Gremia doradcze Ministerstwa

Komunikaty o pracach poszczególnych gremiów i zespołów oraz inne informacje można znaleźć klikając na link-nazwę zespołu w lewej kolumnie tabeli a także w nawigacji bocznej (po jej rozwinięciu)

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego (serwis zewnętrzny)

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wybieralnym organem przedstawicielskim nauki i szkolnictwa wyższego.
Współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ministrem właściwym do spraw nauki oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, polityki naukowej i innowacyjnej państwa

Komitet Polityki Naukowej

Komitet działa na podstawie przepisów ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zadania komitetu to:

 • pomoc ministrowi przy opracowywaniu dokumentów dotyczących strategii rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej;
 • pomoc ministrowi przy opracowywaniu projektu budżetu państwa i planu finansowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach finansowania nauki;
 • opiniowanie planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • merytoryczna ocena sprawozdań z działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności;
 • sporządzanie opinii i ocen w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy;
 • udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu priorytetów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych, z punktu widzenia rozwoju nauki w ramach średnioterminowego planu i dostępnych środków;
 • analiza kosztów utrzymania i efektywności wykorzystania dużej infrastruktury badawczej;
 • opracowanie propozycji powiązania polskiej infrastruktury badawczej z badawczą infrastrukturą europejską.

Członkowie Komitetu powoływani są zarządzeniem Ministra. Minister wybiera ich spośród kandydatów spełniających wymogi formalne, kierując się zasadami zapewnienia reprezentacji różnych dziedzin naukowych, różnych rodzajów jednostek naukowych, a także różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego.

Rada Młodych Naukowców (serwis zewnętrzny)

Rada jest organem pomocniczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołanym na podstawie Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2018 r.

 • Rada identyfikuje bariery rozwoju kariery młodych naukowców;
 • przygotowuje rekomendacje dotyczących instrumentów wspomagania karier młodych naukowców;
 • przybliża młodym naukowcom mechanizmów związanych z funkcjonowaniem finansowania nauki;
 • wspiera kontakty młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;
 • wdraża postanowienia Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.
 • Rada może sporządzać dla Ministra opinie i rekomendacje w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych jest organem opiniodawczo-doradczym ministra, powoływanym na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.).
Minister powołuje członków Komitetu spośród kandydatów zgłoszonych przez środowisko naukowe i środowiska społeczno-gospodarcze.

Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

1. Do zadań Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach należy:
1) formułowanie i przedstawianie:
a) hodowcom, dostawcom i użytkownikom opinii i wniosków w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych,
b) użytkownikom opinii w sprawach współpracy w zakresie wzajemnego udostępniania narządów i tkanek pobranych od zwierząt,
c) hodowcom wytycznych dotyczących zwiększania odsetka zwierząt będących potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli;
2) opracowywanie i udostępnianie użytkownikom dobrych praktyk, w szczególności w zakresie planowania i wykonywania procedur, stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia oraz stosowanych metod alternatywnych;
3) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw nauki i ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa wniosków wynikających z rocznego sprawozdania podsumowującego wyniki kontroli hodowców, dostawców i użytkowników;
4) powoływanie i odwoływanie członków lokalnych komisji;
5) współpraca z Komisją Europejską przy:
a) opracowywaniu i zatwierdzaniu metod badawczych zapewniających uzyskanie bez wykorzystania zwierząt lub przy wykorzystaniu mniejszej ich liczby, lub w sposób powodujący mniejszy ból u wykorzystywanych zwierząt takiego samego lub szerszego zakresu informacji, jaki zostałby uzyskany przy wykonywaniu procedur z wykorzystaniem zwierząt (metody alternatywne),
b) wyznaczaniu laboratoriów wykonujących badania mające na celu zatwierdzenie metod alternatywnych na potrzeby unijnego laboratorium referencyjnego, będącego europejskim ośrodkiem walidacji metod alternatywnych;
6) udostępnianie informacji o metodach alternatywnych i ich propagowanie;
7) przedstawianie osobie lub osobom, o których mowa w art. 25 ust. 2, opinii w sprawach związanych z pozyskiwaniem, hodowlą, utrzymywaniem i wykorzystywaniem w procedurach zwierząt oraz opieką nad takimi zwierzętami, a także udostępnianie dobrych praktyk w tym zakresie;
8) wymiana informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zadań należących do Komisji oraz w zakresie dotyczącym wykonywania w ośrodku hodowcy, dostawcy i użytkownika zadań określonych w art. 25 ust. 1, a także udostępniania dobrych praktyk w tym zakresie.
(Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych Dz. U. poz. 266)

Zespół Odwoławczy

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się opiniowaniem wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy ministra , składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych, który w 2016 roku stworzył podstawy programu w nowej odsłonie – opracowano trzy nowe moduły, w ramach których organizowane są konkursy, przygotowano przejrzystą trzystopniową procedurę oceny wniosków, wypracowano również nowe kryteria oceny.

Rola Rady w funkcjonowaniu programu polega na przygotowaniu założeń, celów i procedur konkursowych oraz nadzorowaniu ich realizacji przez wszystkie osoby zaangażowane w proces oceny wniosków.

Zespół ds. projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną raportów końcowych z realizacji projektów programu, oceną projektów zgłaszanych do NPRH.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Konwent Rzeczników

Konwent Rzeczników przejął zadania realizowane dotychczas przez Zespół ds. Dobrych Praktyk Akademickich, który uległ rozwiązaniu.

Do obowiązków Konwentu należy:

 1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej,
 2. formułowanie opinii w sprawach szczególnie skomplikowanych wynikających
 3. z prowadzonych postępowań, na wniosek uczelnianych komisji dyscyplinarnych, które będą dotyczyć w szczególności nieprawidłowości w dysponowaniu własnością intelektualną,
 4. inicjowanie prac nad projektami określającymi zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.

Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.

Obsługę prac Konwentu zapewnia urząd obsługujący ministra.

Rada do spraw koordynacji zadań związanych z przyznaniem nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Rada działa na podstawie ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.
Koordynuje zadania związane z przyznaniem nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo­-techniczne, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.
Rada powoływana jest zarządzenim ministra.

Zespół ds. Nagród ministra dla nauczycieli akademickich

Zespół działa na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów i rozporządzenia MNiSW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich.
Zespół ocenia wnioski o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku, przedstawia opinie o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej ministra; przedstawia ministrowi propozycji dotyczących przyznania nagród wraz z uzasadnieniem.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne; przedstawia Ministrowi nie więcej niż trzy nominacje do nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne w każdej kategorii.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół interdyscyplinarny do spraw działalności upowszechniającej naukę

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę składanych przez: prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, podmioty działające na rzecz nauki, biblioteki naukowe, ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej;
oceną raportów oraz rozliczeń umów z wykonania zadań.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół interdyscyplinarny ds. działalności upowszechniającej naukę w zakresie podniesienia poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zadania: ocena wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę w zakresie zadań wydawniczych składanych przez prezesa Polskiej Akademii Umiejętności, podmioty działające na rzecz nauki, biblioteki naukowe, ministrów i kierowników centralnych organów administracji rządowej
ocena raportów oraz rozliczeń umów z wykonania zadań.
Zespół jest powoływany zarządzeniem ministra.

Zespół do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W zakresie jego działania leży:

ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową, na utrzymanie potencjału badawczego, pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostki naukowej oraz przedstawienie propozycji wysokości finansowania albo odmowy przyznania środków finansowych,utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego oraz przedstawienie propozycji wysokości finansowania lub odmowy przyznania środków, wraz z uzasadnieniem, działalność związaną z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców, działalność związaną z utrzymanie i poszerzeniem naukowych baz danych oraz przedstawienie propozycji wysokości finansowania albo odmowy przyznania środków, ocena wniosków o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w przypadku sytuacji nadzwyczajnych spowodowanych awarią lub zdarzeniem losowym, rozliczanie przyznanych jednostkom naukowym środków finansowych w ramach działalności statutowej, prowadzenie innych spraw.

Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną wniosków o przyznanie stypendiów oraz przedstawienie ministrowi listy wniosków rekomendowanych do przyznania stypendium ze wskazaniem jego miesięcznej wysokości oraz okresu, na który przyznaje się stypendium.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Iuventus Plus”

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach programu oraz oceną raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną projektów zgłoszonych do konkursów ogłaszanych w ramach programu, ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Zespół specjalistyczny ds. inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki

Do zakresu działania należy: ocena wniosków o finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz przedstawienie ministrowi opinii dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania dotacji celowej na: zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą inwestycje budowlane oraz inwestycje informatyczne, ocena raportów końcowych z wykorzystania dotacji.
Powoływany jest zarządzeniem ministra. Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Zespół ds. projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Rozwój sportu akademickiego”

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Zajmuje się oceną wniosków o finansowanie projektów badawczych zgłoszonych w konkursach, ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach funduszu nauki i technologii polskiej

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do zakresu działania należy: opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych na realizację inwestycji w ramach Programu, ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji inwestycji, opiniowanie innych spraw związanych z realizacją inwestycji
Zespół wykonuje zadania w trybie obiegowym.
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. oceny wniosków zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności”

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do zakresu działania należy: ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych do konkursu dokonywana z uwzględnieniem zasad określonych w ogłoszeniu o konkursie, ustalenie listy rankingowej przedłożonych wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania poszczególnych wniosków do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do zakresu działania należy: ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych do konkursu dokonywana z uwzględnieniem zasad określonych w ogłoszeniu o konkursie, ustalenie listy rankingowej przedłożonych wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania poszczególnych wniosków do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania, ocena raportów końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół ds. projektów zgłoszonych w ramach programu pod nazwą „Generacja Przyszłości”

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do zakresu działania należy: ocena merytoryczna wniosków zgłoszonych do konkursu dokonywana z uwzględnieniem zasad określonych w ogłoszeniu o konkursie, ustalenie listy rankingowej przedłożonych wniosków wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania poszczególnych wniosków do finansowania i określeniem proponowanej kwoty dofinansowania, ocena raportów końcowych z realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania
Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Kontynuacją programu Generacja Przyszłości jest od 2015 r. projekt pozakonkursowy „Najlepsi z najlepszych!””.

Zespół doradczy - komitet koordynacyjny ds. planu działania Programu COPERNICUS

Zespół działa na podstawie zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komitetu Koordynacyjnego do spraw Panu Działania programu Copernicus.
Działanie zespołu obejmuje:

 • sporządzanie opinii dotyczącej wdrażania programu w Polsce;
 • opinii dotyczących udziału polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze kosmicznym w budowie komponentu satelitarnego programu oraz wdrożenia tego komponentu w Polsce;
 • przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie mechanizmów umożliwiających polskim użytkownikom dostęp do danych i usług dostarczanych przez centra operacyjne programu oraz stymulowania rozwoju sektora usług pochodnych;
 • przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie wspierania udziału polskich jednostek naukowych w konsorcjach naukowych przygotowujących nowe rozwiązania w ramach programu;
 • przedstawianie propozycji rozwiązań w zakresie promowania polskich jednostek naukowych i przedsiębiorców w związku z uczestnictwem w konkursach związanych z programem, ogłaszanych przez Unię Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną; przedstawienie propozycji rozwiązań dotyczących stworzenia Polskiego Forum programu – platformy wymiany informacji i konsultacji;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia przedstawicielom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w radach i zespołach Europejskiej Agencji Kosmicznej w sprawach związanych z udziałem Polski w programach obowiązkowych i opcjonalnych powiązanych z programem;
 • opracowanie strategii promocyjnej dotyczącej programu Copernicus, ze wskazaniem korzyści płynących z uczestnictwa w programie.

Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół interdyscyplinarny do spraw współpracy naukowej z zagranicą

Do zadań Zespołu należą:

 • ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę, w tym rekomendacja finansowania lub odmowy przyznania środków finansowych wraz z uzasadnieniem, przeznaczonych na:
  a) finansowanie projektów realizowanych we współpracy z partnerem zagranicznym, obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowanych w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, współfinansowanych z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi,
  b) działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych, o których mowa w lit a,
  c) opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych,
  d) zadania określone w ustanowionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programie „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”,
  e) zadania określone w ustanowionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Programie wspierania jednostek naukowych zaangażowanych w rozwój europejskiej infrastruktury badawczej w
  obszarze nauk humanistycznych i społecznych w ramach konsorcjów CLARIN ERIC i ESS–ERIC,
  f) zadania określone w ustanowionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programie „Ideas Plus”;
 • ocena wniosków składanych w ramach naboru tematów badawczych do protokołów lub porozumień wykonawczych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych;
 • ocena raportów rocznych i końcowych z realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, informacji z realizacji udziału w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie udziału w inicjatywie
  EIT–KIC InnoEnergy” oraz zadań dotyczących współpracy naukowej z zagranicą realizowanych na podstawie przepisów dotychczasowych;
 • ocena wniosków o zmianę warunków realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, udziału w przedsięwzięciu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Wsparcie udziału w inicjatywie EIT–KIC InnoEnergy” oraz
  zadań dotyczących współpracy naukowej z zagranicą realizowanych na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zespół powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół interdyscyplinarny do spraw programu „Mobilność Plus”

Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do zakresu działania należy:

 • ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na uczestnictwo w programie „Mobilność Plus” oraz ustalanie list rankingowych i rekomendowanie wysokości finansowania na uczestnictwo w programie;
 • ocena sprawozdań rocznych i końcowych z uczestnictwa w programie, o którym mowa w pkt 1;
 • opiniowanie wniosków o zmianę warunków umów zawartych w ramach programu, o którym mowa w pkt 1;
 • przedstawianie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego opinii i rekomendacji dotyczących funkcjonowania programu, o którym mowa w pkt 1.

Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Do zakresu działania należy:

 • nadzorowanie i prowadzenie oceny czasopism naukowych, wdrożenie procedury penalizacyjnej polegającej na upomnieniu wnioskodawcy, a w przypadku powtarzającej się sytuacji – odmowy umieszczenia czasopisma w wykazie czasopism punktowanych przez kolejne trzy lata,
 • sporządzenie oraz przedłożenie ministrowi wykazu: polskich i zagranicznych czasopism naukowych umieszczonych w Journal Citation Reports, polskich i zagranicznych czasopism naukowych umieszczonych w European Reference Index for the Humanities, zgłoszonych do oceny polskich i zagranicznych czasopism naukowych nieobjętych wykazami powyżej. 

Powoływany jest zarządzeniem ministra.

Zespół interdyscyplinarny do spraw oceny wniosków na realizację przedsięwzięcia pn. "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników"

Celem projektu „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników” jest opracowanie narzędzi i wdrożenie trwałego systemu cyklicznej oceny potencjału naukowo – technologicznego oraz kształtowania polityki naukowej i naukowo-technologicznej na potrzeby innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki naszego kraju.  

Komisja Dyscyplinarna Ministra

Komisja orzeka w I instancji w sprawach rektorów i prorektorów, przewodniczących uczelnianych komisji dyscyplinarnych oraz przewodniczących i członków komisji dyscyplinarnej Ministra podlegających odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego.

Komisja rozpatruje zażalenia wniesione na postanowienia wydane przez Rzeczników Dyscyplinarnych w prowadzonych przez nich postępowaniach wyjaśniających.

Zespół do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zespół działa na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064).
Do zakresu działania Zespołu należy analiza wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń państwowych pracownikom jednostek organizacyjnych szkolnictwa wyższego i jednostek naukowych.

Powołany jest zarządzeniem ministra.

Obsługę Zespołu zapewnia Biuro Ministra.

Zespół interdyscyplinarny do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

Zespół działa na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Do zakresu działania Zespołu należy:

 1. ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na naukę, przeznaczonych na:
  a) wniesienie wkładu krajowego na rzecz udziału we wspólnym międzynarodowym programie lub
  przedsięwzięciu, w tym w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej,
  b) działania związane z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za
  granicą;
  c) realizację zadań określonych w ustanowionym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  przedsięwzięciu pod nazwą „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz
  CERN
 2. ocena raportów z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację zadań, o których
  mowa w pkt 1;
 3. ocena wniosków o zmianę warunków realizacji zadań, o których mowa w pkt 1 lit. a i b.

Zespół powoływany jest zarządzeniem Ministra.

Zespół doradczy do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych

Zadaniem Zespołu jest identyfikowanie aktualnych problemów w sprawach związanych z ochroną praw człowieka w związku z rozwojem biologii i medycyny, a następnie ustosunkowanie się do nich w formie opinii i raportów, które są przedkładane Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z propozycjami założeń do projektów aktów normatywnych.

Zespół powoływany jest zarządzeniem Ministra.