Komunikat w sprawie naboru wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę na rok 2017

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w dniu 20 września 2016 r. zostanie ogłoszone nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 21 września 2016 r. Od tego dnia następuje zmiana w zakresie naboru wniosków o finansowanie zadań z zakresu dzielności upowszechniającej naukę na rok 2017.

Termin naboru wniosków o finansowanie zadań z zakresu dzielności upowszechniającej naukę na rok 2017 będzie wydłużony do dnia 30 listopada 2016 r.

Nowy formularz wniosku obowiązujący od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, zostanie udostępniony w systemie teleinformatycznym OSF w drugiej połowie października 2016 r. (informacja w sprawie terminu uruchomienia systemu z nowym formularzem wniosku, zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem).

Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia wnioskodawca będzie składał wniosek w systemie teleinformatycznym OSF. Ponadto wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć:

  1. Informację określoną w części A wniosku;
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030);
  3. Oświadczenie  o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu przez wnioskodawcę dotacji na działalność statutową;
  4. Oświadczenie o wykonywaniu w sposób ciągły zadań z zakresu upowszechniania nauki oraz o prowadzeniu prac na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych – w przypadku wniosku składanego w ramach celu określonego w art. 25 ust. 1 ustawy (wniosek „Upowszechnianie”);
  5. Oświadczenie o posiadaniu statusu wydawcy czasopism – w przypadku wniosku składanego w ramach celu określonego w art. 25 ust. 4a ustawy (wniosek „Działalność wydawnicza”).

UWAGA!!!  Oprócz wniosku złożonego w systemie teleinformatycznym OSF, Wnioskodawca składa dokumenty wskazane w pkt. 1 – 5  wyłącznie na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wnioski złożone (wysłane w systemie teleinformatycznym OSF do dnia 20 września 2016 r.) przez wnioskodawców przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, przy zachowaniu formy wynikającej z rozporządzenia obowiązującego w dniu złożenia wniosku, będą procedowane wg nowego rozporządzenia, które wejdzie w życie 21 września 2016 r.

Tagi: Działalność upowszechniająca naukę, DUN

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików