Dziennik Urzędowy 2013

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie

luty

13.02.2013

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2013 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą

luty

13.02.2013

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

luty

13.02.2013

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

luty

13.02.2013

5.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora

luty

13.02.2013

6.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

luty

13.02.2013

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

luty

13.02.2013

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2013 rok

luty

13.02.2013

9.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lutego 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych

luty

 

19.02.2013

 

10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Generacja Przyszłości”

luty

 

19.02.2013

 

11.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” z części 38 - „Szkolnictwo wyższe” oraz kwot tych dotacji

luty

 

20.02.2013

 

12.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z części 38 – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

luty

 

20.02.2013

 

13.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki

luty

 

27.02.2013

 

14.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników trzeciej edycji projektu „Programy stażowo - szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

luty

 

27.02.2013

 

15.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych: Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego, Realizacja wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Administrowanie programem uczenie się przez całe życie z części 38 – „Szkolnictwo wyższe” oraz kwot tych dotacji

marzec

06.03.2013

16.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom w roku 2012 w ramach części 67 – Polska Akademia Nauk budżetu państwa

marzec

06.03.2013

17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Generacja Przyszłości”

marzec

06.03.2013

18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komisji do spraw rekrutacji uczestników trzeciej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

marzec

08.03.2013

19.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o przyznanych w latach 2011 – 2012 środkach finansowych na realizację projektów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

kwiecień

 

03.04.2013

 

20.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje budowlane i inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

kwiecień

 

03.04.2013

 

21.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycje budowlane

kwiecień

 

03.04.2013

 

22.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w 2012 roku po rozpatrzeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

kwiecień

 

03.04.2013

 

23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień

 

03.04.2013

 

24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

kwiecień

 

03.04.2013

 

25.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2013 r. o środkach finansowych przyznanych na działalność upowszechniającą naukę w 2012 r.

kwiecień

 

29.04.2013

 

26.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 -„Szkolnictwo wyższe” oraz kwot tych dotacji

kwiecień

 

29.04.2013

 

27.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2013 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

kwiecień

 

29.04.2013

 

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

kwiecień

 

29.04.2013

 

29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Ścieżki Kopernika”

kwiecień

29.04.2013

 

30.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 kwietnia 2013 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie uczestnictwa naukowców w programie „Mobilność Plus”

kwiecień

 

29.04.2013

 

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego"

maj

02.05.2013

32.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego"

maj

02.05.2013

33.

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 12 marca 2013 r.

lipiec

 

02.07.2013

 

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lipiec

 

02.07.2013

 

35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej

lipiec

 

02.07.2013

 

36.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

lipiec

04.07.2013

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

lipiec

04.07.2013

38.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców

lipiec

04.07.2013

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

lipiec

04.07.2013

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego – Komitetu Koordynacyjnego do spraw Planu Działania Programu Copernicus

lipiec

04.07.2013

41.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów celowych

lipiec

04.07.2013

42.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

lipiec

09.07.2013

43.

 Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

lipiec

09.07.2013

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

lipiec

09.07.2013

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

lipiec

09.07.2013

46.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego - Komisji do spraw rekrutacji uzupełniającej uczestników trzeciej edycji projektu „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników” realizowanego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

lipiec

09.07.2013

47.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie powołania Rady do spraw koordynacji zadań związanych z przyznaniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lipiec

15.07.2013

48.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego – Komisji do spraw oceny wniosków w ramach programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji”

lipiec

15.07.2013

49.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki

lipiec

19.07.2013

50.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

lipiec

29.07.2013

51.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu „Mobilność Plus” oraz programu „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców”

sierpień

29.08.2013

52.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 września 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

wrzesień

20.09.2013

53.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

wrzesień

20.09.2013

54.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora

wrzesień

20.09.2013

55.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu pomocniczego – komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

październik

28.10.2013

56.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu pomocniczego – komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

listopad

08.11.2013

57.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

listopad

08.11.2013

58.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności”

listopad

19.11.2013

59.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 listopada 2013 r. o przyznanych środkach finansowych na naukę na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 

listopad

19.11.2013

60.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

listopad

20.11.2013

61.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych

listopad

27.11.2013

62.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2013 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

listopad

27.11.2013

63.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

listopad

27.11.2013

64.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2013/2014

grudzień

16.12.2013

 

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików