Dziennik Urzędowy 2016

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2016 r. o przyznanych środkach finansowych na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”

styczeń

26.01.2016

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

styczeń

26.01.2016

3.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 stycznia 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych

styczeń

26.01.2016

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia koordynatora systemu uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej

styczeń

26.01.2016

5.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2015 r. przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk oraz kwot tych dotacji

luty

08.02.2016

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeglądu przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego

luty

16.02.2016

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

luty

18.02.2016

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych

luty

18.02.2016

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

luty

18.02.2016

10.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

18.02.2016

11.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

luty

18.02.2016

12.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych!”

luty

26.02.2016

13.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

luty

26.02.2016

14.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2016

luty

26.02.2016

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

marzec

15.03.2016

16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programów pod nazwą „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”

kwiecień

07.04.2016

17.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe w ustawowo określonym zakresie z części 38 – Szkolnictwo wyższe

kwiecień

07.04.2016

18.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich

kwiecień

14.04.2016

19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

kwiecień

14.04.2016

20.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie wydawnictw naukowych

kwiecień

14.04.2016

21.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

kwiecień

14.04.2016

22.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach przedsięwzięcia „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”

kwiecień

14.04.2016

23.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

kwiecień

18.04.2016

24.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2015 przyznano dotacje celowe na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego z części 38 budżetu państwa – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

kwiecień

18.04.2016

25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

kwiecień

21.04.2016

26.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

kwiecień

21.04.2016

27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on”

kwiecień

21.04.2016

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy systemów finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

kwiecień

22.04.2016

29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programów pod nazwą „Diamentowy Grant” oraz „Iuventus Plus”

kwiecień

22.04.2016

30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków w ramach programu pod nazwą „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku”

kwiecień

28.04.2016

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu do spraw deregulacji i transparentności prawa

maj

02.05.2016

32.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 czerwca 2016 r. o powołaniu Komitetu Polityki Naukowej

czerwiec

03.06.2016

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu

czerwiec

09.06.2016

34.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach podmiotowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki

czerwiec

09.06.2016

35.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki

czerwiec

09.06.2016

36.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów kontynuowanych inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

czerwiec

09.06.2016

37.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

czerwiec

09.06.2016

38.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

czerwiec

15.06.2016

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw opracowania założeń programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Naukowca”

czerwiec

20.06.2016

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego

czerwiec

28.06.2016

41.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym

czerwiec

30.06.2016

42.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2016 r. o dotacjach przyznanych w 2015 r. ze środków finansowych na naukę na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych

lipiec

05.07.2016

43.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lipiec

07.07.2016

44.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

lipiec

07.07.2016

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

lipiec

25.07.2016

46.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

sierpień

03.08.2016

47.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia trybu składania i przeprowadzania analizy oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

sierpień

24.08.2016

48.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

sierpień

24.08.2016

49.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

sierpień

24.08.2016

50.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „DIALOG”

wrzesień

02.09.2016

51.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

wrzesień

02.09.2016

52.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

wrzesień

15.09.2016

53.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie podniesienia poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych

wrzesień

15.09.2016

54.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 września 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

wrzesień

15.09.2016

55.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Rozwój Sportu Akademickiego”

wrzesień

15.09.2016

56.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Rady Interesariuszy Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

wrzesień

21.09.2016

57.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Narodowego Kongresu Nauki

wrzesień

21.09.2016

58.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich

wrzesień

21.09.2016

59.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw współpracy naukowej z zagranicą

wrzesień

23.09.2016

60.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Narodowego Kongresu Nauki

wrzesień

26.09.2016

61.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

wrzesień

27.09.2016

62.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w latach 2016–2018

wrzesień

29.09.2016

63.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

październik

03.10.2016

64.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

październik

05.10.2016

65.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

październik

11.10.2016

66.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

październik

13.10.2016

67.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

październik

18.10.2016

68.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych

październik

27.10.2016

69.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

listopad

10.11.2016

70.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

listopad

10.11.2016

71.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

listopad

10.11.2016

72.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

listopad

28.11.2016

73.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą

listopad

28.11.2016

74.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

listopad

30.11.2016

75.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków zgłoszonych do programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+”

listopad

30.11.2016

76.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

grudzień

01.12.2016

77.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017

grudzień

02.12.2016

78.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do oceny wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową

grudzień

02.12.2016

79.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw pierwszego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

grudzień

02.12.2016

80.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do konkursów w ramach modułu „Uniwersalia” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

grudzień

02.12.2016

81.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

grudzień

09.12.2016

82.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw pierwszego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

grudzień

12.12.2016

83.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

grudzień

20.12.2016

84.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw Programu wspierania infrastruktury badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

grudzień

28.12.2016

85.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 grudnia 2016 r. o powołanych członkach Rady Narodowego Centrum Nauki

grudzień

28.12.2016

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików