Biuletyn 7 kwietnia 2017 r.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

7 kwietnia 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

Rejestracja na konferencję programową NKN w Gdańsku

Terminy: konferencja odbędzie się 26-27 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Politechnika Gdańska

Rozpoczynamy rejestrację na kolejną konferencję programową NKN ”Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”.

Najważniejszym tematem dyskusji będzie pomysł zróżnicowania uczelni, a szczególnie, czy i jak należy wyodrębnić grupę uczelni wiodących, które byłyby oparte na wysoce selektywnym naborze studentów, wyższych wymaganiach wobec kadry naukowo-dydaktycznej, inaczej definiowanych celach i rozliczaniu z efektów oraz na wyższym poziomie finansowania w przeliczeniu na studenta i zatrudnioną kadrę.

Ważną kwestią jest też, ile elitarnych uczelni powinno istnieć w Polsce, oraz czy podział ten ma być trwały, czy pozostałe uczelnie mogą starać się o awans do elity.

Przycisk czytaj więcej

Informacja dla rektorów: plan rzeczowo-finansowy na rok 2017

Departament Budżetu i Finansów MNiSW przygotował wzór planu rzeczowo-finansowego na rok 2017 wraz z objaśnieniami do wykorzystania przy opracowywaniu planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok.

Formularze będą stanowiły podstawę do sporządzenia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok. Instrukcja dotycząca importu danych w systemie POL-on zostanie zamieszczona w module „Sprawozdania”, za pośrednictwem którego uczelnia przekaże do MNiSW plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok.

Przycisk czytaj więcej

Konkurs na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier

Terminy: nabór wniosków od 24 kwietnia do 24 maja 2017 r.

Budżet: 43 mln zł

Konkurs NCBR „Akademickie Biura Karier” skierowany jest do uczelni, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty zgłaszane do konkursu muszą obejmować działania trwające nie mniej niż rok i dotyczyć zadań związanych z bezpośrednim wsparciem studentów, w tym obowiązkowo pomoc doradcy zawodowego. W celu zapewnienia efektywności podejmowanych działań projekty muszą uwzględniać zadania realizowane wspólnie przez biura karier i urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców.

W pierwszej edycji konkursu NCBR udzieliło dofinansowania w łącznej wysokości ponad 25 mln zł 40 uczelniom. Dzięki realizowanym projektom z bezpośredniego wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej skorzysta ok. 20 tys. studentów z całego kraju.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Współpraca naukowa – warsztaty w Instytucie Badań Literackich PAN

Terminy: spotkanie odbędzie się 24 kwietnia 2017 r., o godz. 9:00

Miejsce: Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72 w Warszawie

Zapraszamy na spotkanie, którego tematem będą nowe formy komunikacji naukowej oraz współpracy badawczej. 

Partnerami spotkania są Crossref i projekt THOR (ORCID, DataCite i British Library), których przedstawiciele zaprezentują swoje usługi trwałych identyfikatorów (persistent identifiers, PID), w tym identyfikatorów publikacji cyfrowych (DOI) czy ich autorów (ORCID). W popołudniowej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny na temat przyszłości i znaczenia tych narzędzi dla polskiej nauki.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy wymagają rejestracji. 

Przycisk czytaj więcej

III edycja konkursu o nagrodę im. profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Terminy: prace przyjmowane będą do 8 maja 2017 r.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

  • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez
  • wydawnictwo działające na rynku krajowym;
  • została opublikowana w 2016 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
  • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Przycisk czytaj więcej

Zmiana terminu rozpoczęcia naboru w konkursie MINIATURA 1

Terminy: nabór ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 r.

Narodowe Centrum Nauki zmieniło termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1. 

Zmiana terminu wynika z prac technicznych nad dostosowaniem formularza wniosku do wymagań konkursu MINIATURA 1, prowadzonych w systemie OSF.

Przycisk czytaj więcej

Cykl spotkań dotyczących projektów Marii Skłodowskiej-Curie

W związku z obchodami 20-lecia Działań Marii Skłodowskiej-Curie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na cykl spotkań w kwietniu:

  • 24 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji biorących udział w projektach Innovative Training Networks, ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty ITN realizowane w Polsce.
  • 25 kwietnia: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, dotyczące praw własności intelektualnej i otwartego dostępu w projektach MSCA.
  • 26 kwietnia: spotkanie adresowane do polskich instytucji, biorących udział w projektach Research and Innovation Staff Exchange Scheme , ale otwarte również dla wszystkich zainteresowanych, w tym potencjalnych wnioskodawców. Podczas spotkania zostaną omówione zasady i praktyczne aspekty realizacji projektów; zaprezentujemy również projekty RISE realizowane w Polsce.

Więcej informacji oraz możliwość rejestracji na poszczególne wydarzenia już wkrótce na naszych stronach!

Przycisk czytaj więcej

Składanie wniosków o przyznanie kategorii naukowej przez jednostki naukowe lub uczelnie

Szanowni Państwo, do biuletynu wysłanego w piątek, siódmego kwietnia, wkradł się błąd. Termin składania wniosków upływa 21 kwietnia 2017 r. 

Terminy: nabór wniosków do 21 kwietnia 2017 r.

Przedłużeniu uległy terminy składania wniosków o przyznanie kategorii naukowej stanowiących:

  • ankiety jednostek naukowych i uczelni, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
  • informacje dotyczące działalności Polskiej Akademii Umiejętności;

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

GameINN: 100 mln zł w kolejnym konkursie dla sektora gier video

Terminy: nabór wniosków od 5 maja do 6 lipca 2017 r.

Budżet: 100 mln zł

Polska branża gamingowa odnosi w świecie spektakularne sukcesy. Odnotowuje systematyczny wzrost zatrudnienia i obrotów, a jej wartość w 2015 r. oszacowano na ponad 1,65 mld złotych. Nad Wisłą działa już ponad 240 firm, które zajmują się produkcją gier, a ich liczba stale rośnie. Nadal jednak potrzebują wsparcia. Program sektorowy GameINN został uruchomiony w 2016 r. na wniosek Porozumienia Polskie Gry, w którym działają czołowi przedstawiciele branży. Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie 2023 roku.

W pierwszej edycji konkursu GameINN, który został rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowało 38 projektów na kwotę prawie 116 mln złotych. W drugiej edycji zaś, dzięki zwiększeniu alokacji, do przedsiębiorców trafi 100 mln złotych.

Przycisk czytaj więcej

Trzech polskich beneficjentów konkursu Teaming for Excellence

Nawet na 400 tys. euro mogą liczyć zwycięzcy pierwszej fazy konkursu Teaming for Excellence. Komisja Europejska wybrała 30 spośród 208 złożonych projektów. Wśród nich znalazły się trzy grupy z Polski – ich zadaniem będzie stworzenie nad Wisłą Centrów Doskonałości.

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” realizowanej w ramach programu Horyzont 2020. Konkurs ma na celu tworzenie nowych Centrów Doskonałości, a także wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy.

Przycisk czytaj więcej

EIT+ częścią Narodowego Instytutu Technologicznego

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisali dzisiaj we Wrocławiu porozumienie w sprawie przejęcia przez skarb państwa udziałów w EIT+. Spółka ma stać się częścią tworzonego przez rząd Narodowego Instytutu Technologicznego.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które powstało w 2007 roku jako wspólne przedsięwzięcie miasta Wrocławia, Województwa Dolnośląskiego i pięciu wrocławskich uczelni, dysponuje jedną z najnowocześniejszych aparatur badawczych, wartą 0,5 mld złotych. Właśnie te infrastrukturalne zasoby, a także efektywne procedury współpracy z partnerami zewnętrznymi stanowią o wyjątkowości centrum. Do czasu powstania Narodowego Instytutu Technologicznego EIT+ ma być miejscem, w którym wypracowywane będą najlepsze standardy w zakresie współdziałania środowiska naukowego z biznesem.

Przycisk czytaj więcej

Konsultacje Komisji Europejskiej: Erasmus + 2014-2020

Terminy: konsultacje trwają do 31 maja 2017 r.

Komisja Europejska do 31 maja 2017 r. prowadzi konsultacje społeczne dotyczące śródokresowej oceny programu Erasmus+. Uczestnictwo w konsultacjach jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety, dostępnej także w języku polskim, na stronie internetowej KE.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Terminy: nabór wniosków do 24 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).

I. Krok 1: 
Przygotowanie do aplikowania w naborze.

II. Krok 2: 
Wypełnienie i przesłanie formularza wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, za pośrednictwem ww. systemu elektronicznego (http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl).

III. Krok 3:
Uzyskanie certyfikatów ukończenia e-learningowego szkolenia antykorupcyjnego dostępnego pod adresem: https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/ (dotyczy tylko rezydentów)

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Nowe zasady wymiany naukowej między Polską a Brukselą

Trzy projekty naukowe znalazły się w programie wymiany naukowej między uniwersytetami w Polsce i Walonii-Brukseli na lata 2017-2019.

Prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w MNiSW, podpisał protokół o współpracy między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Biurem Wallonii-Bruxelles International (WBI). Obejmuje on trzy projekty badawcze o wysokiej jakości naukowej i wyznacza nowy etap współpracy pomiędzy uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce oraz we Wspólnocie Francuskiej Belgii i Regionie Walonii.

Wspólne projekty dotyczą mikrobiomu Arthrospira oraz jego wykorzystanie w komercyjnych hodowlach, środowiska obliczeniowego dla naukowców zajmujących się dynamiką układów wieloczłonowych, a także bistabilnych nanomateriałów hybrydowych dla spintroniki molekularnej.

Przycisk czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję i targi NAFSA w USA

Terminy: targi odbędą się od 28 maja do 2 czerwca 2017 r.; rejestracja na stoisko do 28 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Los Angeles (USA)

NAFSA jest największą na świecie organizacją pozarządową zajmującą się problematyką międzynarodowej edukacji. Konferencje i targi NAFSA co roku gromadzą ponad 10 tys. uczestników z całego świata, w tym przedstawicieli władz uczelni, koordynatorów programów wymian międzynarodowych, specjalistów zajmujących się edukacją, wykładowców.

Udział w targach to doskonała okazja do promocji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązania kontaktów i zawarcia umów z zagranicznymi uniwersytetami i międzynarodowymi organizacjami o profilu edukacyjnym, a także do wymiany doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się edukacją i wymianą akademicką. Uczestnicy targów i warsztatów im towarzyszących będą mieli również okazję na poznanie nowych trendów w dziedzinie mobilności.

Oferta polskich uczelni zaprezentowana zostanie na przygotowanym i zorganizowanym przez MNiSW stoisku narodowym „READY, STUDY, GO! POLAND”. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia, a w przypadku zainteresowania dyżurami informacyjnymi na polskim stoisku – zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Przycisk czytaj więcej

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - nabór wniosków

Terminy: nabór wniosków od 12 kwietnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu (OP) Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza nabór na dofinansowanie działań bilateralnych w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej. Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania budżetu.

Przycisk czytaj więcej

Promocja polskiej oferty edukacyjnej w Uzbekistanie

W najbliższych miesiącach polskie uczelnie będą miały okazję dwukrotnie zaprezentować swoją ofertę edukacyjną w Uzbekistanie w ramach kampanii „Ready, Study, Go! Poland”.

Study in Europe Fair Uzbekistan

Terminy: od 10 do 11 maja 2017 r.

Miejsce: Taszkent

Stoisko narodowe podczas tragów Study in Europe Fair Uzbekistan zorganizuje Ambasada RP w Taszkencie. Zainteresowane uczelnie mogą przesyłać materiały informacyjno-promocyjne, które będą dostępne na stoisku placówki. Istnieje możliwość wykupienia przez uczelnie indywidualnych stoisk.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików