Informacja o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2010 rok

poniedziałek, 8 marca 2010

W celu realizacji postanowień art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 oraz art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), Departament Finansowania Szkół Wyższych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie – według załączonych wzorów – informacji o kwotach ponoszonych wydatków z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz o liczbie studentów i uczestników studiów doktoranckich, za których uczelnie bądź placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie opłacają te składki.

Powyższe informacje uprzejmie prosimy nadsyłać do Departamentu Finansowania Szkół Wyższych MNiSW pocztą tradycyjną oraz elektronicznie pod adresem: zfd@mnisw.gov.pl, w nieprzekraczalnych terminach:

Dodatkowo przypominamy, że szkoły wyższe i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacają składki, zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 wspomnianej ustawy, za:

  1. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu; 
  2. studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy studiują lub podejmą studia w Polsce i są uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Departament Finansowania Szkół Wyższych MNiSW pragnie także podkreślić, iż zgodnie z art. 66 ust. 2 ww. ustawy uczelnie i placówki naukowe prowadzące studia doktoranckie zwolnione są z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta lub uczestnika studiów doktoranckich posiadającego status członka rodziny osoby ubezpieczonej, tj. będącego jej:

  1. dzieckiem własnym, dzieckiem małżonka, dzieckiem przysposobionym, wnukiem albo dzieckiem obcym, dla którego ustanowiono opiekę, albo dzieckiem obcym w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku;
  2. małżonkiem;
  3. wstępnym pozostającym z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do wyżej wymienionych osób jest kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, tj. 520 zł, a zatem wymiar składki wynosi 46,80 zł, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przekazane na załączonych drukach oraz we wskazanych terminach informacje stanowić będą podstawę do sfinansowania wymienionych wydatków uczelni i placówek naukowych ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego na 2010 r.

Dodatkowe wyjaśnienia w sprawie wypełnienia formularzy można uzyskać w Departamencie Finansowania Szkół Wyższych MNiSW pod numerem telefonu (022) 50-17-140 lub kierując pytania drogą elektroniczną pod podany powyżej adres.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików