 • przynajmniej rok doświadczenia zawodowego w dziedzinie powiązanej ze studiami;

 • bardzo dobry poziom znajomości języka hiszpańskiego (obejmujący: czytanie, pisanie i mówienie), potwierdzony egzaminem DELE na poziomie B2;

 • bezwarunkowe przyjęcie do kolumbijskiej instytucji szkolnictwa wyższego w celu realizacji dowolnego programu kształcenia objętego ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o stypendia w ramach programu są dostępne w serwisie ICETEX (informacje w języku hiszpańskim).

Przycisk czytaj więcej

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne

Terminy: nabór wniosków do 15 lipca 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministry of Science and Technology z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców

Terminy: nabór wniosków do 30 września 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) wspierają wspólnie mobilność naukowców w ramach bilateralnych projektów badawczych. Konkurs dotyczy projektów, które będą realizowane w latach 2018-2020.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików