Dziennik urzędowy 2017

Pozycja

Tytuł

Miesiąc

Data ogłoszenia

1.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

styczeń

11.01.2017

2.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw związanych z finansowaniem działalności statutowej

styczeń

11.01.2017

3.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę

styczeń

19.01.2017

4.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych do programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

styczeń

26.01.2017

5.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania regulacji w związku z przedsięwzięciem pod nazwą „Ustawa 2.0 – Założenia systemu szkolnictwa wyższego”

luty

08.02.2017

6.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

marzec

02.03.2017

7.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marzec

02.03.2017

8.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

marzec

02.03.2017

9.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę

marzec

09.03.2017

10.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego

marzec

09.03.2017

11.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie głównych kierunków szkolenia obronnego w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2017

marzec

09.03.2017

12.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

marzec

15.03.2017

13.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

marzec

15.03.2017

14.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w latach 2016-2018 w wyniku zmiany decyzji

marzec

15.03.2017

15.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej

marzec

16.03.2017

16.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

marzec

28.03.2017

17.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych

kwiecień

25.04.2017

18.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje podmiotowe z budżetu państwa z części 38 – Szkolnictwo wyższe oraz kwot tych dotacji

kwiecień

25.04.2017

19.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw drugiego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

kwiecień

25.04.2017

20.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2017 r. o przyznanych dotacjach podmiotowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki

kwiecień

25.04.2017

21.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2017 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki

kwiecień

25.04.2017

22.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2017 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów kontynuowanych inwestycji budowlanych oraz inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

kwiecień

25.04.2017

23.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 kwietnia 2017 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie kosztów inwestycji budowlanych, inwestycji budowlanych dotyczących strategicznej infrastruktury badawczej oraz inwestycji w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej, służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

kwiecień

25.04.2017

24.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Narodowego Kongresu Nauki

maj

09.05.2017

25.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

maj

22.05.2017

26.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje celowe z budżetu państwa z części – 38 Szkolnictwo wyższe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz kwot tych dotacji

maj

22.05.2017

27.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

maj

23.05.2017

28.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw pierwszego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu pod nazwą „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” w ramach modułu „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

maj

29.05.2017

29.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie załatwiania spraw z zakresu działalności lobbingowej

czerwiec

14.06.2017

30.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

czerwiec

14.06.2017

31.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

czerwiec

14.06.2017

32.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”

czerwiec

19.06.2017

33.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków zgłoszonych w ramach projektu „Akredytacje zagraniczne”

czerwiec

26.06.2017

34.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”

czerwiec

26.06.2017

35.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

czerwiec

28.06.2017

36.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

czerwiec

28.06.2017

37.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

czerwiec

30.06.2017

38.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

czerwiec

30.06.2017

39.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw drugiego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach modułu „Dziedzictwo narodowe” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

lipiec

07.07.2017

40.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu systemu informatycznego nauki i szkolnictwa wyższego

lipiec

07.07.2017

41.

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2017 r. o sprostowaniu błędu

lipiec

13.07.2017

42.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

lipiec

19.07.2017

43. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich lipiec 19.07.2017

44.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Nagród

sierpień

16.08.2017

45.

Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki

sierpień

29.08.2017

46. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 sierpnia 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej nauki wrzesień 04.09.2017
47. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw drugiego etapu oceny wniosków zgłoszonych do konkursu pod nazwą „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” w ramach modułu „Fundamenty” Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki wrzesień 12.09.2017
48. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołów specjalistycznych do spraw związanych z finansowaniem działalności statutowej wrzesień 26.09.2017
49. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie utrzymania potencjału badawczego wrzesień 26.09.2017
50. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców wrzesień 26.09.2017
51. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wrzesień 26.09.2017
52. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny raportów końcowych z wykorzystania środków finansowych przyznanych na projekty realizowane w ramach programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” październik 03.10.2017
53. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw modelowych programów kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” październik 06.10.2017
54. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik 10.10.2017
55. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik 10.10.2017
56. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu odwoławczego do spraw opiniowania wniosków o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę październik 17.10.2017
57. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych za zasługi w dziedzinach objętych zakresem działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego październik 17.10.2017
58. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Polski MOOC” październik 20.10.2017
59. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw modelowych programów kształcenia nauczycieli w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” październik 27.10.2017
60. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków zgłoszonych do konkursu w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Dane satelitarne programu Copernicus” listopad 10.11.2017
61. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu specjalistycznego do spraw oceny wniosków zgłoszonych do konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” listopad 10.11.2017
62. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Polskiej Komisji Akredytacyjnej listopad 13.11.2017
63. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on” listopad 23.11.2017
64. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców listopad 30.11.2017
65. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą listopad 30.11.2017
66. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2017 r. o przyznanych dotacjach celowych ze środków finansowych na naukę na finansowanie działalności związanej z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki listopad 30.11.2017
67. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 grudzień 01.12.2017
68. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni grudzień 07.12.2017
69. Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w roku 2016 przyznano dotacje z części 67 budżetu państwa – Polska Akademia Nauk grudzień 07.12.2017
70. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Narodowego Kongresu Nauki grudzień 22.12.2017
71. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu składania i przeprowadzania analizy oświadczeń o stanie majątkowym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego grudzień 29.12.2017

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu:

Informacja o certyfikatach kwalifikowanych

Informacja o aplikacji służącej do weryfikacji certyfikatów

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików