Dla studentów i doktorantów

W Polsce obowiązuje tak zwany boloński model studiów: są one prowadzone w systemie trzystopniowym (licencjat, magisterium, doktorat).

  1. Po maturze można więc wybrać:  studia I stopnia -  licencjackie lub inżynierskie. Pierwsze trwają minimum 3 lata (6 semestrów), a absolwent uzyskuje tytuł licencjata. Na studiach inżynierskich nauka trwa minimum 3,5 roku (7 semestrów) i kończy się zdobyciem tytułu inżyniera.
  2. Po ukończeniu studiów I stopnia można rozpocząć naukę na II  drugiego stopnia i zdobyć tytuł magistra. Jest on równorzędny z tym uzyskiwanym na studiach jednolitych, trwających przeważnie 5 lat.
  3. Po ukończeniu studiów magisterskich można podnieść kwalifikacje na studiach podyplomowych (co najmniej dwa semestry).

Dla studentów i doktorantów - informacje

Najczęściej zadawane pytania

Drugi kierunek studiów jest bezpłatny!

Uczelnie publiczne nie pobierają opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych.[i] Trzeba jednak pamiętać o jednym: uczelnie publiczne same określają (w drodze uchwały) liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych. Ustalają więc też liczbę miejsc dla osób, które chcą podjąć drugi/kolejny kierunek [ii]. To znaczy, że warunkiem przyjęcia na te studia będzie osiągnięcie odpowiednio wysokiego progu punktowego – inaczej kandydat nie zdobędzie miejsca w puli przeznaczonej dla osób podejmujących drugi/kolejny kierunek studiów.

  • Jeśli ktoś ukończył bądź studiuje na studiach stacjonarnych I stopnia, to każde następne studia I stopnia (np. studia licencjackie lub studia inżynierskie), bądź jednolite studia magisterskie będą drugim/kolejnym kierunkiem.
  • Jeśli jednak ktoś po studiach I stopnia wybiera studia II stopnia (i nie jest studentem innego kierunku studiów II stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich), jest to kontynuacja kształcenia, nawet jeśli na innym kierunku studiów.

Zaświadczenia o przebiegu lub ukończeniu studiów

Takie zaświadczenie może się przydać przy składaniu wniosku o kredyt studencki lub przy otwieraniu przewodu doktorskiego. Informacje, jak to załatwić, podaje portal Obywatel.gov.pl.

W wyborze studiów pomoże portal WybierzStudia.nauka.gov.pl

Zawiera on rzetelne, stale aktualizowane dane z oficjalnych baz o szkolnictwie wyższym. 

Można się ubiegać o przyjęcie na dowolną liczbę kierunków, ale trzeba wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy.

Wysokość opłat rekrutacyjnych

W uczelni publicznej ją określa rektor, z tym, że opłaty te nie mogą być wyższe od opłat maksymalnych, ustalanych co roku przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opłata rekrutacyjna, co do zasady, nie jest zwracana – wyjątki mogą być określane przez uczelnie. Kandydaci mogą być z niej zwolnieni tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Uczelnie niepubliczne mogą również pobierać wpisowe, same ustalając jego wysokość


[i] Dzięki nowelizacji ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) od dnia 1 października 2014 r. uczelnie publiczne nie pobierają opłat za drugi i kolejny kierunek studiów stacjonarnych.
[ii] Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Co się jeszcze zmieniło dla studentów od 1 października 2014 roku?