Słownik przydatnych wyrażeń i skrótów COST, najczęściej zadawane pytania

Słownik pojęć:

Action Chair – Przewodniczący Akcji

Cost Action – Akcja Cost

CSO- Committee of Senior Officials – Komitet Wysokich Przedstawicieli

COST Action Grant Agreement – Umowa grantowa

COST Cooperating Member-  Państwo współpracujące z COST- To państwo spoza UE , które, zgodnie z pkt 7 statutu COST  uxznane  za państwo współpracujące ( np. Izrael)

CNC- COST National Coordinator – Koordynator Krajowy COST – w Polsce jest to Pani Jadwiga Mrozowska, gł. specjalista w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NNC- COST Near Neighbour Countries – Państwa sąsiadujące. Państwa, które mogą korzystać z dedykowanego wsparcia pozwalającego na  uczestnictwo w COST- lista takich krajów: Albania, Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Bialoruś, Egipt, Gruzja, Jordan, Liban, Libia, Mołdowa. Maroko, Autonomia Palestyńska, Rosja, Syria, Tunezja oraz Ukraina.

COST Partner Member - To kazde państwo  (zgodnie z art. 8 statutu COST), które zostało  przyjęte  do stowarzyszenia COST jako państwo partnerskie

ECI- Early Career Investigator -  Naukowiec, który jest do 8 lat po uzyskaniu doktoratu

FFR- Final Financial Report-

FSAC –  Financial Scientific and  Administrative  Cooperation

Grant Holder - Jednostka/ instytucja odpowiedzialna za wdrażanie Akcji COST pod kątem administracyjnym oraz finansowym.

IFR - Intermediate Financial Report

 ITCs – Inclusiveness Targets Countries (szczegóły w stopce dokumentu)

IPC- International Partner Countries - Państwa które nie są  ani Państwami członkowskimi COST  ani NNC

LOS - Local Organiser Support

MC – Management Committee – Komitet Zarządzający

Member – członek, delegat

MoU – Memmorandum of Understanding – umowa, którą podpisują kraje należący do danej Akcji

NNC - Near-Neighbour Country

Open Call – otwarty konkurs, w którym można zgłosić Akcję

Secondary proposer – osoba zaangażowana w przygotowanie Akcji COST na etapie jej pisania

Substitute member – zastępca delegata w Komitecie Zarządzającym

STSM - Short Term Scientific Missions - krótkoterminowe wyjazdy naukowe/ stażowe

Working group – grupa robocza


FAQ

  1. Czy  COST może odmówić zwrotu kosztów (pełna odpowiedź znajduje się także w Vademecum COST pkt. 2.5. s. 16).
    Cost Association może po dostarczeniu raportu finansowego (zarówno okresowego jak i końcowego) oraz w terminie późniejszym odrzucić  wszystkie koszty niekwalifikowalne zgodnie z Vademecum, w szczególności po dokonaniu możliwych sprawdzeń i audytów.

Tagi: COST

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików