Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dot. składania raportów: rocznego i końcowego z zakresu Działalności Upowszechniającej Naukę - w ramach naboru wniosków na 2016 r. i lata wcześniejsze

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że ze względu na wysokie natężenie prac informatycznych, implementacyjnych w systemie teleinformatycznym OSF, termin uruchomienia funkcjonalności składania raportu rocznego i raportu końcowego z zakresu działalności upowszechniającej naukę w systemie OSF, ulegnie przesunięciu.

Mając na względzie zapewnienie Wnioskodawcom możliwości poprawnego złożenia raportu rocznego i raportu końcowego, z zachowaniem terminów określonych w § 10  ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę (Dz. U. z  2016 r., poz. 1514), uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraził zgodę na rozwiązanie tymczasowe polegające na możliwości złożenia raportu rocznego i raportu końcowego - w ramach naboru wniosków na 2016 r. i lata wcześniejsze - wyłącznie w postaci papierowej. Wzory raportu rocznego oraz raportu końcowego, stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Jednocześnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że raport roczny i raport końcowy dotyczący wniosków składanych na rok 2017 i lata kolejne, składany będzie przy zachowaniu terminów i formy określonych w § 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Tagi: DUN, Działalność upowszechniająca naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików