Europejskie Partnerstwa Innowacyjne

poniedziałek, 23 lipca 2012

Utworzenie Europejskich Partnerstw Innowacyjnych (European Innovation Partnerships, EIPs) zostało przewidziane strategią „Europa 2020”, opublikowaną w marcu 2010 r. przez Komisję Europejską. Szczegółowe zapisy dotyczące EIPs, w tym zasady ich funkcjonowania oraz identyfikacja pierwszych projektów zostały określone w „Unii Innowacji”. Celem EIPs jest przyspieszenie tempa znalezienia innowacyjnych rozwiązań przeciwdziałających negatywnym skutkom tzw. globalnych wyzwań społecznych (takich jak: zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, niedobór surowców) poprzez ograniczenie fragmentacji działań i mobilizację podmiotów w całym cyklu innowacyjnym. W 2011 r. prowadzono intensywne prace związane z pilotażowym projektem EIP: Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu (Active and Healthy Ageing), który jest aktualnie w fazie operacyjnej. Jego głównym celem jest zwiększenie o 2 lata, do 2020 r., średniej liczby lat niezależnego życia w dobrym zdrowiu. Proces dochodzenia do tego celu ma przynieść Europie następujące korzyści:

  • poprawić stan zdrowia i jakość życia obywateli Europy, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi starszych;
  • zapewnić wsparcie długoterminowej stabilności i efektywności systemów opieki zdrowotnej i społecznej;
  • zwiększyć konkurencyjność przemysłu unijnego poprzez poprawę otoczenia biznesowego zapewniającego podstawy wzrostu i rozwoju nowych rynków.

W listopadzie 2011 r. przyjęto Strategiczny Plan Wdrażania pilotażowego projektu (Strategic Implementation Plan, SIP). SIP precyzuje priorytetowe obszary z uwzględnieniem kluczowych działań do natychmiastowej realizacji. Obszary priorytetowe przewidziane w SIP to:

  • profilaktyka, badania przesiewowe i wczesna diagnostyka;
  • opieka i leczenie;
  • aktywne starzenie się i niezależne życie.

Obecnie w Radzie Unii Europejskiej trwają prace nad kolejnymi Europejskimi Partnerstwami Innowacyjnymi, których tematyka dotyczy m.in. dostępu do surowców, wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, a także oszczędnego gospodarowania wodą :

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików