Konwent Rzeczników

W dniu 27 października 2014 r. rozpoczął swoją działalność Konwent Rzeczników, nowy organ opiniodawczy przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skład osobowy I Konwentu Rzeczników 2014 r.

Skład osobowy II Konwentu Rzeczników na lata 2015-2018:

Przewodnicząca:

Członkowie:

Konwent Rzeczników przejął zadnia realizowane przed jego powołaniem przez Zespół do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich, który uległ rozwiązaniu z dniem 27 października 2014 r.

Do obowiązków Konwentu należy:

  1. formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących dobrych praktyk w nauce i pracy akademickiej,
  2. formułowanie opinii w sprawach szczególnie skomplikowanych wynikających
  3. z prowadzonych postępowań, na wniosek uczelnianych komisji dyscyplinarnych, które będą dotyczyć w szczególności nieprawidłowości w dysponowaniu własnością intelektualną,
  4. inicjowanie prac nad projektami określającymi zasady dobrych praktyk w nauce i szkolnictwie wyższym.

Uchwała nr 1/7/2015 Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej występowania rzeczników dyscyplinarnych Ministra w postępowaniu odwoławczym przed Komisją Dyscyplinarną przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2014 r. w sprawie organizacji wewnętrznej Konwentu Rzeczników oraz trybu realizacji zadań przez Konwent Rzeczników posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 10 razy w roku.

Obsługę prac Konwentu zapewnia urząd obsługujący ministra.