Biuletyn MNiSW, 15 września 2017 r.


Biuletyn MNiSW: Raport Komisji Europejskiej a Konstytucja dla Nauki - punkty wspólne

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 15 września 2017 r.
Pobierz obrazki
Narodowy Kongres Nauki – transmisja na żywo
Narodowy Kongres Nauki, stanowi podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej. Głównym punktem kongresu będzie prezentacja założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – Konstytucji dla nauki.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z obrad Narodowego Kongresu Nauki na stronach www.nauka.gov.pl i www.nkn.gov.pl.
Szkolnictwo wyższe
Pobierz obrazki
Raport Komisji Europejskiej a Konstytucja dla Nauki - punkty wspólne
Finalny raport ukazuje wiele punktów zbieżnych pomiędzy zaleceniami PSF, a przygotowywaną Konstytucją dla nauki:
- podkreślenie roli rektora jako zarządzającego uczelnią;
- konieczność większej łączności uczelni ze środowiskiem społeczno-gospodarczym;
- wyraźne rozgraniczenie rodzajów uczelni na zawodowe i akademickie;
- uproszczenie systemu finansowania uczelni i połączenie strumieni dotacji,
- zmniejszające m.in. obowiązki sprawozdawcze; powołanie szkół doktorskich;
- proces oddolnej konsolidacji, większe zróżnicowanie w ustroju, finansowaniu, zarządzaniu kadrami, czy ewaluacji w zależności od misji uczelni;
- zwiększenie autonomii uczelni w kwestii kształtowania obowiązków kadry akademickiej;
- reorientowanie ewaluacji uczelni na zwiększanie wpływu prowadzonych badań na naukę, oraz odbiurokratyzowanie systemów kontroli jakości (wprowadzenie kategorii B+).
275 mln zł dla polskich uczelni
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki dwóch konkursów dla uczelni. Nagrodzone projekty pozwolą zrealizować kilkadziesiąt projektów stażowych i ułatwiających rozpoczęcie aktywności zawodowej przez studentów.

O dofinansowanie konkursów pt. „Studiujesz? Praktykuj!" mogły wnioskować szkoły wyższe kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych. Projekty musiały obejmować staże realizowane w ciągu ostatnich czterech semestrów studiów. Uczelnie zgłosiły łącznie 217 wniosków, spośród których aż 196 uzyskało pozytywną ocenę. Dlatego NCBR zdecydowało o zwiększeniu konkursowej alokacji do niemal 260 mln zł (pierwotnie wynosiła 150 mln zł).
Celem konkursu „Akademickie Biura Karier” było dofinansowanie działań na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów. Projekty objęły zadania związane z bezpośrednim wparciem studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Spośród 59 wniosków, dofinansowanie otrzymały 33 - łączna wartość dofinansowania wyniesie ponad 15 mln zł.
Nauka
MNiSW dofinansuje projekt w konkursie COFUND
Sukces polskiej jednostki w programie Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został beneficjentem konkursu COFUND w ramach prestiżowych Działań Marii Skłodowskiej-Curie.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na realizację ww. projektu w latach 2018-2023 finansowanie ze środków finansowych na naukę w wysokości ponad 7,5 mln zł.
Celem programu COFUND jest stymulowanie programów regionalnych, krajowych lub międzynarodowych, wspieranie szkoleń doskonalących oraz mobilności i rozwoju kariery naukowców na każdym etapie ich kariery.
Raport ERC: 73% badań przyniosło przełom lub postęp w nauce
73% badań finansowanych z grantów ERC doprowadziło do przełomowych odkryć i postępów w nauce – stwierdza opublikowany we wrześniu br. raport Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). W raporcie stwierdzono, że ERC osiąga swoje cele w zakresie finansowania projektów wysokiego ryzyka/wysokiego zysku oraz interdyscyplinarnych badań granicznych.
Badanie wykazało ponadto, że wpływ badań wykraczał poza sfery naukowe, pomimo tego, że ten aspekt nie został uwzględniony w czasie finansowania. Badania finansowane przez ERC mają potencjał, aby przynieść korzyści gospodarce i społeczeństwu, przy czym prawie połowa projektów ma już w tym względzie znaczący wpływ, a ponad trzy czwarte może mieć w dalszej perspektywie.
Informacja dotycząca nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych
w 2017 r.
W związku z licznymi zapytaniami i wnioskami redakcji i wydawnictw czasopism naukowych dotyczącymi terminu oraz kryteriów oceny czasopism naukowych, informujemy, że zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154), ustalenie wykazu czasopism naukowych następuje na podstawie wyników ich oceny przeprowadzanej nie rzadziej, niż co 2 lata.
Na potrzeby oceny jednostek naukowych zgodnie z § 32 ww. rozporządzenia, przy kompleksowej ocenie za lata 2013-2016 stosuje się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w tych latach przez ministra zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1126). Komunikatem z dnia 25 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikował ujednolicony wykaz czasopism naukowych ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016. Z uwagi na brak odpowiednich przepisów przejściowych lub dostosowujących, które odmiennie określałyby sposób liczenia tego terminu – początek biegu terminu dwuletniego rozpoczyna się z dniem wejścia w życie powyższego rozporządzenia tj. 1 stycznia 2017 r.
Biorąc powyższe pod uwagę w roku 2017 nie będzie przeprowadzona ocena czasopism naukowych.
Sposób przekazywania środków finansowych jednostkom naukowym w konkursie MINIATURA
Uprzejmie informujemy, że w konkursie MINIATURA 1 na pojedyncze działania naukowe środki finansowe będą przekazywane jednostce naukowej przez Centrum w drodze jednorazowego przelewu bankowego na rachunek bankowy Jednostki wyodrębniony dla wszystkich finansowanych przez Centrum projektów, staży, stypendiów i działań naukowych. Środki finansowe będą przesyłane na rachunek bankowy zdefiniowany dla konkursów ogłoszonych począwszy od dnia 15 września 2014 r.
Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia
Terminy: do 15 października 2017 r.
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami i trybem przyznawania stypendiów dla doktorantów i studentów za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018.
Nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę na 2018 r.
Terminy: nabór wniosków do 31 października 2017 r.
Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na Działalność upowszechniającą naukę (DUN) w roku 2018. DUN to realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
Innowacje i rozwój
Instrukcje przygotowania wniosków w konkursach SONATA 13,
SONATA BIS 7, HARMONIA 9 i MAESTRO 9
W sekcji Instrukcje przygotowania wniosków,dostępne są szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.
SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
SONATA BIS 7 - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
HARMONIA 9 - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej. MAESTRO 9 - konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.
Aktualizacja wyników naboru ofert w ramach projektu
„Najlepsi z najlepszych! 2.0.”
Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.
W wyniku przeprowadzonego postępowania 103 oferty zostały przekazane do oceny merytorycznej Zespołowi Ekspertów. Ostatecznie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdził 64 oferty do finansowania, na łączną kwotę 9,95 mln zł.
Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w:
- konkursach,
- zawodach,
- konferencjach na arenie międzynarodowej.
„Najlepsi z najlepszych! 2.0” to kontynuacja programów: „Najlepsi z najlepszych!” oraz „Generacja Przyszłości” realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Bezpłatne szkolenie z pomocy publicznej na działalność B+R
Terminy do wyboru:
4-5 października 2017 r. lub
16-17 października 2017 r. lub
25-26 października 2017 r. lub
7-8
listopada 2017 r.
Bezpłatne szkolenie Ministerstwa Rozwoju z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych realizujących projekty z zakresu infrastruktury B+R w ramach regionalnych programów operacyjnych. Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników uczelni i jednostek naukowych na temat zasad wsparcia działalności B+R oraz zasad dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R, w szczególności w zakresie infrastruktury B+R, oraz innych kwestii wynikających z komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej ze środków UE.
Szkolenia przeprowadzą eksperci z zakresu pomocy publicznej w dziedzinie B+R oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju.
Projekt NAUKOWIEC czyli spotkania ze stypendystami, ekspertami, doradcami i przedstawicielami świata biznesu
Miejsca: Warszawa, Kraków, Poznań, Gliwice, Łódź, Katowice.
Zapraszamy na bezpłatne październikowe, 3-dniowe wydarzenia organizowane w 6 miastach. Podczas nich będzie można porozmawiać ze stypendystami krajowych i zagranicznych programów, ekspertami z różnych dziedzin i sektorów, doradcami w planowaniu kariery i przedstawicielami świata biznesu. Udział w wydarzeniach pomoże w świadomym planowaniu kariery, pokaże istniejące narzędzia i możliwości. Dodatkowo zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami oraz przekazania swoich opinii i oczekiwań co do rozwoju kariery naukowej w Polsce.
Umiędzynarodowienie
Promocja studiów na polskich uczelniach
Terminy: 28 i 30 października 2017 r.
Ambasada RP w Hanoi informuje, że w dniach 28 i 30 października 2017 r. w Hanoi i mieście Ho Chi Minh w Wietnamie odbędą się dwie imprezy poświęcone promocji studiów w Europie pod nazwą „Study in Europe”. Ambasada RP w Hanoi będzie promowała studia w Polsce. Wydarzenia będą miały charakter targów połączonych z wykładami. Przewidziane są jedynie stoiska narodowe, które organizowane są przez ambasady państw członkowskich Unii Europejskiej. W obu wydarzeniach przewidywany jest udział ponad 1000 osób łącznie. Główną grupą docelową będą studenci, pragnący kontynuować naukę na studiach magisterskich lub doktoranckich w Europie. Ambasada RP w Hanoi będzie dysponowała swoim stoiskiem, na które serdecznie zaprasza przedstawicieli polskich uczelni.
DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze
Terminy: nabór wniosków do 15 grudnia 2017 r.
DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
✤ które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN,
✤ których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy,
✤ które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA.
Pilotaż Granty dla Seal of Excellence – wszystkie projekty dostaną dofinansowanie
W pilotażowym konkursie na granty dla Seal of Excellence w I Fazie Instrumentu MŚP ogłoszonym przez PARP zostało złożonych 20 wniosków (SoE z KE otrzymało 27 projektów ). Wszystkie złożone projekty otrzymały dofinansowanie.
PARP informuje, że do dofinansowania w ramach Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab, Pilotaż Granty dla Seal of Excellence zostało wybranych 20 projektów na łączną kwotę dofinansowania 4 200 000,00 zł, (54,54 % alokacji).
Dofinansowanie otrzymały zarówno projekty takie, jak innowacyjny dwusilnikowy samolot hybrydowy, jak również pierwszy na świecie inteligentny kosz na śmieci.
COST Info Day na Uniwersytecie Łódzkim
Termin: 26 września 2017 roku
Na Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST.
Podczas spotkania odbędą się warsztaty, na których uczestnicy dowiedzą się, jak składać wnioski w poszczególnych kategoriach (nauki ścisłe i techniczne, nauki humanistyczne i społeczne, nauki o życiu), a także spotkania z beneficjentami programu COST.
COST to Europejski Program Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science and Technology) tworzony przez 36 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące), którego najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich.
UWAGA - ostatnie miejsca na warsztaty dotyczące pisania wniosków do COST.
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego
W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Podstawa prawna: art. 11e ust. 1, pkt 1 ustawy o języku polskim.
Składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu podmiot uprawniony powinien wskazać osobę, która będzie zajmowała stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (po uprzednim kontakcie z tą osobą).
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami
NCN wraz z EU-India Platform for Social Sciences and Humanities (EqUIP) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pt. „Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections”. Sieć EqUIP szczególnie zachęca do składania wniosków interdyscyplinarnych.
W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.
Kraje uczestniczące w konkursie: Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania.
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.