Biuletyn 3 marca 2017 r.

poniedziałek, 6 marca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

3 marca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Gowin: Ustawa 2.0. jest w pierwszej kolejności dla studentów

– To ma być ustawa, która będzie służyła nie nam politykom, nie kadrze naukowej, nie administracji uczelni, tylko w pierwszej kolejności studentom, ich najlepszemu wykształceniu i przygotowaniu do zderzenia z rynkiem pracy – powiedział Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego podczas oficjalnej prezentacji założeń do Ustawy 2.0.

Potrzebie stworzenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawy 2.0.), jaką sformułowano w resorcie nauki, towarzyszyło przekonanie, że w proces jej powstawania musi być zaangażowane środowisko akademickie. W maju ubiegłego roku MNiSW wyłoniło trzy grupy ekspertów, które w ramach grantu na niemal milion złotych miały opracować założenia do nowej ustawy. Spośród piętnastu zespołów zwyciężyły grupy pod przewodnictwem prof. Huberta Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS, prof. Marka Kwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dra hab. Arkadiusza Radwana – prezesa Instytutu Allerhanda.

Przycisk czytaj więcej

Sprawozdanie finansowe uczelni publicznych za 2016 rok

Termin: nadsyłanie sprawozdań do 30 czerwca 2017 r.

Departament Budżetu i Finansów MNiSW przygotował wzory formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia). Z wzorów mogą skorzystać uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2016. 

Kompletne sprawozdanie, zatwierdzone przez senat uczelni, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta należy przesłać do MNiSW drogą pocztową. 

Przycisk czytaj więcej

Nagrody ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Terminy: nabór wniosków do 31 marca 2017 r.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród ministra szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Nagrody przyznaje się odrębnie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej
i dydaktycznej:

 • nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe przyznaje się za mające światowe znaczenie osiągnięcia uwzględnione w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki;
 • nagrody za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej przyznaje się za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich,
  a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Aktualizacja modułu zestawień statystycznych

Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w zakładce Statystyki konkursów, uruchomiono zaktualizowany moduł, który umożliwia samodzielne generowanie zestawień statystycznych dla konkursów NCN rozstrzygniętych w latach 2011-2016. 

Zakres danych obejmuje: typ konkursu, konkurs, grupę nauk i panel naukowy, wysokość przyznanego finansowania, typ jednostki, województwo, płeć i tytuł/stopień naukowy laureata konkursu.

Przycisk czytaj więcej

Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach ETIUDA 5, SONATINA 1 i UWERTURA 1

Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje przygotowywania wniosków w następujących konkursach:

 • ETIUDA 5 – na stypendia doktorskie,
 • SONATINA 1 – na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora,
 • UWERTURA 1 – na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC.

Przycisk czytaj więcej


UWAGA: raporty roczne z realizowanych zadań bądź umów z budżetu nauki

Przypominamy, że przepisy rozporządzeń i zapisy umów zobowiązują do składania raportów rocznych z realizowanych zadań bądź umów. Raporty powinny wpłynąć do MNiSW w następujących terminach:

 • działalność statutowa – do 31 marca;
 • inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych – do 28 lutego;
 • działalność upowszechniająca naukę - do 31 stycznia;
 • projekty międzynarodowe współfinansowane – do 31 marca;
 • Mobilność Plus – do 28 lutego;
 • NPRH – do 31 marca;
 • Iuventus Plus – do 31 marca;
 • Diamentowy Grant – do 31 marca;
 • Dialog – do 31 marca;
 • Rozwój Sportu Akademickiego – 31 marca;
 • Ideas Plus – 31 marca.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Dzięki agencji MNiSW twórcy Skype’a i AVG zainwestują w polskie start-upy

Witelo Fund, fundusz powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i grupę PZU, pozyskał do współpracy trzy fundusze venture capital. Zagraniczni inwestorzy będą angażować środki finansowe w najbardziej innowacyjne i rokujące start-upy w Polsce.

Sygnatariuszem umowy jest jeden z najlepszych europejskich funduszy – Atomico. Założony ponad 10 lat temu przez Niklasa Zennströma, twórcę Skype oraz Kazaa, posiada bardzo mocny zespół inwestycyjny zapewniający wsparcie start-upom.

DN Capital – drugi z globalnych inwestorów – zarządza środkami o wartości ponad 370 mln euro w czterech funduszach. Rozwinął rozpoznawalne na całym świecie firmy, takie jak Shazam. DN Capital już zobowiązał się do dokonania co najmniej jednej inwestycji w Polsce.

Z kolei Evolution Equity Partners to fundusz założony przez topowy management firmy antywirusowej AVG. Członkiem zespołu Evolution jest Polka Sylwia Hadaj. EEP jest skoncentrowany na perspektywicznym sektorze cyber-bezpieczeństwa.

Przycisk czytaj więcej

Minister Łukasz Szumowski inauguruje program TopMinds

40 studentów i absolwentów polskich uczelni zostało wybranych do udziału w pilotażowym programie TopMinds, który ma pomóc młodym ludziom w rozwoju zawodowym. W inauguracji programu wziął udział prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w resorcie nauki, który spotkał się z pierwszymi uczestnikami.

TopMinds to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do osób, które planują swoją karierę w nauce, biznesie lub administracji publicznej. Ma za zadanie pomóc w wyborze właściwej ścieżki zawodowej w zmieniających się warunkach rynkowych, w rozwijaniu kompetencji interpersonalnych i budowaniu postaw proaktywnych. Długofalowym efektem programu powinno być zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów, zatrzymywanie ich w Polsce, a także rozwój nauki i gospodarki.

Przycisk czytaj więcej

Horyzont 2020 - konsultacje społeczne

Ocena partnerstw publiczno-publicznych

Termin: konsultacje do 30 kwietnia 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne, dotyczące funkcjonowania partnerstw publiczno-publicznych w kontekście trwającej śródokresowej oceny działania programu Horyzont 2020.

Zaproszenie do wyrażenia opinii skierowane jest do naukowców, przedsiębiorców, osób i organizacji finansujących badania naukowe oraz wszystkich typów organizacji i wszystkich zainteresowanych, którzy brali udział w programie Horyzont 2020.

Ocena wspólnych przedsięwzięć

Termin: konsultacje do 10 marca 2017 r.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące okresowej oceny wspólnych przedsięwzięć (Joint Undertakings) prowadzonych w ramach programu Horyzont 2020.

Swoją opinię mogą wyrazić wszyscy, ale szczególnie cenne będą uwagi przedstawicieli świata nauki, przemysłu, przedsiębiorców, wynalazców i wszystkich organizacji i instytucji, które uczestniczyły w Horyzoncie 2020 oraz w przetargach ogłaszanych w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Umiędzynarodowienie

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Education and Career Expo Uzbekistan 2017

Terminy: od 31 marca do 1 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.; termin aplikacji o indywidualne stoiska upływa 7 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Nabory do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta dla ambitnych studentów i badaczy na rok 2018/2019

Komisja Fulbrighta we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje o ogłoszeniu naborów do prestiżowych stypendiów Programu Fulbrighta na studia i prowadzenie badań w amerykańskich uczelniach i ośrodkach badawczych Zapraszamy do składania aplikacji.

Graduate Student Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Graduate Student Award to stypendium przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Fulbright Junior Research Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 19 maja 2017 r.

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Fulbright Senior Award 2018/19

Termin: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Stypendia Fulbright Senior Award przyznawane są w drodze konkursu pracownikom naukowym oraz naukowo-dydaktycznym uczelni, instytutów badawczych, jednostek naukowych PAN, międzynarodowych instytutów naukowych oraz innych jednostek naukowych w Polsce na realizację własnych projektów badawczych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych. Stypendyści, oprócz realizacji projektu badawczego, mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików