Ogłoszenie konkursu modułu „Uniwersalia” 2.1 w ramach NPRH - 2017 r.

poniedziałek, 26 czerwca 2017

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłasza konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r .

Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” (M. P. z 2016 r. poz. 674) oraz Komunikatu o zmianie zasad finansowania programu (M. P. z 2017 r. poz. 425) ogłasza się konkurs o finansowanie projektów w ramach ww. programu w module „Uniwersalia” 2.1.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie przekładów na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego.

 1. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.
 2. Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
  1. obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
  2. dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
  3. charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
  4. warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
 3. Wnioski mogą składać:
  1. jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a - e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260), zwanej dalej „ustawą”;
  2. biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
  3. podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące regularną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea - niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.
 4. W przypadku składania wniosku przez podmiot działający na rzecz nauki należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w art. 13c pkt 3 ustawy, tj.
  1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Rejestru instytucji kultury wydany w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, poświadczony za zgodność z oryginałem;
  2. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
  3. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
  4. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  5. informacje potwierdzające prowadzenie działalności upowszechniającej naukę z wyliczeniem realizowanych prac na rzecz upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki.
 5. Wnioskodawca nieotrzymujący dotacji na działalność statutową dołącza do wniosku informacje dotyczące:
  1. badań naukowych zrealizowanych przez Wnioskodawcę w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji i innych osiągnięć naukowych;
  2. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty, których okres realizacji nie jest dłuższy niż 60 miesięcy.
 7. Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
 8. Wysokość finansowania jest ustalana indywidualnie dla każdego projektu na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę szczegółowego kosztorysu i kalkulacji wydawniczej załączonych do wniosku. Wycena zadań musi odpowiadać ich wartościom rynkowym i być zgodna z Katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych w projektach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za zgodność kosztów projektu z katalogiem odpowiada Wnioskodawca.
 9. Ze środków NPRH nie mogą być finansowane projekty obejmujące zadania naukowe aktualnie wykonywane przez Wnioskodawcę, które są finansowane ze środków budżetowych, w tym z dotacji statutowej, naruszające zakaz podwójnego finansowania tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Za powstanie sytuacji podwójnego finansowania odpowiada Wnioskodawca.
 10. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania publikacji powstałych w ramach projektu do udostępniania w ramach repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej.
 11. Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 26 czerwca 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
 12. Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.1” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 11. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.
 13. Zakres informacji wymaganych we wniosku określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 14. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w pkt 11 nie będą rozpatrywane.
 15. Do konkursu przyjmowane są wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
 16. Wnioski niespełniające wymagań formalnych zwraca się Wnioskodawcy z informacją o przyczynach zwrotu i możliwości uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania informacji. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 17. W konkursie przyjęto tryb oraz kryteria oceny wniosków zgodne z procedurą opracowaną przez Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, zwaną dalej „Radą”, powołaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 18. Ocena merytoryczna wniosku przebiega w następujący sposób:
  1. Preselekcja wniosków dokonywana jest przez trzech ekspertów na podstawie analizy pełnych wersji projektów, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
   1. Wartość naukowa monografii, w tym znaczenie dla dyscypliny, której dotyczy i promocji osiągnięć polskiej humanistyki za granicą;
   2. Międzynarodowa ranga wydawnictwa zagranicznego, w tym zakres deklarowanego opracowania redakcyjnego wykonywanego przez wydawnictwo;
   3. Kompetencje i doświadczenie tłumacza;
   4. Zasadność kosztorysu w stosunku do zadań przewidzianych w projekcie;
   5. Sposób upowszechnienia i dystrybucji wyników przez wydawnictwo zagraniczne.
   oraz dodatkowych rekomendacji ekspertów, według następującej skali:
   1. projekt do finansowania w pierwszej kolejności;
   2. projekt do finansowania, o ile będą dostępne środki finansowe;
   3. projekt nierekomendowany do finansowania.
  2. Eksperci przygotowują listę rankingową najwyżej ocenionych wniosków i przyjmują ją poprzez głosowanie zwykłą większością głosów, a następnie przedkładają ją Radzie wraz z rekomendacjami dotyczącymi finansowania. Do finansowania rekomendowane mogą być wnioski na łączną kwotę nie wyższą niż 7 mln zł, które otrzymały trzy rekomendacje A lub dwie A i jedną B.
  3. Rada dokonuje analizy poprawności procedury, omawia listę rankingową i jej skutki finansowe. Rada zatwierdza listę rankingową wniosków w drodze głosowania i przedkłada ją Ministrowi wraz z rekomendacjami.
 19. Na podstawie listy rankingowej, przedstawionej przez Radę, Minister podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków finansowych na realizację projektów.
 20. Przyznane środki będą przekazane Wnioskodawcy na podstawie umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczenia projektu.
 21. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu jest zobowiązany złożyć w urzędzie obsługującym Ministra projekt umowy o realizację projektu, zawierającej harmonogram i kosztorys. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy.
 22. Złożenie wniosku do konkursu oznacza akceptację określonych w ogłoszeniu zasad postępowania konkursowego i oceny wniosków.
 23. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-358; (22) 52-92-383; (22) 50-17-107.

Tagi: NPRH, Konkurs NPRH, Uniwersalia

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików