Europejska Przestrzeń Badawcza

piątek, 7 marca 2014

Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area, ERA) jest głównym polem realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Utworzenie ERA do 2014 r. jest jednym z zobowiązań inicjatywy flagowej strategii „Europa 2020”, tj. „Unii Innowacji”. Rozwój i konsolidacja EPB jest potrzebna, by przeciwdziałać fragmentacji działań naukowych prowadzonych w UE, a przez to wzmocnić jej konkurencyjność.

Koncepcja utworzenia ERA powstała podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., a sama inicjatywa zyskała szersze zainteresowanie wraz z publikacją w 2007 r. Zielonej Księgi pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy”, w której przedstawiono dotychczasowe postępy oraz wizję rozwoju i pogłębienia EPB. Zgodnie z dokumentem, w pełni rozwinięta EPB powinna obejmować:

 • Właściwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej;
 • Światowej klasy infrastrukturę badawczo-naukową;
 • Wysokiej klasy instytucje badawczo-naukowe;
 • Skuteczny przepływ wiedzy;
 • Dobrze skoordynowane programy i priorytety naukowo-badawcze;
 • Otwarcie EPB na resztę świata.

17 lipca 2012 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat ws. ERA pt: Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego, w którym przedstawiono priorytetowe obszary europejskiej przestrzeni badawczej, jakimi są:

 • zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych;
 • optymalizacja współpracy i konkurencji transnarodowej;
 • otwarcie rynku pracy dla naukowców;
 • propagowanie równości płci i uwzględnienie tego aspektu w dziedzinie badań naukowych;
 • optymalizacja przepływu wiedzy naukowej, dostępu do niej i jej przekazywania.

Wraz z przyjęciem komunikatu nastąpiło oficjalne podpisanie porozumień o partnerstwie z kilkoma organizacjami działającymi w obszarze badań naukowych i innowacji, np. Science Europe czy EARTO.

We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała Sprawozdania z postępów prac w ramach europejskiej przestrzeni badawczej za 2013 r.

***

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska uruchomiła badanie ankietowe skierowane do organizacji badawczych finansujących i przeprowadzających badania naukowe dotyczące stanu zaawansowania prac w realizacji pięciu priorytetowych obszarów europejskiej przestrzeni badawczej. W związku z powyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca  się z uprzejmą prośbą do  organizacji badawczych o wypełnienie ankiety. Sprofilowane pod kątem charakteru organizacji kwestionariusze są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm, gdzie można także odnaleźć szczegółowe dokumenty dotyczące tematyki ERA.

Zebrane informacje posłużą następnie jako wkład do Sprawozdania z postępów prac w ramach europejskiej przestrzeni badawczej za 2014 r., jaki Komisja Europejska planuje opublikować we wrześniu br.

Badanie będzie aktywne do 21 marca br.

Zachęcamy do licznego udziału!

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików