Biuletyn 30 czerwca 2017 r.

poniedziałek, 3 lipca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

30 czerwca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

ELA: Jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy?

ELA jest jedynym na świecie systemem, który generuje automatyczne raporty o każdym kierunku studiów wszystkich uczelni w kraju. Gromadzi dane o ekonomicznych losach niemal 750 tys. absolwentów polskich szkół wyższych, żeby ustalić – ile zarabiają, jak długo po studiach szukają pracy lub ilu wśród nich jest bezrobotnych.

Jak ELA znajduje wszystkie te informacje? Zbiory danych otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym, czyli z POL-onu. Automatyczna analiza dokonywana jest przy pomocy unikatowego w skali światowej oprogramowania, które stworzyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Mikołaja Jasińskiego.

Co istotne, autorzy opracowali takie procedury, które gwarantują absolwentom pełną anonimowość, a do automatycznych raportów dołączyli komentarz zawierający niezbędne interpretacje. ELA obejmuje monitoring dwóch roczników absolwentów (2014 i 2015). Z roku na rok danych będzie jednak przybywać, a co za tym idzie – będą bardziej miarodajne i dokładne.

Przycisk czytaj więcej

Wywiad z prof. Łukaszem Szumowskim w "Niezbędniku Akademickim PWN"

Zapraszamy do lektury wywiadu z podsekretarzem stanu w MNiSW, prof. Łukaszem Szumowskim, w którym minister opowiada o nadchodzących zmianach w szkolnictwie wyższym. Oprócz tego w najnowszym numerze "Niezbędnika Akademickiego PWN" znalazły się również artykuły Katarzyny Walczyk-Matuszyk z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE na temat Polski w Horyzoncie 2020 czy materiał Mariusza Kusiona ze Stowarzyszenia PolDoc poświęcony doktoratom wdrożeniowym

"Niezbędnik Akademicki PWN" to darmowe e-czasopismo poświęcone sprawom nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, skierowane do naukowców, pracowników administracyjnych oraz studentów i doktorantów. Kolejne numery ukazywać się będą co dwa miesiące.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Dioscuri: polsko-niemiecka recepta na doskonałość naukową

Dziesięć Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri powstanie przy polskich instytucjach naukowych w wyniku podpisania porozumienia między Narodowym Centrum Nauki a niemieckim Towarzystwem Maxa Plancka.

Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka (MPG), niezależnej niemieckiej instytucji naukowo-badawczej, mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Umożliwią one wybitnym uczonym prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie w jednostkach naukowych zlokalizowanych w tej części Europy. Zaplanowane na 4 lipca podpisanie porozumienia między MPG a Narodowym Centrum Nauki (NCN) zainauguruje cały program.

Przycisk czytaj więcej

NPRH: nabór wniosków w kolejnych konkursach modułu Uniwersalia

Terminy: nabór wniosków do 4 sierpnia 2017 r.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłosiła kolejne konkursy w ramach modułu Uniwersalia. Polscy badacze będą mogli ubiegać się o środki na przetłumaczenie wybitnych dzieł polskiej humanistyki na języki kongresowe (Uniwersalia 2.1) lub krytyczne opracowanie i przekład literatury zagranicznej (Uniwersalia 2.2). 

W ostatniej edycji NPRH w ramach Uniwersaliów zgłoszono 180 wniosków. W sumie zrealizowanych zostanie ponad 70 projektów za łączną kwotę blisko 12 mln zł.

Przycisk czytaj więcej

Już ponad 500 laureatów Diamentowego Grantu

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął kolejny, szósty już konkurs w ramach programu Diamentowy Grant, powiększając tym samym grono jego laureatów do 520 osób. Do wybitnie uzdolnionych studentów trafi w tym roku ponad 16 mln zł, które umożliwią im prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie.

W VI edycji konkursu wyłoniono 83 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na artykuł popularnonaukowy "Forum Akademickiego"

Terminy: nabór zgłoszeń do 11 września 2017 r.

Kto: badacze, którzy nie ukończyli 35. roku życia

Redakcja miesięcznika „Forum Akademickie” ogłasza XIII konkurs na artykuł popularnonaukowy "Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach". Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuły powinny popularyzować w przystępny sposób własne badania naukowe uczestników konkursu lub badania, w których brali oni udział. Na konkurs będą przyjmowane teksty w języku polskim o objętości 10-12 tys. znaków (ze spacjami) w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem (może to być wyraz lub dwa wyrazy).

Przycisk czytaj więcej

Nowe międzynarodowe konkursy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach międzynarodowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które zostaną ogłoszone w sierpniu tego roku. Wnioski nadsyłane na konkurs będą oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów.

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych

Terminy: przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017 r.

HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. Roboczy temat kolejnego konkursu brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie. 

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Terminy: przewidywany termin składania wniosków to koniec listopada 2017 r.

Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. 

Przycisk czytaj więcej

Polska coraz bliżej członkostwa w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej

Prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w MNiSW, przedstawił na sesji Rady Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) prezentację o potencjale nauki polskiej i perspektyw współpracy Polski z EMBL w dziedzinie biologii molekularnej. Prezentacja była dopełnieniem wniosku o członkostwo Polski w EMBL, który w kwietniu został skierowany przez ministra nauki do przewodniczącego rady EMBL.

Rada EMBL przyjęła prezentację Polski i jednogłośnie zaakceptowała wniosek o członkostwo, co otwiera nam drogę do rozpoczęcia procedury ratyfikacji umowy o ustanowieniu Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej.

EMBL, czyli European Molecular Biology Laboratory, powstało w 1974 roku i jest jednym z wiodących ośrodków naukowych w Europie, prowadzącym wyspecjalizowane badania i szkolenia; od 1997 roku posiada prawo przyznawania własnych stopni doktorskich. Celem EMBL jest prowadzenie poszukiwań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej, w tym prac nad nowym instrumentarium dyscypliny.

Przycisk czytaj więcej

44. ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH

Terminy: zjazd odbędzie się od 10 do 15 września 2017 r.

Miejsce: Politechnika Wrocławska 

Już niebawem odbędzie się 44. Zjazd Fizyków Polskich, czyli Kongres Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizowany od 1920 r., co dwa lata, rotacyjnie we wszystkich ważnych polskich ośrodkach naukowych.
Tegoroczny Zjazd organizują wspólnie Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski oraz Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Na Zjeździe zaprezentowane zostaną najważniejsze wyniki badań polskich naukowców, m.in. dotyczące niedawnego odkrycia fal grawitacyjnych. Udział w wydarzeniu weźmie 600 zarejestrowanych uczestników i ponad 1000 uczestników otwartych imprez towarzyszących. 30 wykładów plenarnych zostanie wygłoszonych przez wybitnych naukowców z kraju i zagranicy, m.in. trzech laureatów Nagrody Nobla z fizyki: profesorów Shuji Nakamurę, Theodora Hänscha i Gerarda ‘t Hoofta.

Przycisk czytaj więcej

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z logo HR Excellence in Research

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk dołączył do elitarnego grona europejskich instytutów naukowych posiadających prawo do posługiwania się znakiem HR Excellence in Research. Przyznanie tego wyróżnienia jest wynikiem procesu aplikacyjnego rozpoczętego przez Instytut w 2015 roku.

Certyfikat nadawany jest przez Komisję Europejską instytucjom naukowym gwarantującym stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych. Wewnętrzna polityka kadrowa i procedury rekrutacji muszą być zgodne z zasadami określonymi w „Europejskiej Karcie Naukowca" i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych".

Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym w konkursie MINIATURA

Uprzejmie informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe środki finansowe będą przekazywane jednostce naukowej przez Centrum w drodze jednorazowego przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów i działań naukowych.

Mając powyższe na uwadze, środki finansowe będą przesyłane na rachunek bankowy zdefiniowany dla konkursów ogłoszonych począwszy od dnia 15 września 2014 r. Pełny opis sposobu przekazywania środków finansowych Jednostkom dostępny jest tutaj. W przypadku błędnie wskazanego numeru rachunku bankowego dla konkursu MINIATURA 1, na który Centrum ma przelewać środki finansowe, prosimy o skierowanie do Centrum pisma wyjaśniającego według poniższego wzoru:

Przycisk czytaj więcej

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia 

Termin: do 15 października 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018.

DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Ruszyło badanie efektów programów NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło B+Radar - 3-letnie badanie przedsiębiorców, którzy ubiegali się o dofinansowanie w programach wdrażanych przez NCBR.

Celem badania jest uzyskanie informacji na temat efektów i skuteczności pomocy udzielanej przez NCBR przedsiębiorcom, w szczególności tego jak przyznana pomoc przekłada się na rozwój i aktywność danej firmy. Aby oszacować wpływ przekazanej pomocy, jako tło do porównań posłużą odpowiedzi udzielone przez przedstawicieli firm, które nie otrzymały dofinansowania z NCBR. Do nich także zostaną wysłane zaproszenia do udziału w badaniu.

W celu zweryfikowania zmian zachodzących na przestrzeni czasu zaproszenia do wypełnienia ankiety zostaną wysłane do każdego z wnioskodawców łącznie trzykrotnie w przeciągu kolejnych 3 lat. Ankieta drugi raz zostanie zrealizowana po 2 latach od rozstrzygnięcia konkursu, a po raz ostatni około rok później.

Przycisk czytaj więcej

GameINN: zakończenie naboru wniosków

Terminy: nabór wniosków do 6 lipca 2017 r.

Budżet: 100 mln zł

Polska branża gamingowa odnosi w świecie spektakularne sukcesy. Odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów, a jej wartość w 2015 r. oszacowano na ponad 1,65 mld złotych. Nad Wisłą działa już ponad 240 firm, które zajmują się produkcją gier, a ich liczba stale rośnie. Nadal jednak potrzebują wsparcia. Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry, w którym działają czołowi przedstawiciele branży. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

W pierwszej edycji konkursu GameINN, który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln złotych. W drugiej edycji zaś, dzięki zwiększeniu alokacji, do przedsiębiorców trafi 100 mln złotych.

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

Terminy: nabór wniosków do 15 grudnia 2017 r.

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

  • które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN,
  • których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy,
  • które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA,
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł,
  • których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 EUR (projekty 2-letnie) lub 120 000 EUR (projekty 3-letnie),
  • w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.

Przycisk czytaj więcej

Duo-Thailand 2018 Fellowship Programme na rok akademicki 2017/2018

Terminy: nabór wniosków do 31 sierpnia 2017 r. 

Duo-Thailand jest programem wymiany studenckiej pomiędzy Azją i Europą odbywającym się na zasadzie 1:1 (jeden student wyjeżdżający do jednego studenta przyjeżdżającego). Studenci otrzymują wspólnie stypendium (w wysokości do 800 euro miesięcznie w przypadku europejskiego studenta) na czas 4 miesięcy (jeden semestr).

Komisja rekrutacyjna złożona z koreańskich ekspertów i przedstawicieli krajów europejskich dokona wyboru projektów do końca czerwca 2017 r. Programy stypendialne DUO są inicjatywą proponowaną przez ASEM w związku z czym rekomendujemy możliwie szeroki udział polskich studentów w tej wymianie.

Przycisk czytaj więcej

Targi oraz konferencja ekspercka EAIE w Hiszpanii – zapraszamy do udziału

Terminy: targi odbędą się od 12 do 15 września 2017 r.; rejestracja do 24 sierpnia

Miejsce: Sewilla (Hiszpania)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w targach edukacyjnych EAIE (European Association for International Education).

EAIE jest jedną z największych w Europie organizacji zajmujących się problematyką umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, zrzeszającą ponad 2500 członków z 80 państw. We wrześniu 2017 roku odbędzie się już 29. edycja konferencji i targów edukacyjnych EAIE.

Organizatorzy szacują, że w tegorocznej edycji wydarzenia, udział weźmie blisko 5 tysięcy osób z blisko 100 państw. W programie znalazło się ponad 250 wydarzeń, w tym warsztaty, debaty, sesje konferencyjne oraz spotkania networkingowe.

Przycisk czytaj więcej

Dzień stypendialny w Indonezji

Terminy: wydarzenie odbędzie się 12 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Ratulangi w Mondado w Indonezji

Ambasada RP w Dżakarcie otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Stypendialnym UE.

Wydarzenie to jest organizowane corocznie przez Delegaturę UE w Dżakarcie, jako wystawcy uczestniczą w nim również m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE, agencji edukacyjnych państw członkowskich, a także delegaci instytucji centralnych zajmujących się szkolnictwem wyższym z całej Europy.

Przycisk czytaj więcej

Study in Europe 2017 - targi w Singapurze

Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.

Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.

Wydarzenie to poświęcone jest promocji europejskiego szkolnictwa wyższego i stanowi okazję do bezpośredniej prezentacji oferty edukacyjnej polskich uczelni nie tylko wśród młodzieży singapurskiej, ale także licznej społeczności międzynarodowej (zarówno z krajów regionu, jak i Europy). Kolejne edycje targów odwiedza corocznie ok. 2000 osób - potencjalnych studentów, ich rodziców, jak i doradców ds. wyboru studiów z lokalnych szkół średnich.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików