Biuletyn 9 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Dokument bez tytułu

Dokument bez tytułu


Logo MNiSW

BIULETYN MNiSW

9 grudnia 2016 r.

Szkolnictwo wyższe

UWAGA: informacja dotycząca umów o finansowanie stypendiów

Zgodnie z oczekiwaniami jednostek naukowych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonało zmian w pierwotnych wzorach formularzy - zmiana dotyczy wyodrębniania rachunków bankowych. Ze względu na wprowadzone do projektów umów modyfikacje oraz konieczność zachowania jednolitego brzmienia wszystkich umów w danym konkursie, uprzejmie Państwa prosimy o ponowne przesłanie do Ministerstwa umów podpisanych przez upoważnione osoby.

Przycisk czytaj więcej


Kolejna konferencja programowa NKN

26-27 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki.

Przedstawiciele środowiska akademickiego zastanawiać się będą nad ścieżkami kariery akademickiej, mechanizmami awansu zawodowego i oceny pracowników naukowych.

Przycisk czytaj więcej


Nauka

Najnowsza lista punktowanych czasopism na 2016 rok

Niemal 18 tysięcy czasopism po raz kolejny podzielono na trzy części. W części A znalazło się 11271 czasopism naukowych, które posiadają współczynnik wpływu Impact Factor (IF) i wpisane zostały do bazy Journal Citation Reports. Część B to wykaz czasopism, które nie posiadają współczynnika IF. Lista zawiera 2209 tytułów. Ostatnią częścią tegorocznej listy czasopism jest lista C stworzona dla badań humanistycznych.

Przycisk czytaj więcej


Nagrody Ministra za 2015 rok rozdane

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Na piątkowej uroczystości, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, szef resortu nauki podkreślił, że laureaci zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju. – Przedmiot Państwa badań ma konstytutywny sens nie tylko dla naszego społeczeństwa, ale i dla człowieczeństwa – podkreślił Gowin.

Przycisk czytaj więcejRusza VI edycja Diamentowego Grantu

Terminy: nabór wniosków do 16 stycznia 2017 r.

Kto: absolwenci studiów I stopnia; osoby, które ukończyły trzeci rok studiów na studiach pięcioletnich jednolitych; osoby, które ukończyły czwarty rok studiów na studiach sześcioletnich jednolitych

Budżet: maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 180 tys. dla projektów humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 220 tys. dla projektów ścisłych, technicznych, przyrodniczych, etc. 

To już VI edycja Diamentowego Grantu - największego w Polsce konkursu dla początkujących badaczy. Oprócz dofinansowania prowadzonych przez siebie badań, laureaci programu otrzymają również możliwość wcześniejszego rozpoczęcia doktoratu. 

Podobnie jak w poprzednim roku, zgłaszane projekty przejdą przez dwuetapowy proces recenzencki. W pierwszej kolejności oceniana będzie sylwetka kandydata - jego dotychczasowe osiągnięcia naukowe lub artystyczne, aktywność naukowa, etc. W następnym etapie dwóch niezależnych recenzentów przyjrzy się projektom. 

Przycisk czytaj więcejKonkurs MINIATURA na pojedyncze działania naukowe

Terminy: nabór ciągły od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Kto: naukowcy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 12 lat

Budżet: 20 mln zł; maksymalna wartość dofinansowania projektu to 50 tys. zł

Rada Narodowego Centrum Nauki zakończyła prace nad konkursem MINIATURA na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych, czyli tzw. małe granty. Ta inicjatywa ma wesprzeć naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN. 

Działania naukowe, jakie mogą być finansowane w ramach konkursu MINIATURA, to m.in. badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, konsultacje naukowe, wyjazd badawcze czy konferencyjne.Czas realizacji działania naukowego może wynieść do 12 miesięcy.

Przycisk czytaj więcej


Zmiana przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej przez prof. Janusza Bujnickiego, od 2 grudnia 2016 r., na okres 6 miesięcy, przewodniczącym KPN został prof. Andrzej Jajszczyk. Zastępcą przewodniczącego została prof. Barbara Klajner-Maculewicz. 

KPN jest ciałem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Współtworzy i opiniuje dokumenty dotyczące rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, priorytetów inwestycyjnych i finansowych.

Przycisk czytaj więcej


Nowy portal EURAXESS Polska

Zapraszamy do zapoznania sie z nową odsłoną krajowego portalu EURAXESS Polska. Sieć EURAXESS – wspierająca międzynarodową mobilność i rozwój kariery naukowców – przekazuje poprzez swoje strony, praktyczne informacje dla naukowców i pracodawców w Europie ułatwiające zatrudnienie i nawiązywanie współpracy badawczej.

Informacje na stronie EURAXESS Polska dostępne są w dwóch językach: angielskim i polskim. Wersja angielska przeznaczona jest dla zagranicznych naukowców zainteresowanych pracą w Polsce i zawiera informacje dotyczące warunków wjazdu, pracy i pobytu w naszym kraju, a także dostęp do bazy ofert pracy i grantów, gdzie mogą oni poszukiwać ofert zatrudnienia i możliwości finansowania badań w Polsce.

Przycisk czytaj więcej


ERC ogłasza powrót Synergy Grants

Po dokonaniu oceny projektów Synergy Grants zaakceptowanych w pierwszych dwóch konkursach, Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) zdecydowała o reaktywowaniu tego typu grantów.

Dla przypomnienia: Synergy Grants to projekty interdyscyplinarne dla zespołów 2-4 naukowców, osiągające budżet do 15 mln euro na okres do 6 lat. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie: na pierwszy konkurs nadesłano 697 wniosków, na drugi – 427. Sfinansowano natomiast w sumie tylko 24 projekty.

Kolejny konkurs będzie ogłoszony w Programie Pracy na 2018 r., który zostanie opublikowany w połowie 2017 r.

Przycisk czytaj więcej


Innowacje i rozwój

22 mln złotych na praktyczne wykorzystanie badań podstawowych

Poznaliśmy wyniki drugiego konkursu programu TANGO uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację ambitnych badań i współpracę z przedsiębiorcami naukowcy otrzymają ponad 22 mln złotych.

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, mające na celu ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane są m. in: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Przycisk czytaj więcej


Przerwa w naborze wniosków w ramach konkursu „Premia na Horyzoncie”

Terminy: przerwa potrwa od 8 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r.

W związku z modyfikacją systemu składania wniosków w ramach konkursu pn. „Premia na Horyzoncie” na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom od dnia 8 grudnia 2016 r. do dnia 5 stycznia 2017 r. zostaje czasowo wstrzymany nabór wniosków.

Zapraszamy do składania wniosków po przerwie technicznej.

Przycisk czytaj więcej


TRANSCAN-2: otwarcie nowego konkursu

Terminy: nabór wniosków do 13 lutego 2017 r.

Budżet: 500 tys. euro (pokrywane przez NCBR) 

Nowy konkurs w ramach programu TRANSCAN-2 skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu onkologii. Zakresy tematyczne: 

  • Risk stratification to distinguish groups by susceptibility for development or progression of cancer based on molecular biomarkers and established cancer risk factors, such as age, medical history, anthropometrics (e.g., body mass index, waist circumference), and lifestyle related determinants (e.g., diet, physical exercise, environmental exposure and medication).
  • Validation of multiparametric methods, using the combination of promising biomarkers (genomic, proteomic, metabolomic and imaging markers) to improve our capability for early detection or progression of cancer.
  • Improve clinical evidence of the minimally invasive methods.

Przycisk czytaj więcej


Umiędzynarodowienie

Studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim - spotkanie informacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim

Terminy: 12 grudnia 2016 r., od 10:00-11:00

Miejsce: Uniwersytety Jagielloński, ul. Krupnicza 33

Przypominamy o trwającym naborze na stypendia Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji. Dla polskich kandydatów przygotowano 10 stypendiów.

Zainteresowane osoby zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 grudnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. O studiach w EUI opowiedzą m.in. prof. Fabrizio Bernardi, profesor socjologii i szef wydziału nauk politycznych i społecznych oraz prof. Pieter Judson, profesor historii XIX i XX wieku oraz szef wydziału historii i cywilizacji. 

Rejestracja na spotkanie obowiązkowa, formularz znajduje się w linku poniżej. 

Przycisk czytaj więcej


Rozstrzygnięcie konkursu na organizację "Kursu Romańskiego 2017”

W odpowiedzi na konkurs na organizację kursu „Szkoła języka i kultury polskiej dla cudzoziemców – Kurs Romański 2017” wpłynęły 4 wnioski. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny zgłoszeń, zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu, wskazała Uniwersytet Jagielloński jako organizatora kursu.

Przycisk czytaj więcejPolsko-białoruski konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Terminy: nabór wniosków do 21 lutego 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz Państwowy Komitet ds. Nauki i Technologii Republiki Białorusi zapraszają do podjęcia współpracy w ramach programu polsko-białoruskiego.

Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i białoruskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Przycisk czytaj więcej


Ogłoszenia o pracy dla naukowców

Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.

Konkursy na stanowiska na uczelniach

Pod adresem bazaogloszen.nauka.gov.pl jest obecnie niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.

Nabór kandydatów do jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych

Pod adresem www.bip.nauka.gov.pl/nabor-kandydatow-do-jednostek-podleglych-pan-oraz-instytutow-badawczych opublikowanych jest ok. 90 ogłoszeń.

Sprawdź także strony:

Logo www.ncbir.gov.pl Logo Narodowego Centrum Nauki Logo Facebooka

Prosimy nie odpowiadać na tę wiadomość, ponieważ jest ona generowana automatycznie przez system biuletynu MNiSW.
Rezygnacja z biuletynu możliwa jest za pośrednictwem tej strony

Nadawcą biuletynu jest: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa, tel. 22 529 27 18

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików