Europejska Przestrzeń Badawcza


Europejska Przestrzeń Badawcza (European Research Area, ERA) jest głównym polem realizacji polityki naukowo-badawczej w Unii Europejskiej. Utworzenie ERA do 2014 r. jest jednym z zobowiązań inicjatywy flagowej strategii „Europa 2020”, tj. „Unii Innowacji”. Rozwój i konsolidacja EPB jest potrzebna, by przeciwdziałać fragmentacji działań naukowych prowadzonych w UE, a przez to wzmocnić jej konkurencyjność.

Koncepcja utworzenia ERA powstała podczas Szczytu Rady Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r., a sama inicjatywa zyskała szersze zainteresowanie wraz z publikacją w 2007 r. Zielonej Księgi pt. „Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe Perspektywy”, w której przedstawiono dotychczasowe postępy oraz wizję rozwoju i pogłębienia EPB. Zgodnie z dokumentem, w pełni rozwinięta EPB powinna obejmować:

17 lipca 2012 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat ws. ERA pt: Wzmocnione partnerstwo w ramach europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i wzrostu gospodarczego, w którym przedstawiono priorytetowe obszary europejskiej przestrzeni badawczej, jakimi są:

Wraz z przyjęciem komunikatu nastąpiło oficjalne podpisanie porozumień o partnerstwie z kilkoma organizacjami działającymi w obszarze badań naukowych i innowacji, np. Science Europe czy EARTO.

We wrześniu 2013 r. Komisja Europejska opublikowała Sprawozdania z postępów prac w ramach europejskiej przestrzeni badawczej za 2013 r.

***

Pod koniec lutego br. Komisja Europejska uruchomiła badanie ankietowe skierowane do organizacji badawczych finansujących i przeprowadzających badania naukowe dotyczące stanu zaawansowania prac w realizacji pięciu priorytetowych obszarów europejskiej przestrzeni badawczej. W związku z powyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca  się z uprzejmą prośbą do  organizacji badawczych o wypełnienie ankiety. Sprofilowane pod kątem charakteru organizacji kwestionariusze są dostępne na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/era/eraprogress_en.htm, gdzie można także odnaleźć szczegółowe dokumenty dotyczące tematyki ERA.

Zebrane informacje posłużą następnie jako wkład do Sprawozdania z postępów prac w ramach europejskiej przestrzeni badawczej za 2014 r., jaki Komisja Europejska planuje opublikować we wrześniu br.

Badanie będzie aktywne do 21 marca br.

Zachęcamy do licznego udziału!