Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2012

poniedziałek, 18 marca 2013

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował – na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) – wzór formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2012.

Ponadto, Departament Budżetu i Finansów prosi o przesłanie drogą pocztową, kompletnego sprawozdania finansowego, zatwierdzonego przez Senat Uczelni – w terminie do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Ewentualne zapytania należy kierować do Departamentu Budżetu i Finansów pod numer telefonu (22) 50-17-140 lub drogą elektroniczną na adres zfd@mnisw.gov.pl.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików