Biuletyn 9 czerwca 2017 r.

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

9 czerwca 2017 r.

Szkolnictwo wyższe

NKN: Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym

Terminy: 19-20 czerwca 2017 r.

Miejsce: Warszawa

W specjalistycznych opracowaniach krytykowany jest polski system wyłaniania władz uczelni przez wybory i podkreślane są zalety wyboru konkursowego z silnym udziałem ciała niezależnego od zatrudnionych w uczelni pracowników, które także powinno pełnić funkcje swoistej rady nadzorczej zarządu uczelni.

Przeciwnicy tego rodzaju zmian mówią, że wprowadzenie ich groziłoby ograniczeniem autonomii uczelni, wolności badań naukowych i kształcenia, zdominowaniem przez interesy polityczne lub gospodarcze, oraz stanowiłoby zerwanie z tradycją. Czy radykalne zmiany sposobu wyłaniania władz uczelni i zakresu ich kompetencji są w Polsce potrzebne i czy zostaną zaakceptowane przez środowisko? Czy bez takich zmian możliwy jest znaczący wzrost jakości badań i kształcenia?

Namysłu wymagają kompetencje poszczególnych organów uczelni, zakres autonomii szkół wyższych, oraz podział kompetencji pomiędzy ministra nauki i szkolnictwa wyższego lub rząd, a organy uczelni oraz koncepcja statusu prawnego uczelni.

Przycisk czytaj więcej

Nabór kandydatów na członków Zespołu Odwoławczego

Terminy: nabór wniosków do 18 czerwca 2017 r.

Rozpoczęliśmy nabór członków do Zespołu Odwoławczego. Zadaniem Zespołu jest m.in. opiniowanie odwołań, które wpływają do MNiSW (ustawa o zasadach finansowania nauki). 

Biorąc pod uwagę, że zadaniem Zespołu Odwoławczego jest dokonanie oceny, czy w procedowanym wniosku doszło do naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, w naborze preferowani będą reprezentanci nauk prawnych oraz osoby posiadające doświadczenie w pełnieniu funkcji o charakterze administracyjnym w instytucjach i gremiach z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego.

Przycisk czytaj więcej

Noble studenckie rozdane po raz ósmy!

Studencki Nobel jest ogólnopolskim konkursem organizowanym przez studentów dla studentów, nastawionym na wyróżnienie najlepszych spośród aktywnie działających. Misją Studenckiego Nobla jest umożliwienie najzdolniejszym młodym ludziom wykorzystania ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

W 2017 roku nagrodzeni zostali:

 • Karolina Wojtas – Działacz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Mikołaj Mizera – Medycyna i Farmacja (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • Bartłomiej Chojnacki – IT oraz Fizyka i Astronomia (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Anna Lipiak – Sztuka (Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy)
 • Michał Brzozowski – Energetyka (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
 • Mateusz Danielewski – Nauki Społeczno-Ekonomiczne (Uniwersytet Warszawski)
 • Jakub Wiech – Dziennikarstwo (Uniwersytet Warszawski)

Przycisk czytaj więcej

Konkurs: organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego w 2017 r.

Terminy: nabór wniosków trwa do 12 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do udziału w konkursie na organizację działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Zgłaszane projekty powinny uwzględniać następujące cele:

 • promocja sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów
 • oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play);
 • udzielanie wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego;
 • wsparcie polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Przycisk czytaj więcej

Nauka

Szkolenie „Otwarty dostęp do publikacji naukowych - wprowadzenie i wskazówki praktyczne"

Terminy: spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2017 r.

Miejsce: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie przy ul. Hożej 20 (sala 117).

Szkolenie służy wprowadzeniu do problematyki otwartego dostępu oraz przedstawieniu niektórych dobrych praktyk pomagających w przygotowaniu instytucjonalnej polityki otwartego dostępu. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zdobyć podstawową wiedzę nt. otwartego dostępu i rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym zakresie.

Uczestnikami szkolenia mogą być pracownicy jednostek naukowych i uczelni, którzy zajmują się zarządzaniem informacją naukową, zasobami cyfrowymi lub będą przygotowywać i realizować politykę otwartego dostępu w macierzystych instytucjach.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Przycisk czytaj więcej

Spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”

Termin: spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2017 r.; rejestracja trwa do 19 czerwca

Miejsce: Pałac Staszica w Warszawie przy ul. Nowy Świat 72

Imperial College London i Polska Akademia Nauk zapraszają na spotkanie informacyjne: „ERC Workshop: How to succeed in an ERC grant application?”. Warsztaty są skierowane do naukowców zainteresowanych aplikowaniem o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 

Warsztaty dedykowane są w szczególności reprezentantom nauk przyrodniczych i ścisłych planujących aplikowanie o granty Starting i Consolidator, tj. w momencie składania wniosku będących odpowiednio 2-7 oraz od 7-12 lat po uzyskaniu tytułu doktora.

Podczas pierwszej części spotkania przedstawione zostaną zasady udzielania grantów oraz rekomendacje ewaluatorów oraz laureatów grantów ERC. W trakcie drugiej części warsztatów najlepsi z uczestników będą mogli przedyskutować swoje pomysły badawcze z ekspertami podczas konsultacji indywidualnych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc będzie prowadzona selekcja nadesłanych wniosków.

Przycisk czytaj więcej

Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.

Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018.

DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Przycisk czytaj więcej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał logo HR

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest 48. instytucją z Polski, która otrzymała europejskie logo HR Excellence in Research.

To prestiżowe wyróżnienie jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców w UE. Logo otrzymują europejskie instytucje, które przy rekrutacji i zatrudnianiu pracowników naukowych stosują zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Przycisk czytaj więcej

Innowacje i rozwój

Ogłoszenie konkursu w ramach I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Terminy: miesiąc od ogłoszenia konkursu (8 maja); ogłoszenie wyników konkursu do 30 czerwca 2017 r.

Budżet: miesięczna kwota stypendium doktoranckiego to 2450 zł

Rozpoczynamy program „Doktorat wdrożeniowy”, w którym uczelnie mogą ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie studiów doktoranckich wspólnie z pracodawcą doktoranta. W roku akademicki 2017/2018 w tym trybie możliwe będzie przyjęcie na studia 500 osób. 

Środki finansowe są przeznaczone na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Przycisk czytaj więcej

200 mln zł na polskie innowacje

Terminy: nabór wniosków od 18 września do 18 grudnia 2017 r.

Budżet: budżet konkursu wynosi 200 mln zł

We wrześniu ruszy trzeci konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój. Dla naukowców i przedsiębiorców, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało 200 mln zł.

To propozycja NCBR skierowana do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Jego celem jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych, przy czym, najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej. 

Przycisk czytaj więcej

Umiędzynarodowienie

Dzień stypendialny w Indonezji

Terminy: wydarzenie odbędzie się 12 sierpnia 2017 r.

Miejsce: Uniwersytet Ratulangi w Mondado w Indonezji

Ambasada RP w Dżakarcie otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Stypendialnym UE.

Wydarzenie to jest organizowane corocznie przez Delegaturę UE w Dżakarcie, jako wystawcy uczestniczą w nim również m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych państw członkowskich UE, agencji edukacyjnych państw członkowskich, a także delegaci instytucji centralnych zajmujących się szkolnictwem wyższym z całej Europy.

Przycisk czytaj więcej

Study in Europe 2017 - targi w Singapurze

Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.

Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.

Wydarzenie to poświęcone jest promocji europejskiego szkolnictwa wyższego i stanowi okazję do bezpośredniej prezentacji oferty edukacyjnej polskich uczelni nie tylko wśród młodzieży singapurskiej, ale także licznej społeczności międzynarodowej (zarówno z krajów regionu, jak i Europy). Kolejne edycje targów odwiedza corocznie ok. 2000 osób - potencjalnych studentów, ich rodziców, jak i doradców ds. wyboru studiów z lokalnych szkół średnich.

Przycisk czytaj więcej

Język polski jako obcy - lista podmiotów uprawnionych do egzaminowania

Na stronie internetowej MNiSW opublikowaliśmy listę podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego. 

W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu podmiot uprawniony powinien wskazać osobę, która będzie zajmowała stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (po uprzednim kontakcie z tą osobą).

Przycisk czytaj więcej

Nabór na letni kurs języka tureckiego

Terminy: nabór wniosków do 16 czerwca 2017 r.

Turcja oferuje miejsca dla studentów zagranicznych na szkole letniej Yunus Emre Turkish Language Summer Course w okresie od 24 lipca do 20 sierpnia 2017 r.

Szczegóły dotyczące szkoły oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Ambasady Turcji w Polsce.

Przycisk czytaj więcej

Otwarcie piątego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty bilateralne

Terminy: nabór wniosków do 15 lipca 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Ministry of Science and Technology z Tajwanu ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty bilateralne.

Przycisk czytaj więcej

Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Przycisk czytaj więcej

Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików