Edukacja i szkolenie 2020

czwartek, 9 września 2010

Podstawę współpracy państw członkowskich UE w obszarze edukacji stanowi dokument Strategiczne ramy europejskiej współpracy w zakresie edukacji i szkolenia – ET2020, przyjęty przez Radę UE ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury w maju 2009 roku (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:PL:PDF).

Konkluzje Rady zawierają główne cele oraz wyzwania dla przyszłej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 roku. Są one następujące:
1. uczenie się przez całe życie i mobilność w celach edukacyjnych;
2. poprawa jakości i wyników kształcenia oraz skuteczności oferty;
3. promowanie sprawiedliwości i aktywnej postawy obywatelskiej;
4. zwiększanie innowacji i kreatywności na wszystkich poziomach kształcenia.
Jednocześnie, w ramach realizacji ww. celów strategicznych, Komisja Europejska zaproponowała realizację 5 europejskich poziomów odniesienia (benchmarków): dotychczas realizowanych, tj. udział dorosłych w uczeniu się przez całe życie, uczniowie z niskimi kompetencjami w czytaniu ze zrozumieniem, zbyt wcześnie kończący naukę, udział w edukacji przedszkolnej oraz nowego benchmarku w zakresie uzyskania wykształcenia wyższego. Komisja Europejska będzie kontynuować prace w dziedzinach mobilności, zatrudnialności oraz uczenia się języków obcych w celu ewentualnego przyszłego opracowania benchmarków.

Ramy współpracy określają również sposób prac w ramach Otwartej Metody Koordynacji  (Open Method of Coordination - OMC). Będzie ona polegać na ustalaniu przez państwa członkowskie średnioterminowych priorytetów sformułowanych w oparciu o 4 strategiczne cele na okres 3 lat (pierwszy cykl: 2009-2011). Na podstawie tych priorytetów, odbywać się będzie współpraca w ramach partnerskiego uczenia się (peer-learning activities) w oparciu o jasno określony mandat oraz plan prac. Pod koniec każdego cyklu, państwa członkowskie będą przygotowywać sprawozdania nt. postępu w osiąganiu średnioterminowych priorytetów oraz w szerszym ujęciu nt. postępu w osiąganiu czterech ww. strategicznych celów oraz benchmarków. Komisja Europejska będzie na podstawie krajowych sprawozdań przygotowywać raport europejski.

W związku z nowymi ramami europejskiej współpracy do 2020 roku założono następujące cele do osiągnięcia w ramach benchmarków:
- Udział dorosłych w uczeniu się przez całe życie: do 2020 roku przynajmniej 15% dorosłych powinno uczestniczyć w uczeniu się przez całe życie.
- Uczniowie z niskimi kompetencjami w czytaniu ze zrozumieniem: do 2020 roku udział 15-latków ze słabymi umiejętnościami w czytaniu ze zrozumieniem, matematyce i naukach przyrodniczych powinien być mniejszy niż 15%.
- Uzyskanie wykształcenia wyższego: do 2020 roku udział 30-34-latków z wykształceniem wyższym powinien wynosić co najmniej 40%.
- Zbyt wcześnie kończący naukę: do 2020 roku udział osób zbyt wcześnie kończących naukę powinien być mniejszy niż 10%.
- Udział w edukacji przedszkolnej: do 2020 roku przynajmniej 95% dzieci w wieku pomiędzy 4 lata, a wiekiem, kiedy zaczyna się obowiązkową naukę powinno uczestniczyć w edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji na temat pracy Komisji Europejskiej w obszarze edukacji i szkolenia znajduje się na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (DG EAC) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików