Dziennik Urzędowy 2012

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Nr 83/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2011 r. o powołaniu komisji do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

luty

29.02.2012

2.

Zarządzenie Nr 1/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

29.02.2012

3.

Zarządzenie Nr 2/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

luty

29.02.2012

4.

Zarządzenie Nr 3/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

29.02.2012

5.

Zarządzenie Nr 4/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

luty

29.02.2012

6.

Zarządzenie Nr 5/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw doświadczeń na zwierzętach

luty

29.02.2012

7.

Zarządzenie Nr 6/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych

luty

29.02.2012

8.

Komunikat Nr 1 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

marzec

5.03.2012

9.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2011 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie z części 38 „Szkolnictwo wyższe”

marzec

5.03.2012

10.

Komunikat Nr 2 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 stycznia 2012 r. o zmianie wysokości przyznanych środków finansowych na naukę na inwestycję aparaturową i inwestycje budowlane

marzec

5.03.2012

11.

Zarządzenie Nr 9/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

marzec

5.03.2012

12.

Zarządzenie Nr 10/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marzec

5.03.2012

13.

Zarządzenie Nr 11/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie o powołaniu komisji do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

marzec

5.03.2012

14.

Zarządzenie Nr 12/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony

marzec

5.03.2012

15.

Zarządzenie Nr 13/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na 2012 rok

marzec

5.03.2012

16.

Zarządzenie Nr 14/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

marzec

5.03.2012

17.

Zarządzenie Nr 15/2012 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marzec

5.03.2012

18.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2011 r. dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego, Realizacja wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie” – z części 38 - Szkolnictwo wyższe

marzec

5.03.2012

19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników drugiej edycji projektu „Programy stażowo - szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

marzec

5.03.2012

20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Iuventus Plus”

marzec

14.03.2012

21.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2011 r. dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z części 38 – Szkolnictwo wyższe

marzec

14.03.2012

22.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marzec

15.03.2012

23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

marzec

16.03.2012

24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marzec

26.03.2012

25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

marzec

26.03.2012

26.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2012 r. o przyznanych środkach finansowych na działalność wspomagającą badania oraz na działalność upowszechniającą naukę w 2011 roku

kwiecień

17.04.2012

27.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych

kwiecień

17.04.2012

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

kwiecień

17.04.2012

29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego – Kapituły konkursowej do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” – III edycja

kwiecień

17.04.2012

30.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie listy zatwierdzonych placówek naukowych

kwiecień

17.04.2012

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

kwiecień

17.04.2012

32.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – Kapituły konkursowej do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” – III edycja

kwiecień

17.04.2012

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień

17.04.2012

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień

17.04.2012

35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie o powołaniu komisji do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

maj

9.05.2012

36.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

maj

9.05.2012

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

maj

9.05.2012

38.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. o przyznanych ze środków finansowych na naukę zwiększeniach dotacji na finansowanie utrzymania potencjału badawczego jednostek naukowych

maj

9.05.2012

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

maj

9.05.2012

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – Kapituły konkursowej do spraw oceny zgłoszeń do konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i wydawcy miesięcznika Elle pt. "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie" - III edycja

maj

9.05.2012

41.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów w ramach programu "Index Plus"

czerwiec

1.06.2012

42.

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich UMCS w Lublinie z dnia 17 listopada 2010 r.

czerwiec

1.06.2012

43.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

czerwiec

1.06.2012

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł wspierający młodych humanistów 2.1 i 2.2 oraz moduł upowszechniający wyniki polskich badań humanistycznych na świecie 3.1 i 3.2

czerwiec

1.06.2012

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych i rozwojowych

czerwiec

1.06.2012

46.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

czerwiec

6.06.2012

47.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. o przyznanych ze środków finansowych na naukę środkach na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

czerwiec

28.06.2012

48.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane

czerwiec

28.06.2012

49.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje budowlane i inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej

czerwiec

28.06.2012

50.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

czerwiec

28.06.2012

51.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

czerwiec

28.06.2012

52.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

czerwiec

28.06.2012

53.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

czerwiec

28.06.2012

54.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

lipiec

13.07.2012

55.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników drugiej edycji projektu "Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników" realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

lipiec

24.07.2012

56.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników drugiej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

sierpień

31.08.2012

57.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw przedsięwzięcia pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”

sierpień

31.08.2012

58.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

sierpień

31.08.2012

59.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

sierpień

31.08.2012

60.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

październik

10.10.2012

61.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

październik

10.10.2012

62.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych

październik

10.10.2012

63.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

październik

10.10.2012

64.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

listopad

6.11.2012

65.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych i rozwojowych

listopad

6.11.2012

66.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 października 2012 r. w sprawie powołania pomocniczego Zespołu – komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

listopad

6.11.2012

67.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

grudzień

6.12.2012

68.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki interdyscyplinarnego

grudzień

6.12.2012

69.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa MNiSW

 

grudzień

6.12.2012

70.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego MNiSW

 

grudzień

6.12.2012

71.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie raportu o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2011 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń

grudzień

10.12.2012

72.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2012 r. w sprawie wykazów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach

 

grudzień

10.12.2012

73.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 października 2012 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego w 2012 r.

grudzień

10.12.2012

74.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2012/2013

grudzień

10.12.2012

75.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

grudzień

10.12.2012

76.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

grudzień

10.12.2012

77.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2012 r. o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki

grudzień

10.12.2012

 

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików