Dzienniki urzędoweDzienniki urzędowe dostępne są w wersji elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennikami urzędowymi są: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Od 1 stycznia 2012  r. dzienniki urzędowe ogłasza się wyłącznie w postaci elektronicznej (wyjątkiem od tej zasady jest "Monitor Polski B", który ukazuje się jedynie w wersji papierowej). Dzienniki urzędowe w postaci elektronicznej dostępne są na stronie www.dziennikiurzedowe.gov.pl.

Tagi: Dzienniki Urzędowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików