Informacja nt. Programu Erasmus+ oraz ogólnych jego efektów (sierpień 2017)

piątek, 4 sierpnia 2017

„Erasmus+” jest europejskim programem w zakresie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jest nadzorowany przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Agencją Narodową wskazaną do wdrażania Programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu budżet całkowity Programu wynosi 14 774 524 000, Euro.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie - http://erasmusplus.org.pl/

Struktura Erasmusa+ obejmuje:

  1. działania w zakresie kształcenia i szkolenia;
  2. współpracę młodzieży;
  3. działania dot. sportu na poziomie najbliższym obywatelowi.

Akcje w zakresie kształcenia i szkolenia obejmują:

Akcja 1.Mobilność edukacyjną:

- studentów oraz uczniów w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego; mobilność ta może polegać na studiowaniu w instytucji partnerskiej, odbyciu stażu lub zdobyciu doświadczenia jako uczeń, asystent lub praktykant za granicą.

- pracowników; w tym przypadku mobilność może polegać na prowadzeniu zajęć, odbyciu stażu lub profesjonalnych szkoleń za granicą.

Działanie to wspiera również międzynarodową wymianę studentów i pracowników do i z krajów trzecich w zakresie szkolnictwa wyższego, a także mobilność zorganizowaną na podstawie wspólnych programów studiów lub projektów.

Akcja 2. Współpracę na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, w tym:

- partnerstwa strategiczne to projekty pomiędzy organizacjami lub instytucjami zaangażowanymi w edukację i szkolenie lub inne sektory, mające na celu opracowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw oraz promowanie wzajemnego uczenia się i wymiany doświadczeń.

- partnerstwa między przedsiębiorcami a instytucjami kształcenia i szkolenia. Partnerstwa te mogą mieć formę:

  • sojuszy na rzecz wiedzy (Knowledge Alliances) pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego i pracodawcami, które promują kreatywność, innowacje, przedsiębiorczość, m.in. oferując opracowywanie nowych programów nauczania i metod dydaktycznych.
  • sektorowych sojuszy na rzecz umiejętności (Sector Skills Alliances) pomiędzy organizatorami kształcenia i szkolenia a pracodawcami, które mają na celu promowanie zatrudnialności. Sojusze te winny przyczynić się m.in. do tworzenia nowych dla danego sektora lub międzysektorowych programów nauczania, rozwoju innowacyjnych metod nauczania i szkolenia zawodowego.

- platformy informatyczne, obejmujące wszystkie sektory edukacji i szkoleń, w tym w szczególności e-twinning, mają umożliwiać wirtualną mobilność i wymianę dobrych praktyk oraz otwarcie dostępu dla uczestników z krajów sąsiedzkich.

Działanie to wspiera również integrację regionalną, wymianę wiedzy i procesy modernizacji w ramach międzynarodowych partnerstw między instytucjami szkolnictwa wyższego UE i krajów trzecich, zwłaszcza przez wspólne projekty edukacyjne, a także przez promowanie współpracy regionalnej oraz Krajowe Biura Informacji.

Akcja 3. Wsparcie reform polityki edukacyjnej poprzez:

- działania mające na celu wdrażanie programu polityki UE w dziedzinie kształcenia i szkolenia, m.in. w zakresie Procesu Bolońskiego i Kopenhaskiego;

- wdrażanie w państwach uczestniczących unijnych narzędzi przejrzystości i uznawalności kształcenia, w szczególności Europass-u, Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu zawodowym (ECVET), Europejskich Ram ds. Jakości w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EQAVET), Europejskiego Rejestru Agencji Akredytacyjnych (EQAR) oraz Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Zapewniania Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym (ENQA);

- wsparcie dla europejskich sieci i organizacji pozarządowych w dziedzinie edukacji i szkoleń;

- dialog polityczny z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami w dziedzinie edukacji i szkoleń;

- Krajowe Ośrodki Uznawalności Akademickiej (NARIC), Eurydice, sieci Euroguidance, oraz krajowe centra Europass.

Działanie to wspiera także dialog polityczny z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi.

Ogólne osiągnięcia/ efekty Programu Erasmus+

Program Erasmus+ ma także duże znaczenie dla przemian dokonujących w szkolnictwie wyższym. Rozwój umiędzynarodowienia poprzez mobilność studentów i kadry akademickiej oraz realizację partnerstw strategicznych ma bardzo korzystny wpływ na wzrost jakości kształcenia i coraz większą chęć przyjazdu do polskich uczelni studentów oraz kadry akademickiej z zagranicy.

Dane o rezultatach osiągniętych w projektach mobilności studenckiej z krajami programu w umowach z roku 2015 (realizacja mobilności głównie w roku akademickim 2015/2016) wskazują na realizowanie 11 276 wyjazdów studentów na studia i 5 695 wyjazdów na praktykę tj. łącznie 16 971 wyjazdów studentów.

W Polsce obserwuje się także stały wzrost liczby wyjazdów pracowników uczelni w celu prowadzenia zajęć – 4 643 osób oraz w celach szkoleniowych- 3 196 osób (dane wg umów zawartych w roku 2015), łącznie 7 839 wyjazdy pracowników uczelni (dane wg prezentacji wobec ETO-kwiecień 2017).

Wstępne dane na temat mobilności przyjazdowej studentów do Polski z uczelni z krajów programu wskazują na utrzymującą się tendencję wzrostową, tj. ok. 12 260 przyjazdów studentów w 2014 r. i ok. 12 900 w 2015 roku. Pięć krajów, z których przyjeżdża do Polski najwięcej studentów (Turcja, Hiszpania, Francja, Włochy i Portugalia) stanowi aż 70% wszystkich mobilności tego rodzaju.

Liczba przyjazdów kadry akademickiej (nauczycieli w celu prowadzenia zajęć ze studentami polskich uczelni oraz pracowników w celach szkoleniowych) również wzrasta. W ramach umowy 2014 r. zrealizowano ok. 2500 mobilności pracowników uczelni, a w 2015 r. – ok. 2700 (dane wg prezentacji wobec ETO-kwiecień 2017). Czołówka krajów, z których przyjeżdżają do Polski pracownicy pozostaje bez zmian. Są to: Turcja, Niemcy, Czechy, Hiszpania i Słowacja. Przyjazdy z tych krajów stanowią ok. 55% mobilności przyjazdowej kadry akademickiej do Polski.

Tagi: Erasmus+

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików