Biuletyn MNiSW, 31 sierpnia 2017 r.


Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn, 31 sierpnia 2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Gowin: w nowej ustawie prawa studentów z prawdziwymi gwarancjami skutecznej ochrony
Pobierz obrazki
Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym zachowuje wszystkie prawa studentów, jakie do tej pory nabyli, zapewniając stabilność i pewność procesu studiowania oraz możliwość korzystania z szeregu prostudenckich rozwiązań. Regulamin studiów, który będzie przyjmowany w procedurze uzgodnieniowej z samorządem studenckim, będzie przewidywał możliwości:
- przenoszenia i uznawania punktów ECTS uzyskanych w tej samej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej,
- odbywania studiów według indywidualnego toku studiów,
- urlopów od zajęć oraz usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
- zmiany kierunku studiów,
- przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne, przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez niego obserwatora,
- uzyskania warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze.
Szkolnictwo wyższe
MNiSW razem z MON będą szkolić studentów
Już niedługo studenci-ochotnicy będą mogli doświadczyć wojskowego drylu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomi pilotażowy program „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, który ruszyć ma w przyszłym roku akademickim.
Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby wojenne Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Rezerwistów bowiem w polskiej armii – w skutek zmian demograficznych, a także zawieszenia obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej – brakuje.
Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich – druga edycja konkursu
Terminy: nabór wniosków od 18 września do 20 października 2017 r.
Budżet: 155 mln zł; maksymalny średni koszt na jednego uczestnika to 135 tys. zł
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne) lub jednostki naukowe, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wymogiem koniecznym jest posiadanie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej co najmniej na poziomie kategorii A.
W ramach projektu finansowane będzie opracowanie i realizacja nowych programów oraz w ramach ich wdrażania m.in. dodatkowe stypendia, wizyty studyjne i staże. Szacuje się, że wsparciem na studiach doktoranckich objętych zostanie ponad 1100 osób, spośród których ok. 700 uzyska stopień doktora.
Polski MOOC – konkurs na realizację projektu
Terminy: nabór wniosków do 5 września 2017 r.
MOOC (Massive Open Online Courses) to platforma kształcenia na odległość. MNiSW ogłosiło konkurs na projekt badawczy, którego celem jest stworzenie propozycji funkcjonowania ogólnokrajowej platformy MOOC. Projekty powinny być realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych oraz efektywnych sposobów zdobywania wiedzy.
Projekt opisywany we wniosku powinien obejmować:
- opracowanie i wdrożenie koncepcji organizacji platformy, w tym zasad tworzenia kursów i szkoleń oraz ich wyboru do zamieszczenia na platformie, a także systemu zapewnienia ich jakości,
- opracowanie trzech kursów i szkoleń pilotażowych,
- merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem platformy przez okres co najmniej dwóch lat.
Eksperci Narodowego Kongresu Nauki w Niezbędniku Akademickim PWN
Zachęcamy do lektury drugiego numeru Niezbędnika Akademickiego PWN. W wakacyjnym numerze pojawiły się artykuły ekspertów, którzy brali udział w Narodowym Kongresie Nauki – m.in. tekst prof. Wiesława Banysia oraz dr hab. Tomasza Pietraszkiewicza na temat federalizacji uczelni czy rozważania dr hab. Macieja Duszczyka na temat mobilności. Oprócz tego w numerze również przewodnik jak pozyskać grant oraz artykuł Mariusza Kusiona na temat prawa cytatu.
"Niezbędnik Akademicki PWN" to darmowe e-czasopismo poświęcone sprawom nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, skierowane do naukowców, pracowników administracyjnych oraz studentów i doktorantów. Kolejne numery ukazywać się będą co dwa miesiące.
Nauka
UWERTURA 1: pierwszy krok do zdobycia grantu ERC
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło pierwszą edycję konkursu UWERTURA przeznaczonego dla naukowców, legitymujących się co najmniej stopniem doktora, którzy kierowali już projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Do konkursu nadesłano 24 wnioski, z których finansowanie w łącznej kwocie niemal 558 tys. zł uzyskało 7 projektów.
O staże zdecydowało się konkurować 24 badaczy. Do finansowania skierowano ostatecznie 7 projektów, których łączny budżet to prawie 558 tys. zł. Wyróżnione propozycje złożyli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetów Warszawskiego, Jagiellońskiego, Gdańskiego i Wrocławskiego, Instytutu Botaniki PAN oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Nagrodzeni badacze zajmą się tematami takimi jak zarządzanie międzynarodowymi migracjami w Europie, wpływ ekstremalnych fal na środowiska arktycznych wybrzeży, czy biomedyczne zastosowania kropek kwantowych.
Rusza rejestracja na październikowe warsztaty z obsługi wniosków i projektów badawczych
Terminy: warsztaty odbędą się 3 października; zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 r.
Miejsce: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, przy ul. Królewskiej 57
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów NCN.
Celem szkolenia jest:
- omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny,
- prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego,
- przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
- pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.
Nowy konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe
Terminy: nabór wniosków wstępnych do 24 października 2017 r.
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp.
Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.
Wzory umów NPRH
Na stronie internetowej MNiSW opublikowane zostały wzory umów do modułów Uniwersalia 2.1, Uniwersalia 2.2 oraz Dziedzictwo narodowe.
Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców
Terminy: nabór wniosków trwa od 1 do 31 października 2017 r.
MNiSW rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku. Wnioski powinny zostać złożone w systemie OSF oraz wysłane pocztą na adres ministerstwa.
NCN: kolejna aktualizacja wyników konkursu MINIATURA 1
Ze względu na ciągły nabór wniosków w konkursie MINIATURA 1 listy rankingowe będą publikowane na bieżąco do końca marca 2018 r. Zachęcamy do sprawdzania podstrony z wynikami konkursu MINIATURA 1 (data ostatniej aktualizacji: 2017-08-29). MINIATURA to konkurs na pojedyncze działania naukowe, z którego naukowcy ze stopniem doktora mogą finansować m.in. wyjazdy na kwerendy, wyjazdy badawcze czy konferencje. W odróżnieniu od pozostałych konkursów z oferty Centrum, nabór wniosków na tzw. „małe granty” jest prowadzony w trybie ciągłym, a cykl oceny projektów jest skrócony.
Innowacje i rozwój
Możliwość komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej dofinansowanej ze środków polityki spójności w latach 2007-2013
Od kilku lat MNiSW we współpracy z Ministerstwem Rozwoju prowadzi działania na rzecz jak najszerszego komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej dofinansowanej ze środków polityki spójności w latach 2007-2013. Regulacje unijne dopuszczają bowiem takie wykorzystywanie do poziomu 20% zasobów, bez konieczności zwrotu części otrzymanego na realizację projektu infrastrukturalnego dofinansowania.
Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7
Terminy: nowy termin zakończenia naboru wniosków to 22 września 2017 r.
Z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF Rada NCN przedłużyła termin naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13
i SONATA BIS 7.
Umiędzynarodowienie
Informacja dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC)
W związku ze złożonymi wnioskami i pytaniami jednostek naukowych realizujących projekty ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w ramach umów podpisywanych między EIT a Wspólnotami Wiedzy i Innowacji (KIC) oraz między KIC i konsorcjami projektowymi uprzejmie informujemy, że zarówno projekty dotyczące tworzenia sieci współpracy w zakresie innowacji, jak i projekty realizowane w odpowiedzi na konkursy rozpisane przez KIC nie są objęte konkursem Premia na Horyzoncie.
Konkurs Premia na Horyzoncie przewidziany został dla jednostek naukowych realizujących projekty w odpowiedzi na konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską. W przypadku projektów realizowanych przez Konsorcja KIC projekty składane są w odpowiedzi na konkursy rozpisane przez KIC. Ponadto projekty te nie podlegają bezpośredniemu zarządzaniu, monitorowaniu realizacji i audytowi Komisji Europejskiej.
Granty Fulbright-Schuman do zgarnięcia!
Studenci studiów magisterskich, doktoranci i doktorzy, ale także specjaliści od szkolnictwa
wyższego – między innymi oni mogą zawalczyć o stypendia w ramach programu Fulbright-Schuman. Nabór ruszyć ma we wrześniu i potrwa do 1 grudnia tego roku.
Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi. O grant mogą także ubiegać się osoby specjalizujące się w edukacji i szkolnictwie wyższym. Drugi typ grantów – tzw. granty
innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.
Stypendia Rządu Szwajcarii dla młodych naukowców
Rząd Konfederacji Szwajcarskiej oferuje 4 stypendia dla młodych polskich naukowców na rok akademicki 2018/19. Przed złożeniem aplikacji należy nawiązać kontakt z profesorem na wybranej uczelni szwajcarskiej, który pokieruje danym projektem badawczym.
MNiSW nie pośredniczy w procedurze rekrutacyjnej.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Ambasada Szwajcarii w Polsce.
Zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych
w Bangkoku
Terminy: targi odbędą się 11-12 listopada 2017 r.
Miejsce: Bangkok
Tegoroczne 14. OCSC International Education Expo 2017 w Bangkoku oferuje uczelniom i instytucjom edukacyjnym z całego świata możliwość nawiązania kontaktu z tajskimi uczniami i studentami, w tym także z najzdolniejszymi tajskimi maturzystami – Royal Thai Scholars, którzy dzięki specjalnemu królewskiemu stypendium mają możliwość studiowania za granicą.
W poprzedniej edycji targów, w 2016 r. w uczestniczyło aż 20 854 osób, w tym 9% zainteresowanych studiami doktoranckimi, 38% - magisterskimi, 22% - licencjackimi, 17% - kursami językowymi,
8% - nauką w szkole średniej i 6% - innymi kursami. W targach wzięło udział łącznie 359 instytucji edukacyjnych z 23 krajów.
Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego
W skład komisji egzaminacyjnej działającej przy podmiocie uprawnionym do organizowania egzaminu powinien wejść przewodniczący będący egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizowania egzaminu podmiot uprawniony powinien wskazać osobę, która będzie zajmowała stanowisko przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
(po uprzednim kontakcie z tą osobą).
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.