Informacja dla rektorów uczelni publicznych resortu nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2013

środa, 19 marca 2014

Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował – na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa
w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) – wzór formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) – do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2013.

Ponadto, Departament Budżetu i Finansów uprzejmie prosi o przesłanie drogą pocztową, kompletnego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta, zatwierdzonego przez Senat Uczelni – w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku.

Ewentualne zapytania należy kierować do Departamentu Budżetu i Finansów pod numer telefonu (22) 52-92-434 lub drogą elektroniczną na adres zfd@mnisw.gov.pl.

Pliki do pobrania:

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików