Biuletyn MNiSW, 14 lipca 2017 r.

piątek, 14 lipca 2017

MNiSW: najnowsze informacje

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 14 lipca 2017
Senat przyjął ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Pobierz obrazki

Umożliwienie powrotu polskim naukowcom do kraju, promocja polskiej nauki w świecie, a także zachęcenie do studiowania obcokrajowców w Polsce – to główne powody, dla których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołuje NAW-ę, czyli Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, do życia. Projekt ustawy o NAW-ie został przyjęty na 45. posiedzeniu Senatu. Nowa agencja rozpocznie działalność od najbliższego roku akademickiego.
Szkolnictwo wyższe
Rejestracja na Narodowy Kongres Nauki otwarta!
Terminy: Kongres odbędzie się od 19 do 20 września 2017 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Krakowskim Środowiskiem Akademickim zapraszają do udziału w Narodowym Kongresie Nauki. Narodowy Kongres Nauki będzie stanowił podsumowanie debaty toczonej podczas konferencji programowych NKN w dziewięciu ośrodkach akademickich kraju.

Podczas Kongresu zostanie przedstawiony i poddany debacie projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Narodowym Kongresie Nauki prosimy o zgłoszenie swojego udziału i wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Edukacja globalna 2017 – ogłoszenie konkursu
Terminy: nabór wniosków do 2 sierpnia 2017 r.
Budżet: 350 tys. zł
Celem konkursu jest zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć dot. edukacji globalnej finansowanych z innych źródeł niż budżet RP. W konkursie wyłonione zostaną najlepsze projekty z propozycjami zadań publicznych, które skierowane będą do polskich obywateli.

Edukacja globalna to projekt, w ramach którego organizowane są działania informacyjne oraz edukacyjne, przybliżające na czym polegają problemy współczesnego świata oraz jakie czynniki kształtują międzynarodowy rozwój.
Postępowania dyscyplinarne nauczycieli akademickich – wzory pism procesowych
W maju i czerwcu w siedzibie Ministerstwie odbyły się dwa dwudniowe szkolenia z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, w trakcie których przeszkolono pond 100 uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych. Szkolenia organizowane były przez Konwent Rzeczników.

Zgodnie z sugestiami uczestników na stronie internetowej MNiSW opublikowaliśmy wzory pism procesowych sporządzanych w postępowaniach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich.
Nauka
Fundamenty NPRH – rozstrzygnięcie I etapu
Tematem konkursowym Fundamentów – trzeciego modułu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – była „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczyspospolitej do 1795 roku”. Do konkursu zgłoszono 36 wniosków. Te, które zdobyły przynajmniej 40 punktów, trafią do recenzji zewnętrznych. Wnioskodawcy mogą sprawdzić punktacje składanych przez siebie projektów w systemie OSF.
NPRH: nabór wniosków w kolejnych konkursach modułu Uniwersalia
Terminy: nabór wniosków do 4 sierpnia 2017 r.
Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłosiła kolejne konkursy w ramach modułu Uniwersalia. Polscy badacze będą mogli ubiegać się o środki na przetłumaczenie wybitnych dzieł polskiej humanistyki na języki kongresowe (Uniwersalia 2.1) lub krytyczne opracowanie i przekład literatury zagranicznej (Uniwersalia 2.2). W ostatniej edycji NPRH w ramach Uniwersaliów zgłoszono 180 wniosków. W sumie zrealizowanych zostanie ponad 70 projektów za łączną kwotę blisko 12 mln zł.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Terminy: do 15 października 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Innowacje i rozwój
Ruszyło badanie efektów programów NCBR
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło B+Radar - 3-letnie badanie przedsiębiorców, którzy ubiegali się o dofinansowanie w programach wdrażanych przez NCBR. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat efektów i skuteczności pomocy udzielanej przez NCBR przedsiębiorcom, w szczególności tego jak przyznana pomoc przekłada się na rozwój i aktywność danej firmy.
Umiędzynarodowienie
15 mln zł od MNiSW na Polish Studies w Cambridge
Pobierz obrazki

Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Cambridge będą rozwijać program studiów polskich działających na brytyjskiej uczelni.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 14 lipca. Centrum Studiów Polskich w Cambridge będzie finansowane ze specjalnej dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Porozumienie pozwoli na rozwój programu nauczania języka polskiego oraz literatury i kultury polskiej na Uniwersytecie w Cambridge, a także na zacieśnianie współpracy naukowej między UW a uczelnią w Cambridge.
Język polski jako obcy – egzaminy
Na stronie internetowej MNiSW opublikowaliśmy listę podmiotów, które zdobyły uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z języka polskiego jako obcego.

W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Narzędzie wspomagające nabór wniosków w projekcie „Akredytacje zagraniczne”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza uczelnie do składania wniosków w projekcie Akredytacje zagraniczne.

Dla wniosków, które zostały złożone w wersji papierowej, zostanie przeprowadzona migracja do wersji elektronicznej. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej umożliwia podgląd statusu wniosku po zalogowaniu.

Celem projektu jest wsparcie procesów uzyskiwania zagranicznych akredytacji i certyfikatów jakości kształcenia przez polskie uczelnie/grupy uczelni lub ich podstawowe jednostki organizacyjne, reprezentujące wszystkie obszary kształcenia, niezależnie od statusu własnościowego uczelni.
Nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki
W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowana została nowa umowa z Argentyną o współpracy w dziedzinie nauki i techniki.

Celem umowy jest rozwijanie i wzmacnianie związków między środowiskami naukowymi obu państw poprzez ułatwienie realizacji wspólnych programów i projektów zgodnie z priorytetami polityki społecznego i gospodarczego rozwoju Polski i Argentyny.

Obydwa państwa zamierzają wspierać jednostki naukowe podejmujące różnego rodzaju działania, których celem jest rozwój badawczo-technologiczny, np.: wizyty naukowców; projekty i programy badawcze, rozwojowe lub edukacyjne; konferencje, sympozja, szkolenia, warsztaty, konsultacje i wystawy naukowe czy wymianę informacji i dokumentacji naukowych.

Za koordynację współpracy dwustronnej będzie odpowiadać Wspólna Komisja ds. współpracy w dziedzinie nauki i techniki.
Study in Europe 2017 - targi w Singapurze
Terminy: targi odbędą się 30 września 2017 r.
Targi "Study in Europe" - organizowane corocznie przez Przedstawicielstwo UE w Singapurze i placówki krajów członkowskich - weszły już na stałe do kalendarza wydarzeń edukacyjnych w Singapurze.
Dzień stypendialny w Indonezji
Terminy: wydarzenie odbędzie się 12 sierpnia 2017 r.
Wydarzenie odbędzie się w Uniwersytecie Ratulangi w Mondado w Indonezji Ambasada RP w Dżakarcie otrzymała zaproszenie do uczestnictwa w Dniu Stypendialnym UE
Piąty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe
Terminy: nabór wniosków do 8 sierpnia 2017 r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu Israel Innovation Authority/ISERD ogłaszają piąty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.

Tagi: Biuletyn MNiSW

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików