Biuletyn MNiSW, 8 września 2017 r.


Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.
Jeśli wiadomość nie wyświetla się poprawnie, zobacz ją w przeglądarce

Pobierz obrazki
Biuletyn MNiSW, 8 września 2017
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czworo Polaków wśród laureatów ERC Starting Grant 2017
Pobierz obrazki
Europejska Rada ds. Badań Naukowych ogłosiła wyniki konkursu ERC Starting Grant 2017. 406 obiecujących badaczy otrzymało granty warte w sumie 605 mln euro. Wśród laureatów jest czworo Polaków, dwóch z nich będzie realizowało swój grant w Polsce: dr Krzysztof Fic z Politechniki Poznańskiej oraz dr Artur Obłuski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Zdobywcy grantów będą pracować nad różnymi zagadnieniami: od badań dotyczących zdrowia – przewlekłych infekcji lub astmy, przez zarządzanie katastrofami, bezpieczeństwo sieci i zmiany klimatyczne.
Szkolnictwo wyższe
Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich – druga edycja konkursu
Terminy: nabór wniosków od 18 września do 20 października 2017r.
Budżet:155 mln zł; maksymalny średni koszt na jednego uczestnika to 135 tys. zł
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza kolejną edycję konkursu na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich. Wnioski o dofinansowanie mogą składać wyłącznie szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne) lub jednostki naukowe, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Wymogiem koniecznym jest posiadanie oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej co najmniej na poziomie kategorii A. W ramach projektu finansowane będzie opracowanie i realizacja nowych programów oraz w ramach ich wdrażania m.in. dodatkowe stypendia, wizyty studyjne i staże. Szacuje się, że wsparciem na studiach doktoranckich objętych zostanie ponad 1100 osób, spośród których ok. 700 uzyska stopień doktora.
Nauka
Rejestracja na październikowe warsztaty z obsługi wniosków i projektów badawczych
Terminy: warsztaty odbędą się 3 października; zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017r.
Miejsce: Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów NCN. Celem szkolenia jest: - omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny, - prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego, - przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce, - pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.
DIALOG - lista zgłoszonych projektów
Terminy: nabór wniosków jest ciągły i trwa do 30 czerwca 2019r.
Budżet: budżet 20 mln zł/rok. Dofinansowanie dla jednego grantu: od 100 tys. do 2 mln zł.
Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w obszarach:
• „Doskonałość naukowa”
• „Nauka dla innowacyjności”
• „Humanistyka dla rozwoju”
Celem jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program dopuszcza szerokie spektrum wnioskodawców planujących działania służące budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. O granty mogą aplikować zarówno jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki, jak i konsorcja.

Lista projektów (z dnia 24 lipca 2017 r.) zgłoszonych do programu DIALOG, zatwierdzonych do finansowania w kolejnym etapie oceny.
Konkurs z obszaru nauk humanistycznych – HERA Public Spaces: Culture and Integration in Europe
Terminy: nabór wniosków wstępnych do 24 października 2017r.
Narodowe Centrum Nauki zaprasza do udziału w nowym konkursie sieci HERA pt. Public spaces: Culture and Integration in Europe. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty z obszaru nauk humanistycznych obejmujące badania interdyscyplinarne, których celem jest zrozumienie relacji między przestrzenią publiczną, kulturą a zagadnieniami, takimi jak: integracja europejska, procesy migracyjne, globalizacja, cyfryzacja itp. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 4 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Sieć HERA oczekuje, ze w projektach poza instytucjami badawczymi wystąpią także partnerzy pozaakademiccy, np. muzea, organizacje pozarządowe, media.
Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego i młodych naukowców
Terminy: nabór wniosków trwa od 1 do 31 października 2017r.
MNiSW rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w 2018 roku. Wnioski powinny zostać złożone w systemie OSF oraz wysłane pocztą na adres ministerstwa.
Innowacje i rozwój
Miliard na innowacje w drugiej edycji BRIdge Alfa
Rekordowy budżet i możliwość aplikacji w dwóch ścieżkach –ruszył nabór wniosków w drugim konkursie BRIdge Alfa. Program ma za zadanie wspierać innowacyjne projekty „od pomysłu do przemysłu”.
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wiceminister nauki Piotr Dardziński rozmawiał z dziennikarzami i przedstawicielami przemysłu o BRIdge Alfa. Program jest inicjatywą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) agencji wykonawczej MNISW , która ma na celu wsparcie rozwoju nowatorskich projektów, a następnie ich komercjalizację. Służyć temu ma sieć wehikułów inwestycyjnych, stanowiąca uzupełnienie systemu wspierania innowacji na wszystkich etapach realizacji projektów „od pomysłu do przemysłu” i wpisująca się w rządową Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Bezpłatne szkolenie z pomocy publicznej na działalność B+R
Bezpłatne szkolenie Ministerstwa Rozwoju z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych realizujących projekty z zakresu infrastruktury B+R w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Celem szkoleń jest zwiększenie poziomu wiedzy wśród pracowników uczelni i jednostek naukowych na temat zasad wsparcia działalności B+R oraz zasad dotyczących pomocy publicznej na działalność B+R, w szczególności w zakresie infrastruktury B+R, oraz innych kwestii wynikających z komercyjnego wykorzystania infrastruktury uczelni i jednostek naukowych, wspartej ze środków UE.

Szkolenia przeprowadzą eksperci z zakresu pomocy publicznej w dziedzinie B+R oraz pracownicy Ministerstwa Rozwoju.
Ruszył konkurs Polski Produkt Przyszłości
Terminy: składania wniosków mija 6 października 2017r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedsiębiorców do udziału w XX jubileuszowej edycji konkursu Polski Produkt Przyszłości. Nagrodą jest grant do 100 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Celem konkursu Polski Produkt Przyszłości jest rozwój firmy, promocja i umiędzynarodowienie najbardziej innowacyjnych produktów i technologii wytworzonych w Polsce. Uczestnikami konkursu mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja składające się z jednostki naukowej i przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie Polski.
Możliwość komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej dofinansowanej ze środków polityki spójności w latach 2007-2013
Od kilku lat MNiSW we współpracy z Ministerstwem Rozwoju prowadzi działania na rzecz jak najszerszego komercyjnego wykorzystania infrastruktury badawczej dofinansowanej ze środków polityki spójności w latach 2007-2013. Regulacje unijne dopuszczają bowiem takie wykorzystywanie do poziomu 20% zasobów, bez konieczności zwrotu części otrzymanego na realizację projektu infrastrukturalnego dofinansowania.
Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7
Terminy: nowy termin zakończenia naboru wniosków to 22 września 2017r.
Z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie ZSUN/OSF Rada NCN przedłużyła termin naboru wniosków w konkursach MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7.
Umiędzynarodowienie
European XFEL – międzynarodowy projekt z udziałem polskich naukowców
W budowie lasera European XFEL bierze udział 12 państw: Dania, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Rosja, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.
Całością prac związanych z polskim wkładem koordynowało Narodowe Centrum Badań Jądrowych. NCBJ zadeklarowało, że zamierza nadal wnosić swój wkład w eksploatację urządzenia w fazie badawczej, jednak zasadnicze wyzwanie dla strony polskiej to zaproponowanie wartościowych projektów naukowych, które będą realizowane w Hamburgu przez polskich uczonych.
Granty Fulbright-Schuman do zgarnięcia!
Terminy: nabór rusza we wrześniu i potrwa do 1 grudnia 2017r.
Studenci studiów magisterskich, doktoranci i doktorzy, ale także specjaliści od szkolnictwa wyższego – między innymi oni mogą zawalczyć o stypendia w ramach programu Fulbright-Schuman. Projekty zgłaszane w konkursie powinny skupiać się wokół spraw związanych z Unią Europejską lub też relacji między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi. O grant mogą także ubiegać się osoby specjalizujące się w edukacji i szkolnictwie wyższym. Drugi typ grantów – tzw. granty innowacyjne – dedykowany jest kwestiom poufności i ochronie danych.
Politechnika Gdańska i Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z prestiżowym logo HR Excellence in Research
Logo HR Excellence in Research jest znakiem jakości w zakresie stosowania najwyższych standardów w badaniach naukowych i zatrudnianiu kadry naukowej.
Prawo do posługiwania się logo nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które wdrażają zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN oraz Politechnika Gdańska zostały uznane za instytucje stwarzające jedne z najlepszych warunków pracy i rozwoju dla badaczy w Europie. Dzięki nadanemu certyfikatowi wskazane jednostki będą miały możliwość m.in. premiowana w krajowych i międzynarodowych konkursach grantowych. Poza tym zyskają możliwość publikowania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess, na której logo HR Excellence in Research widoczne będzie obok nazwy.
Szwajcarskie stypendia rządowe dla wybitnych naukowców i artystów zagranicznych
Rząd Konfederacji Szwajcarskiej oferuje 4 stypendia dla młodych polskich naukowców na rok akademicki 2018/19. Przed złożeniem aplikacji należy nawiązać kontakt z profesorem na wybranej uczelni szwajcarskiej, który pokieruje danym projektem badawczym. MNiSW nie pośredniczy w procedurze rekrutacyjnej. Szczegółowych informacji udziela Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz Ambasada Szwajcarii w Polsce.
Zaproszenie do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych w Bangkoku
Terminy: targi odbędą się 11-12 listopada 2017r.
Zachęcamy przedstawicieli polskich uczelni do osobistego udziału, bądź przesyłania do Ambasady RP w Bangkoku materiałów promocyjnych w języku angielskim (adres: Embassy of Poland, Unit 605-607, 6th Floor, Athenee Tower, Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, Tajlandia). Materiały te będą dystrybuowane poprzez polskie stoisko na targach.

Tegoroczne 14. OCSC International Education Expo 2017 w Bangkoku oferuje uczelniom i instytucjom edukacyjnym z całego świata możliwość nawiązania kontaktu z tajskimi uczniami i studentami, w tym także z najzdolniejszymi tajskimi maturzystami – Royal Thai Scholars, którzy dzięki specjalnemu królewskiemu stypendium mają możliwość studiowania za granicą.

W poprzedniej edycji targów, w 2016 r. w uczestniczyło aż 20 854 osób, w tym 9% zainteresowanych studiami doktoranckimi, 38% - magisterskimi, 22% - licencjackimi, 17% - kursami językowymi, 8% - nauką w szkole średniej i 6% - innymi kursami. W targach wzięło udział łącznie 359 instytucji edukacyjnych z 23 krajów.
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
Prosimy nie odpowiadać na wiadomość. Rezygnacja z biuletynu możliwa jest poprzez kliknięcie tego linku.