Biuletyn 5 maja 2017 r.

poniedziałek, 8 maja 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

5 maja 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego

Terminy: konferencja odbędzie się 25-26 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi

To przedostatnia konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki we wrześniu 2017 roku, na którym zostanie przedstawiona i poddana debacie koncepcja nowych ram ustawowych dla szkolnictwa wyższego w Polsce.

Podczas konferencji omówione zostaną doświadczenia międzynarodowe dotyczące finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych. Przedyskutowane będą różne modele finansowania i ich powiązania z celami strategicznymi polityki w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Istotnym wątkami będą parametry finansowania uczelni oraz rola finansowania doskonałości, w tym sposób wydzielania środków przeznaczonych na doskonałość oraz program na rzecz naukowej doskonałości. Poruszone zostaną także tematy związane z systemem pomocy materialnej dla studentów oraz zagadnienia finansowania grantowego oraz infrastruktury badawczej.

Przycisk czytaj więcej

Unijne fundusze na rozwój uczelnianych kadr

Terminy: nabór wniosków od 29 maja do 28 lipca 2017 r.

Kto: uczelnie publiczne i niepubliczne

Budżet: 50 mln zł; koszt projektu na jednego uczestnika w kraju to 9 tys. zł, a w przypadku szkolenia zagranicznego - 24 tys. zł.  

Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego - to najnowszy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest podniesienie kompetencji dydaktycznych osób zatrudnionych na polskich uczelniach. 

Wsparcie w ramach projektów otrzymają doktorzy i doktoranci, którzy stanowią kadrę dydaktyczną uczelni i nie ukończyli 35. roku życia. Projekty powinny dotyczyć przynajmniej dwóch z trzech obszarów:

 • innowacyjnych umiejętności dydaktycznych,
 • umiejętności informatycznych,
 • nauczania w języku obcym.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

NPRH: druga edycja konkursu modułu Dziedzictwo narodowe

W pierwszej połowie maja planowane jest ogłoszenie drugiej edycji konkursu modułu Dziedzictwo narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w którym będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

 • Polska w Europie Środkowo-Wschodniej;
 • Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Przycisk czytaj więcej

Aktualizacja Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018

Terminy: nabór propozycji do 31 sierpnia 2017 r.

Europejskie Forum Strategiczne Infrastruktur Badawczych (ESFRI) po raz czwarty w swojej historii ogłosiło nabór projektów w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej 2018 (EMDIB).

Dokument gromadzi inicjatywy kluczowe z punktu widzenia budowy w Unii Europejskiej najnowocześniejszej na świecie bazy badawczej, od nauk humanistycznych i społecznych, przez środowiskowe i fizyczne, po nauki biomedyczne i e-infrastrukturę. 

Proponowane infrastruktury powinny być unikalne, mieć charakter ponadnarodowy i odpowiadać długoterminowym potrzebom europejskiego środowiska naukowego.

Przycisk czytaj więcej

DIGITAL HERITAGE – konkurs w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym

Terminy: nabór wniosków do 22 czerwca 2017 r.

Budżet: 4,5 mln euro

Celem wspólnego konkursu DIGITAL HERITAGE jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

 • Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage);
 • Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage);
 • Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage).

Przycisk czytaj więcej

Otwarta nauka – wypełnij ankietę

Terminy: ankieta jest dostępna do 15 maja 2017 r.

Europejska Grupa Doradcza ds. HR i mobilności naukowców zbiera opinie na temat zaangażowania instytucji naukowych i pracowników badawczych w promowanie zasad otwartej nauki – jak pracownicy są do tego zachęcani oraz jakie umiejętności są niezbędne w celu publikowania zgodnie z zasadami Open Science. Ankiety są anonimowe.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

GameINN: 100 mln zł w kolejnym konkursie dla sektora gier video

Terminy: nabór wniosków od 5 maja do 6 lipca 2017 r.

Budżet: 100 mln zł

Polska branża gamingowa odnosi w świecie spektakularne sukcesy. Odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów, a jej wartość w 2015 r. oszacowano na ponad 1,65 mld złotych. Nad Wisłą działa już ponad 240 firm, które zajmują się produkcją gier, a ich liczba stale rośnie. Nadal jednak potrzebują wsparcia. Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry, w którym działają czołowi przedstawiciele branży. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

W pierwszej edycji konkursu GameINN, który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln złotych. W drugiej edycji zaś, dzięki zwiększeniu alokacji, do przedsiębiorców trafi 100 mln złotych.

Przycisk czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę o doktoratach wdrożeniowych

Ambitny student nie będzie musiał już wybierać między dobrze płatną pracą w przedsiębiorstwie a karierą naukową. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 27 kwietnia ustawę wprowadzającą doktoraty wdrożeniowe. Pierwszy nabór na studia doktoranckie w ramach tego programu planowany jest w połowie 2017 r., a jego pierwsi uczestnicy powinni rozpocząć studia już w październiku tego roku.

Doktoraty wdrożeniowe, prowadzone w systemie dualnym, to bardzo ważny etap w budowie solidnego mostu między nauką a biznesem. Doktorant (skoncentrowany na rozwiązaniu konkretnego problemu technologicznego) będzie pracował w dwóch miejscach pod okiem dwóch opiekunów merytorycznych – wskazywanym przez pracodawcę i pochodzącym z jednostki naukowej.

Dwa miejsca pracy oznaczają również podwójne korzyści finansowe dla doktorantów. Oprócz wynagrodzenia wynikającego z zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin u pracodawcy doktorant otrzyma również stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Będzie odpowiadało ono minimalnemu wynagrodzeniu zasadniczemu asystenta na uczelni publicznej – obecnie jest to 2450 złotych.

Przycisk czytaj więcej

Szybka ścieżka dla projektów spoza Mazowsza

Terminy: nabór wniosków od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Budżet: 150 mln zł; minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, maksymalna - 1,5 mln zł

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu Szybka ścieżka. Bieżąca edycja konkursu realizowana będzie w oparciu o zmienione i uproszczone zasady. Jednocześnie, mając na uwadze, że grupą docelową będą przedsiębiorcy, którzy nie mają dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności B+R, zmienione zostały wymogi dotyczące niektórych kryteriów wyboru projektów.

Udział w ogłoszonym właśnie konkursie „szybkiej ścieżki” będą mogli wziąć przedsiębiorcy realizujący projekty w słabiej rozwiniętych regionach kraju, do których zostało zaliczonych 15 województw oprócz Mazowsza. 

Przycisk czytaj więcej

NCBR wspiera innowacje w regionach

Terminy: nabór wniosków od 12 czerwca do 12 września 2017 r.

Budżet: 340 mln zł

To już drugi konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB). Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. W oparciu o zgłoszenia z 16 województw wskazanych zostało 5 głównych obszarów badawczych:

 • zdrowe społeczeństwo
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
 • zrównoważona energetyka, transport i budownictwo
 • innowacyjne technologie dla środowiska
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Przycisk czytaj więcej

Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”

Terminy: konferencja odbędzie się 17 maja 2017 r. 

Miejsce: Centrum Kreatywności Targowa przy ul. Targowej 56 w Warszawie

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli polskich firm od start-upów, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Celem wydarzenia jest stworzenie ogólnopolskiego forum dyskusji, wymiany najlepszych praktyk oraz strategicznego planowania w odniesieniu do skutecznego tworzenia strategii badań i rozwoju w polskim przemyśle, aplikowania o środki oraz wdrażania wyników badań do gospodarki.

Przycisk czytaj więcej

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Szczecinie

Terminy: spotkanie odbędzie się 11 maja 2017 r.

Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej 20-21

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

W trakcie spotkania poznają Państwo:

 • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programu regionalnego
 • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz  możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, rejestracja jest obowiązkowa. 

Przycisk czytaj więcej

Trzecia edycja Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji

Terminy: konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r.

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4 w Warszawie

Ambasada Szwajcarii w Polsce wraz z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w trzeciej edycji Polsko-Szwajcarskiego Dnia Innowacji – wydarzenia gromadzącego przedstawicieli sektora nauki, biznesu i administracji publicznej, które otworzy m.in. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sekretarz Stanu, prof. Aleksander Bobko.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Jak stworzyć udany cyfrowy ekosystem”. Wśród honorowych gości i prelegentów znajdą się m.in. Pani Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji oraz Pan Jovan Kurbalija, Prezes DiploFoundation w Genewie. 

Zamiar wzięcia udziału w konferencji należy zgłaszać pod adresem e-mail: var.events@eda.admin.ch. 

Umiędzynarodowienie

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu – seminarium

Terminy: serminarium odbędzie się 17 maja 2017 r.; rejestracja potrwa do 8 maja 2017 r.

Miejsce: Warszawa

Spotkanie będzie poświęcone zagadnieniom związanym z podejmowaniem studiów przez cudzoziemców, uznawalnością świadectw i dyplomów uzyskanych za granicą oraz uzyskiwaniem wizy studenckiej. Omówione zostaną kwestie dotyczące przenoszenia osiągnieć studenta, zaliczania egzaminów i punktów ECTS oraz wznawiania studiów.

Przedstawimy także informacje dotyczące uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w wybranych państwach oraz zasady ich uznawania w naszym kraju. Poruszony zostanie również temat zatrudniania nauczycieli akademickich w Polsce i uzyskiwania uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików