Dziennik Urzędowy 2014

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

styczeń

3.01.2014

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowych do spraw wyłonienia Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących

styczeń

3.01.2014

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

styczeń

15.01.2014

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą

styczeń

15.01.2014

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego – Komisji do spraw oceny wniosków w ramach programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji"

styczeń

15.01.2014

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców

styczeń

24.01.2014

7.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie listy zatwierdzonych placówek naukowych

styczeń

24.01.2014

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

styczeń

31.01.2014

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych

styczeń

31.01.2014

10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

luty

5.02.2014

11.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej

luty

5.02.2014

12.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej nauki

luty

7.02.2014

13.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki

luty

7.02.2014

14.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych pod nazwą Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego, Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego, Realizacja wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz Administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie” w części 38 budżetu państwa „Szkolnictwo wyższe” oraz kwot tych dotacji

luty

20.02.2014

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe na 2014 rok

luty

20.02.2014

16.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2013 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 „Szkolnictwo wyższe”

marzec

6.03.2014 r

17.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 roku przyznano dotacje w części 67 – Polska Akademia Nauk

marzec

6.03.2014 r

18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych

marzec

31.03.2014

19.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 marca 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych

marzec

31.03.2014

20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

marzec

31.03.2014

21.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Zachodniego - Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu

kwiecień

2.04.2014

22.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2013 r. przyznano dotacje celowe z części 38 – Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

kwiecień

2.04.2014

23.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 marca 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w 2013 roku w wyniku rozpatrzenia wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

kwiecień

30.04.2014

24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

kwiecień

30.04.2014

25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

maj

2.05.2014

26.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie sposobu postępowania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

maj

2.05.2014

27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Diamentowy Grant”

maj

2.05.2014

28.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2014 r. o powołanych członkach Komitetu Polityki Naukowej

maj 2.05.2014

29.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

maj 2.05.2014

30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw oceny rezultatów pracy brokerów innowacji w ramach programu pod nazwą „Brokerzy Innowacji”

maj 2.05.2014

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach

maj 2.05.2014

32.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

lipiec 4.07.2014

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lipiec 4.07.2014

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

lipiec 4.07.2014

35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

lipiec 4.07.2014

36.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

lipiec 4.07.2014

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

lipiec 4.07.2014

38.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym

lipiec 9.07.2014

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą 

sierpień 21.08.2014

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej 

sierpień 21.08.2014

41.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołanian Rady ds. koordynacji zadań związanych z przyznaniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

sierpień 21.08.2014

42.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

sierpień 21.08.2014

43.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców 

sierpień 21.08.2014

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

wrzesień 1.09.2014

45.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

wrzesień 1.09.2014

46.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

wrzesień 1.09.2014

47.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu - Komisji do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Promocja kształcenia na polskich uczelniach wśród cudzoziemców”

wrzesień 1.09.2014

48.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wykazów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o doświadczeniach na zwierzętach 

wrzesień 3.09.2014

49.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie raportu o liczbie zwierząt wykorzystanych do celów doświadczalnych w 2013 r. i stopniu inwazyjności przeprowadzonych doświadczeń

wrzesień 3.09.2014

50.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

wrzesień 29.09.2014

51.

Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

listopad 25.11.2014

52.

Komunikat  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje budowlane i inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

listopad 25.11.2014

53.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

listopad 25.11.2014

54.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora

listopad 25.11.2014

55.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

listopad 25.11.2014

56.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków o finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą oraz inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

listopad 25.11.2014

57.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania  Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Akademickie Centrum Kreatywności”

listopad 25.11.2014

58.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Uniwersytet Młodych Wynalazców”

listopad 25.11.2014

59.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie rozwiązania Zespołu do Spraw Dobrych Praktyk Akademickich

listopad 26.11.2014

60.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

listopad 26.11.2014

61.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych

listopad 26.11.2014

62.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

listopad 26.11.2014

63.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

listopad 26.11.2014

64.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 listopada 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

grudzień 19.12.2014

65.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 listopada 2014 r. o sprostowaniu błędu

grudzień 19.12.2014

66.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 listopada 2014 r. o powołaniu członka Komitetu Polityki Naukowej

grudzień 19.12.2014

67.

Zarządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 listopada 2014 r. o zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

grudzień 19.12.2014

68.

Zarządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw infrastruktury informatycznej nauki

grudzień 19.12.2014

69.

Zarządzenie  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

grudzień 19.12.2014

70.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającej studenta lub doktoranta do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2014/2015 grudzień 19.12.2014

71.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2014 r. o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki grudzień 29.12.2014

 

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików