Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej

Odpowiadając na potrzeby polskiego środowiska naukowego i wypełniając rekomendacje Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) w sprawie narodowych map drogowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło we wrześniu 2009 roku procedurę konkursowego naboru projektów do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Opracowany w lutym 2011 roku dokument pozwolił na uwypuklenie potencjału różnych dziedzin nauki w Polsce oraz wyselekcjonowanie i uczynienie widocznymi najlepszych spośród przedsięwzięć zgłaszanych przez środowiska naukowe. Dzięki niemu MNiSW zyskało istotny instrument służący prowadzeniu długoterminowej polityki w zakresie rozwoju strategicznej infrastruktury badawczej w Polsce oraz udziału polskich zespołów naukowych w najważniejszych europejskich i międzynarodowych przedsięwzięciach tego typu.

Powstanie PMDIB zostało poprzedzone przeglądem posiadanej przez jednostki naukowe bazy badawczej oraz dotychczasowej polityki inwestycyjnej. W rezultacie stwierdzono, że znakomita większość dostępnej aparatury to urządzenia małe, często nie w pełni wykorzystywane, których podobne egzemplarze znajdują się w różnych jednostkach naukowych. W uzupełnieniu dokonano także przeglądu dużych inwestycji, realizowanych od roku 2007 przez jednostki naukowe ze środków funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wykorzystując te analizy ustalono, że propozycja przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej umieszczona na PMDIB powinna opisywać ideę stworzenia ośrodka badawczego, w kraju lub za granicą, konsolidującego krajowy potencjał naukowy w danej dziedzinie. W działalność takiego ośrodka powinny być zaangażowane silne zespoły naukowe, posiadające odpowiedni dorobek krajowy i międzynarodowy. Koncepcja organizacyjna ośrodka powinna obejmować zasadę otwartego dostępu do urządzenia badawczego, w oparciu o kryterium doskonałości naukowej.

Zgodnie z przyjętym założeniem, umieszczenie przedsięwzięcia na PMDIB nie stanowi zobowiązania ze strony MNiSW odnośnie do finansowania budowy czy też późniejszego utrzymania ośrodka badawczego. Może natomiast mieć pozytywny wpływ na przyszłe decyzje w tym względzie, podejmowane zarówno przez MNiSW, jak i inne agencje finansujące, a także na prestiż i pozycję jednostek naukowych zaangażowanych w realizację projektu.

Opierając się na definicji sformułowanej przez ESFRI przyjęto, że termin „infrastruktura badawcza” w kontekście PMDIB odnosi się do ośrodka badawczego o skali krajowej, obejmującego: urządzenie badawcze zlokalizowane w jednym miejscu, współpracujące urządzenia o mniejszej skali połączone strukturą organizacyjną (tzw. infrastruktura rozproszona), narzędzia badawcze w postaci programów komputerowych lub innego typu procedury oraz urządzenia pomocnicze – biblioteki, depozyty, banki danych, centra i sieci komputerowe.

Aktualizacja PMDIB

Zgodnie z przyjętym założeniem, PMDIB jest dokumentem otwartym, podlegającym okresowym przeglądom. W związku z tym, w styczniu 2013 r. MNiSW podjęło decyzję o uruchomieniu procesu aktualizacji PMDIB.

Propozycje przedsięwzięć w I etapie aktualizacji PMDIB można było nadsyłać do 15 marca 2013 r. W tym etapie złożono 100 propozycji przedsięwzięć, które zostały poddane ocenie ze strony recenzentów krajowych oraz Zespołu doradczego ds. PMDIB.

W komunikatach z 30 sierpnia oraz 2 września 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o zakończeniu procesu oceny propozycji przedsięwzięć złożonych do MNiSW w ramach I etapu aktualizacji PMDIB i zaproszeniu wybranych spośród nich do II etapu aktualizacji PMDIB. Propozycje tych przedsięwzięć można było nadsyłać do 15 listopada 2013 r.

W II etapie aktualizacji PMDIB rozpatrywano 33 propozycje przedsięwzięć nowych oraz 5 przedsięwzięć już obecnych na PMDIB, które skorzystały z możliwości modyfikacji swoich założeń (dotyczących składu konsorcjum, zakresu inwestycji, budżetu czy planu badawczego).

Złożone propozycje były oceniane przez dwóch recenzentów krajowych i dwóch recenzentów zagranicznych oraz opiniowane przez Zespół doradczy ds. PMDIB. Łącznie w procesie oceny wzięło udział blisko dwustu recenzentów krajowych i zagranicznych wywodzących się z różnych dziedzin nauki oraz sfery zarządzania infrastrukturą badawczą.

Zaktualizowana PMDIB zawiera 53 propozycje przedsięwzięć w wielu szeroko rozumianych dziedzinach nauki, tj.: nauki fizyczne i matematyczne – 14, nauki techniczne – 14, nauki o Ziemi i biologiczne – 11, zagadnienia interdyscyplinarne – 6, nauki medyczne i rolnicze – 6, nauki społeczne i humanistyczne – 2.

30 z nich to przedsięwzięcia krajowe, 23 natomiast ma charakter międzynarodowy. 13 spośród przedsięwzięć obecnych na PMDIB jest w fazie realizacji.

MNiSW przewiduje, że kolejna aktualizacja PMDIB zostanie ogłoszona na przełomie lat 2016/2017.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików